Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Operatora Informatycznego w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne””.

ZMIANY:
2016-11-29 20:24:30: Dodano wynik do przetargu
2016-11-18 12:42:17: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
Więcej >>>
2016-11-18 12:41:57: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2016-11-18 12:41:34: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe


Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

„Pełnienie funkcji Operatora Informatycznego w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne””.


Krościenko Wyżne, 2016-11-18
WGOŚ.IV.271.2.29.2016
 
 
Zapytanie ofertowe
 
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Operatora Informatycznego w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne””.
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Operatora Informatycznego w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”” obejmuje:
 1. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 100 komputerów w gospodarstwach domowych (BO) objętych projektem,
 2. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i jego dystrybucję do 20 komputerów w trzech jednostkach podległych (JP) objętych projektem,
 3. Serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego i łączy internetowych (BO) i (JP),
 4. Kontrolę ewentualnych nadużyć w wykorzystaniu sprzętu i sygnału internetowego.
 5. Kontrolę wskaźników rezultatu oraz przeprowadzenia oceny projektu zgodnie z wymaganiami IW/IP.
 
Warunki świadczonej usługi:
 1. Wykonawca uruchomi i będzie utrzymywał usługę szerokopasmowego Internetu dla uczestników (BO i JP), o charakterystyce i parametrach minimalnych określonych poniżej,
 2. Wykonawca powinien posiadać lub uruchomić telefoniczne centrum serwisowego w strefie numeracyjnej właściwej dla Zamawiającego, zapewniające możliwość przyjmowania, ewidencjonowania i obsługi zgłoszeń serwisowych,
 3. Wykonawca zapewni świadczenie kompleksowego wsparcia technicznego dla użyczonego sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń odbiorczych i łączy internetowych – w dni robocze w godzinach 800-2000,
 4. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisowych w okresie umownym dla użyczonego sprzętu komputerowego oraz urządzeń odbiorczych poprzez:
  1. podjęcie działań serwisowych w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
  2. usunięcie usterki (naprawę) w ciągu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii,
  3. prowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur gwarancyjnych dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach projektu , w tym zgłoszenia usterek bezpośrednio do gwaranta
  4. zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt przeznaczony do naprawy (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu eksploatacji lub przekroczenia czasu wg. pkt b) ,
 5. Wykonawca uruchomi na potrzeby Zamawiającego system informacji o beneficjentach projektu, pozwalającego na m.in.:
  1. możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do usług internetowych,
  2. ewidencję sprzętu,
  3. wgląd do zgłoszeń serwisowych,
  4. możliwość generowania komunikatów dla wybranych beneficjentów,
 6. Wykonawca będzie pełnił nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i sygnału internetowego,
 7. Wykonawca zapewni możliwość odzyskania sprzętu w przypadku stwierdzonych nadużyć, lub zmianę beneficjenta ostatecznego (BO) w trakcie trwania umowy świadczenia usług internetowych.
 8. Wykonawca przeprowadzi w ostatnim miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia kompleksową konserwację i inwentaryzację sprzętu komputerowego oraz urządzeń odbiorczych (BO) i (JP) wraz z wszelkim zainstalowanym oprzyrządowaniem i akcesoriami, obejmującą sprawdzenie poprawności ich działania i kompletności, zakończoną raportem złożonym do akceptacji Zamawiającego,
 9. Wykonawca zapewni minimalne wymagania dotyczące parametrów usług szerokopasmowego Internetu. Zamawiający dopuszcza świadczenie przez Operatora Informatycznego usług szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu w dowolnej technologii (kablowej, bezprzewodowej lub światłowodowej), spełniającej poniższe wymagania:
 1. Przepływność łącza Internetowego do beneficjenta ostatecznego (BO): min. 2 Mbps
 2. Przepływność łącza Internetowego od beneficjenta ostatecznego (BO): min. 512 kbps
 3. Przepływność łącza Internetowego do jednostki podległej (JP): min. 4 Mbps
 4. Przepływność łącza Internetowego od jednostki podległej (JP): min. 1 Mbps
 5. Brak limitu transferu danych
 6. Brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi
 7. Bezobsługowy dostęp do Internetu (możliwość uzyskania dostępu do sieci bez konieczności podawania haseł, kodów, numerów pin, itp.)
 8. Wskaźnik dostępności sieci (w skali roku): min. 96%
 9. Czas usunięcia zgłoszonych usterek: max. 24h
 10. Możliwość ustawienia startowej strony www (niezależnie od strony startowej zdefiniowanej w przeglądarce internetowej
 11. Możliwość blokowania wybranych stron www
 12. Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików)
 13. Możliwość wyświetlania w przeglądarce www komunikatów zdefiniowanych przez Operatora (lub z poziomu konsoli Zamawiającego)
 1. Zamawiający wymaga, aby aktywacja sygnału internetowego u uczestników projektu była wykonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do Internetu, w ramach funkcji Operatora Informatycznego.
 2. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą dokonywane w równych ratach, płatnych co miesiąc. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku, pod warunkiem jej dostarczenia do Zamawiającego najpóźniej do 2 dni od daty wystawienia. Faktura/rachunek powinna być wystawiona/y na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru wykonanych usług, potwierdzonych przez Zamawiającego.  
 
CPV:  72400000-4 Usługi internetowe
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 
IV.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
IV.2. Opis sposobu oceny braku podstaw do wykluczenia i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków a także oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania).
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 5. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść informacji znajduje się w pkt 8 załącznik nr 1 do zapytania).
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 8. Ofertę należy złożyć do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 9. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
 10. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 11. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: ,,Pełnienie funkcji Operatora Informatycznego w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne””
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 28 listopada 2016 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wzór oświadczeń.
Data składania ofert:
2016-11-28 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2016-11-18 12:37:00
PublikującyBogdan Zięba 2016-11-18 12:37:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2016-11-29 20:24:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.22 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 46.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 28.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2018r. 22:42:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.