Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.”.

ZMIANY:
2016-12-06 10:06:59: Dodano wynik do przetargu
2016-11-18 19:27:08: Dodano plik Załącznik nr 6 Informacja o zimowym utrzymaniu.doc
Więcej >>>
2016-11-18 19:26:47: Dodano plik Załącznik nr 5 Wykaz dróg i chodników gminnych i powiatowych.doc
2016-11-18 19:26:24: Dodano plik Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi.doc
2016-11-18 19:26:00: Dodano plik Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług.doc
2016-11-18 19:25:30: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2016-11-18 19:25:02: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2016-11-18 19:24:28: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe


Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r..
 


 
Krościenko Wyżne, 2016-11-18
WGOŚ.IV.271.2.30.2016
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r..
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.” w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. i od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmująca:
 1. odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku oraz zatok przystankowych,
 2. odśnieżanie chodników przy drogach gminnych i powiatowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku,
 3. likwidację skutków gołoledzi mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych i powiatowych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego wniosku oraz zatokach przystankowych,
 4. likwidację skutków gołoledzi mieszanką piaskowo-solną na chodnikach przy drogach gminnych i powiatowych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego wniosku,
 5. wywóz śniegu i błota pośniegowego z dróg gminnych i powiatowych,
 6. wywóz śniegu i błota pośniegowego z chodników gminnych i powiatowych,
 7. uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych,
 8. uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu chodników przy drogach gminnych i powiatowych.
2. Wykaz dróg i chodników gminnych i powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w Gminie Krościenko Wyżne w 2017 r. określony został w załączniku nr 5 do zapytania.
3. Przewidywana szacunkowa ilość godzin i km dla poszczególnych rodzajów usługi w odniesieniu do dróg i chodników gminnych w 2017 r.:
 • odśnieżanie: 59,30 h,
 • usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną: 25,89 h,
 • odśnieżanie z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną: 30,81 h,
 • wywóz śniegu i błota pośniegowego: 5 h,
 • uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymania chodników: 6,711 km.
 • uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymania dróg: 4,965 km.
4. Przewidywana szacunkowa ilość godzin dla poszczególnych rodzajów usługi w odniesieniu do dróg i chodników powiatowych w 2017 r.:
 • odśnieżanie: 21,39 h,
 • usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną: 22,30 h,
 • odśnieżanie z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną: 29,78 h,
 • wywóz śniegu i błota pośniegowego: 6 h,
 • uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymania chodników: 9,346 km,
 • uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymania dróg: 9,346 km.
 
5. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Sposób i czas realizacji zamówienia:
 1. zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy,
 2. czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny,
 3. o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi upoważnionego pracownika Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą elektroniczną,
 4. średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h,
 5. średnia prędkość pojazdu przy likwidacji śliskości jezdni – 25 km/h,
 6. średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu z usuwaniem gołoledzi – 20 km/h,
 7. likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli oraz mieszanki piasku i soli,
 8. szerokość posypywania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni liczonej od osi jezdni,
 9. szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi.
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 2. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
 3. Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu, składu i załadunku materiałów do likwidacji gołoledzi.
 4. Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.
 5. Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania.
 
6. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
90.62.00.00–9    Usługi odśnieżania
90.63.00.00–2    Usługi usuwania oblodzenia
90.61.00.00–6    Sprzątanie nagromadzonego materiału użytego do likwidacji śliskości po okresie zimowym
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Usługa będzie realizowana od dnia  1 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. i od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
IV.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
IV.2. Opis sposobu oceny braku podstaw do wykluczenia i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełniania warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł – słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełniania warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
 1. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, a w szczególności:
 • pługopiaskarką – minimum 1 szt.,
 • pojazdem do odśnieżania chodników o szerokości pługa ok. 1,2 m – minimum 1 szt.,
 • ciągnikiem z pługiem jednostronnym lub dwustronnym o mocy nie mniejszej niż 70 kM  – minimum 1 szt.,
 • koparko-ładowarką – minimum 1 szt.,
 • samochodem samowyładowczym – minimum 1 szt.
 1. wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie związane z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) każde.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca dołączy do oferty aktualną na dzień składania ofert opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
  4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca dołączy do oferty:
 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wg załącznika nr 4 do zapytania.
 5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 3 do zapytania.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 7. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść informacji znajduje się w pkt 8 załącznik nr 1 do zapytania).
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 9. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 10. Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 11. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
 12. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 13. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 30 listopada 2016 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 7.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
Cena oferty zostanie wyznaczona w oparciu o kalkulację wynikającą z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN) oddzielnie dla dróg i chodników gminnych i dróg i chodników powiatowych.
 5. Okresem rozrachunkowym będzie miesiąc.
 6. Należność wyznaczona zostanie jako suma iloczynów ilości przepracowanych godzin lub km w odniesieniu do danego rodzaju usługi, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego oraz odpowiadających im cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
 7. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 8. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 9. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pan Stanisław Śliwiński
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia.
 5. Wykaz dróg i chodników gminnych i powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w Gminie Krościenko Wyżne w 2017 r.
 6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Data składania ofert:
2016-11-30 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2016-11-18 19:22:00
PublikującyBogdan Zięba 2016-11-18 19:22:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2016-12-06 10:06:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.63 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 50.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług 31.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 36.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 Wykaz dróg i chodników gminnych i powiatowych 110.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 Informacja o zimowym utrzymaniu 41.50 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2018r. 22:43:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.