Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.: "Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)"

ZMIANY:
2017-02-15 16:16:07: Dodano wynik do przetargu
2017-02-08 09:48:24: Dodano plik Wyjaśnienia 5.pdf
Więcej >>>
2017-02-07 10:41:43: Dodano plik Wyjaśnienia 4.pdf
2017-02-07 10:37:00: Dodano plik Wyjaśnienia 3.pdf
2017-02-07 10:36:30: Dodano plik Wyjaśnienia 2.pdf
2017-02-06 15:40:55: Dodano plik Wyjaśnienia 1.pdf
2017-02-03 14:44:19: Dodano plik Rysunki 1-3.pdf
2017-02-02 21:34:25: Dodano plik Informacja2017-02-02.pdf
2017-01-30 23:33:07: Dodano plik 5_Dokumentacja techniczna.7z
2017-01-30 23:31:47: Dodano plik Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
2017-01-30 23:30:50: Dodano plik Załacznik nr 3 Przedmiar robót.pdf
2017-01-30 23:29:56: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2017-01-30 23:29:26: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2017-01-30 23:28:49: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe


Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.:

"Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)".


Krościenko Wyżne, 2017-01-30
WGOŚ.IV.271.2.3.2017
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)”
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)” obejmuje:
 1. Przebicie otworów w ścianach.
 2. Montaż agregatów zewnętrznych.
 3. Montaż jednostek wewnętrznych ściennych.
 4. Montaż rurociągów w instalacjach klimatyzacji.
 5. Wykonanie instalacji elektrycznej.
 6. Próbę szczelności układu.
 7. Uruchomienie instalacji klimatyzacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
 
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
 1. Roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia będą prowadzone w dni robocze po godzinach pracy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
 2. Wykonawca robót budowlanych w czasie prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia i wyposażenie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przed zanieczyszczeniem wynikającym z realizowanych robót.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia Urzędu Gminy Krościenko Wyżne w czasie prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia.
 
UWAGA:
Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca.
 
CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2017 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto każda robota.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 4 do zapytania.
 4. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść informacji znajduje się w pkt 5 załącznik nr 1 do zapytania).
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 7. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 8. Ofertę należy złożyć do dnia 10 lutego 2017 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 9. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
 10. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 11. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić opis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na wykonanie instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 10 lutego 2017 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pani Małgorzata Kuliga
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
VIII. Okres gwarancji jakości:
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
 2. Okres gwarancji jakości na zamontowane przez Wykonawcę wyroby/materiały jest równy okresowi określonemu przez producenta lub dostawcę danego wyrobu/materiału, jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcy jest dłuższy niż okres określony w pkt 1. Jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcę danego wyrobu/materiału jest krótszy, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego przez okres, o którym mowa w pkt 1.
 
IX. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
3.   Przedmiar robót.
4.   Wykaz robót budowlanych.
 
Data składania ofert:
2017-02-10 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłOmachel Jan 2017-01-30 23:25:00
PublikującyBogdan Zięba 2017-01-30 23:25:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2017-02-15 16:16:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.03 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 36.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Przedmiar robót 794.60 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych 33.50 KbPlik doc
6. 5_Dokumentacja techniczna 2.57 MBPlik txt
7. Informacja 02-02-2017 187.17 KbPlik pdf
8. Rysunki do projektu 1.37 MBPlik pdf
9. Wyjaśnienia 1 466.89 KbPlik pdf
10. Wyjaśnienia 2 321.59 KbPlik pdf
11. Wyjaśnienia 3 633.53 KbPlik pdf
12. Wyjaśnienia 4 180.57 KbPlik pdf
13. Wyjaśnienia 5 191.04 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2018r. 00:46:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.