Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej 114906R ul. Wspólna".

ZMIANY:
2017-08-04 22:31:06: Dodano wynik do przetargu
2017-07-21 23:18:47: Dodano plik Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
Więcej >>>
2017-07-21 23:18:18: Dodano plik Załącznik nr 3 Przedmiar robót.pdf
2017-07-21 23:17:47: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2017-07-21 23:17:21: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2017-07-21 23:16:40: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa drogi gminnej 114906R ul. Wspólna".

Krościenko Wyżne, 2017-07-21
WGOŚ.IV.271.2.24.2017
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej 114906R ul. Wspólna”.
 
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej 114906R ul. Wspólna” obejmuje:
 1. Wykonanie robót ziemnych z odwodnieniem do 1 km (ścięcie zawyżonych poboczy).
 2. Wymianę załamanych rur betonowych fi 40 krytego odwodnienia.
 3. Mechaniczne frezowanie uszkodzonej nawierzchni.
 4. Wykonanie podbudowy (wzmocnienia odcinka przełomowego) z asfaltobetonu AC 16 P 50/70 grubości 6 cm.
 5. Oczyszczenie i skropienie spękanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2.
 6. Wykonanie nawierzchni warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grubości 4 cm w lokalizacji 0+000-0+151.
 7. Wykonanie nawierzchni warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grubości 3 cm w lokalizacji 0+151-0+336.
 8. Wykonanie nawierzchni poboczy mieszanki żwirkowo–piaskowej szerokości 0,5 m grubości 7 cm.
 9. Wykonanie remontu nawierzchni chodnika z kostki betonowej 90 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 
CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2017 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że wykonał, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda robota.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postępowaniu.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kosztorys ofertowy.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  5. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 4 do zapytania.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 7. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 3 sierpnia 2017 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 9. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić opis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na „Przebudowa drogi gminnej 114906R ul. Wspólna”
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 3 sierpnia 2017 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
  1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
  2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, zakres robót, użyte materiały i ich jakość oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę wynagrodzenia ryczałtowego.
  3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
  4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
  5. Jeżeli oferta prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 6. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 7. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 8. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pan Stanisław Śliwiński
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
VIII. Okres gwarancji jakości:
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
 2. Okres gwarancji jakości na zamontowane przez Wykonawcę wyroby/materiały jest równy okresowi określonemu przez producenta lub dostawcę danego wyrobu/materiału, jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcy jest dłuższy niż okres określony w pkt 1. Jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcę danego wyrobu/materiału jest krótszy, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego przez okres, o którym mowa w pkt 1.
 
IX. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Przedmiar robót.
 4. Wykaz robót budowlanych.
Data składania ofert:
2017-08-03 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2017-07-21 23:01:00
PublikującyBogdan Zięba 2017-07-21 23:01:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2017-08-04 22:31:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 1.98 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 35.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Przedmiar robót 943.92 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych 33.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 00:27:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.