Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”.

ZMIANY:
2018-03-31 12:59:29: Dodano wynik do przetargu
2018-03-22 08:53:24: Dodano plik Załącznik nr 4 Dokumentacja techniczna.7z
Więcej >>>
2018-03-22 08:52:54: Dodano plik Załącznik nr 3 Przedmiar.pdf
2018-03-22 08:52:26: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2018-03-22 08:52:04: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2018-03-22 08:51:16: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”.

Krościenko Wyżne, 2018-03-21
WGOŚ.IV.271.2.2.2018
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”.
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: „Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym” obejmuje:
 1. Wykonanie robót rozbiórkowych.
 2. Wykonanie robót murowych.
 3. Wymianę podłoży i posadzek.
 4. Remont tynków i okładzin.
 5. Wykonanie sufitów podwieszanych.
 6. Wymianę armatury i wyposażenia.
 7. Wymianę oświetlenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załączniki do zapytania.
Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów jedynie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 
CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
  3. Kosztorys ofertowy.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2018 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 8. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
 9. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 10. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: ,, Remont toalet w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 27 marca 2018 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 7.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pani Małgorzata Kuliga
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Przedmiar robót.
 4. Dokumentacja techniczna.
Data składania ofert:
2018-03-27 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2018-03-21 13:35:00
PublikującyBogdan Zięba 2018-03-21 13:35:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2018-03-31 12:59:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 1.43 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 34.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 26.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Przedmiar 39.35 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 4 Dokumentacja techniczna 3.79 MBPlik txt

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2019r. 22:22:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.