Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne – elementy zieleni"

ZMIANY:
2018-08-11 00:08:05: Dodano wynik do przetargu
2018-07-23 23:51:57: Dodano plik Załącznik nr 5 Klauzula RODO.docx
Więcej >>>
2018-07-23 23:51:24: Dodano plik Załącznik nr 4 Oświadczenie.doc
2018-07-23 23:49:56: Dodano plik Załącznik nr 3 Przedmiar robót.pdf
2018-07-23 23:49:19: Dodano plik Załącznik nr 2 Wykaz drzew i krzewów do nasadzeń.pdf
2018-07-23 23:48:49: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2018-07-23 23:44:18: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

"Przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne – elementy zieleni"

 
Krościenko Wyżne, 2018-07-23
WGOŚ.IV.271.2.18.2018
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne – elementy zieleni”
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na usługę pn.: Przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne – elementy zieleni obejmuje:
 1. Sadzenie drzew i krzewów liściastych w ilości 112 szt. Lokalizacja drzew i krzewów według załączonego rysunku.
 2. Sadzenie drzew i krzewów iglastych w ilości 67 szt. Lokalizacja drzew i krzewów według załączonego rysunku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie drzew i krzewów do nasadzeń i przedmiarze robót stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.
 
CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2018 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postępowaniu.
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 6. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić opis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na „Przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne – elementy zieleni”
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 31 lipca 2018 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
  1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
  2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, zakres robót, użyte materiały i ich jakość oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę wynagrodzenia ryczałtowego.
  3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
  4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
  5. Jeżeli oferta prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 6. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 7. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 8. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pan Stanisław Bielecki
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
VIII. Okres gwarancji jakości:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na usługi będące przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
 
IX. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz drzew i krzewów do nasadzeń.
 3. Przedmiar robót.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 5. Klauzula RODO w zamówieniach publicznych.
Data składania ofert:
2018-07-31 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2018-07-23 15:41:00
PublikującyBogdan Zięba 2018-07-23 15:41:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2018-08-11 00:08:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 1.64 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 39.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Wykaz drzew i krzewów do nasadzeń 110.33 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 Przedmiar robót 175.81 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie 27.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 Klauzula RODO 21.60 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2019r. 23:59:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.