Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach"

ZMIANY:
2017-08-14 10:10:04: Dodano wynik do przetargu
2017-07-24 12:29:46: Dodano plik Załącznik do wyjaśnień 24_07_2017.7z
Więcej >>>
2017-07-24 12:29:25: Dodano plik Wyjaśnienia 24_07_2017 BIP.pdf
2017-07-20 09:31:54: Dodano plik Załącznik do wyjaśnień 20_07_2017.zip
2017-07-20 09:31:16: Dodano plik Wyjaśnienia 20_07_2017 BIP.pdf
2017-07-12 08:42:45: Dodano plik Z9 Dokumentacja techniczna.7z
2017-07-12 08:41:31: Usunięto plik Z9 Dokumentacja techniczna.7z
2017-07-11 10:31:47: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-07-11 10:31:07: Usunięto plik SIWZ.pdf
2017-07-10 14:47:58: Dodano plik Z11 STWIOB.7z
2017-07-10 14:47:31: Usunięto plik Z11 STWIOB.7z
2017-07-10 12:18:27: Dodano plik Z11 STWIOB.7z
2017-07-10 12:17:57: Usunięto plik Z11 STWIOB.7z
2017-07-07 23:59:42: Dodano plik Z9 Dokumentacja techniczna.7z
2017-07-07 23:59:38: Dodano plik Z11 STWIOB.7z
2017-07-07 23:59:33: Dodano plik Z10 Przedmiary.7z
2017-07-07 23:59:19: Dodano plik Z8 Gwarancja jakości.doc
2017-07-07 23:59:11: Dodano plik Z7 Podwykonawcy.doc
2017-07-07 23:59:08: Dodano plik Z6 Grupa Kapitałowa.doc
2017-07-07 23:59:05: Dodano plik Z5 Wykaz osób.doc
2017-07-07 23:59:03: Dodano plik Z4 Projekt umowy.doc
2017-07-07 23:59:01: Dodano plik Z3 Wykaz robót.docx
2017-07-07 23:58:53: Dodano plik Z2B Oświadczenie 2.docx
2017-07-07 23:58:34: Dodano plik Z2A Oświadczenie 1.docx
2017-07-07 23:58:12: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2017-07-07 23:57:49: Dodano plik SIWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

"Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach"


Początek formularza


Ogłoszenie nr 546721-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.
Gmina Krościenko Wyżne: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PUSTYNACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krościenko Wyżne, krajowy numer identyfikacyjny 37024378200000, ul. ul. Południowa  9 , 38422   Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 43 151 90, , e-mail urzad@kroscienkowyzne.pl, , faks 13 43 168 60.
Adres strony internetowej (URL): bip.kroscienkowyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PUSTYNACH
Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262500-6 Roboty murarskie 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45223300-9 Parkingi 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331110-0 Instalowanie kotłów 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach”. Obiekt zlokalizowany będzie w sołectwie Pustyny w Gminie Krościenko Wyżne. Będzie to budynek dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym), niepodpiwniczony. Rzut poziomy budynku stanowi prostokąt o wymiarach w najdłuższych miejscach 11,75x23,30 m. Wysokość budynku 9,18 m. Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej – konstrukcja główna nośna w postaci ścian murowanych z pustaków. Komunikację pionową, wewnętrzną w budynku stanowić będą schody żelbetowe wylewane na miejscu budowy. Budynek przykryty zostanie dachem dwuspadowym z lukarnami, o nachyleniu połaci 40 stopni, tradycyjnej więźbie drewnianej, o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej wzmocnionej jętkami. Dach pokryty zostanie blachą felcowaną tytanowo – cynkową lub tytanowo – aluminiową. Kolorystyka dachu – pokrycie w odcieniu szarego, grafitowego. Elewacje w spokojnej stonowanej kolorystyce, nie więcej niż dwa kolory, wykańczane częściowo blachą jak na dachu; reszta pokryta cegłą klinkierową (rozkład elementów wykończenia wg rysunków elewacji). Wejście główne do budynku zlokalizowane od strony północno – zachodniej, w centralnej części elewacji frontowej. Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów: I etap obejmujący wykonanie: 1. Robót budowlanych do stanu zerowego. 2. Robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego. II etap obejmujący wykonanie: 1. Instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej. 2. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 3. Instalacji wentylacji grawitacyjnej wzmożonej i klimatyzacji. 4. Kotłowni gazowanej, wewnętrznej instalacja gazowa. 5. Instalacji centralnego ogrzewania. 6. Instalacji elektrycznej. 7. Robót wykończeniowych. 8. Wykończenia wnętrz i dostawę wyposażenia. 9. Robót zewnętrzne – utwardzenie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. UWAGA: Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, brukarskie i roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. 6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 1) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. W ramach etapów można przewidzieć podział na podetapy przy zachowaniu terminów zakończenia określonych w niniejszej SIWZ. Harmonogram należy sporządzić w ujęciu miesięcznym. 2) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 3) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 4) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminach określonych w niniejszej SIWZ. 5) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy; c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót; d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w ujęciu rzadszym niż kwartalnie, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy. 6) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym w pkt 1., w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 8) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 9) Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 10) Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub terminu zakończenia robót. 11) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 12) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 13) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 14) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 15) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 16) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 17) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 18) Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych w przypadku: a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym, c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 19) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 18., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 20) W przypadku, o którym mowa w pkt 19, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 21) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zamówienia do: 1) prowadzenia dziennika budowy, 2) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót, 3) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp., 4) zapewnienia na koszt własny pełnej obsługi geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach, komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branży sanitarnej w skali 1:500 oraz operatu geodezyjnego z montażu konstrukcji stalowej kratownic, 5) zapewnienia na koszt własny nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa przy wykonywaniu fundamentów w celu potwierdzenia zgodności założeń wynikających w dokumentacji geotechnicznej z warunkami rzeczywistymi na budowie podczas prowadzenia robót ziemnych, 6) poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia, 8) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, 9) zapewnienia na koszt własny stałych i bezpiecznych dojść dla istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót, 10) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy, 11) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 12) wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów, 13) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 14) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków, 15) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, 16) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu, 17) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektów oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów, 18) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 19) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót, 20) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane przepisami technicznymi i prawnymi. 6. Pozostałe wymagania: 1) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje we własnym zakresie i na własny koszt teren wykonywanych robót i doprowadzi do stanu poprzedniego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nie uprzątnięcia tego terenu po zakończeniu robót, Zamawiający po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na piśmie na uprzątnięcie terenu prac, obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania. 2) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych robót budowlanych oraz urządzeń/materiałów od wszystkich ryzyk, które mogą wystąpić w czasie realizacji umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód na mieniu lub osobach trzecich, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac budowlanych na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa. Dowód ww. ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przy podpisaniu umowy. 3) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 7. Oferty częściowe Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 8. Oferty równoważne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 9. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 10. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. 11. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg załącznika nr 2B do SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262500-6
45223500-1
45261000-4
45400000-1
45223300-9
45231300-8
45332000-3
45331210-1
45331110-0
45333000-0
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-11-30
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 2. Zakończenie realizacji zamówienia: I etap: do dnia 30 listopada 2017 r. II etap: do dnia 30 listopada 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 1 000 000,00 zł – słownie: jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz: 1) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto. 2) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej: - jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, - jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, - jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz z uprawnieniami SEP grupa D i E, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do SIWZ, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiące załącznik odpowiednio nr 2A i 2B do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 4) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, które wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy PBS nr konta: 09 8642 1083 2002 8326 2074 0004. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli wykonawca ten w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1 ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez wykonawcy jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przypadki zmian umowy 1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, b) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego, c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, zmiana przepisów prawnych itp.); 2) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót. c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3) Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zmiana umowy, o której mowa może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki od dnia wejścia w życie tej zmiany, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady: - zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego odpowiednio, co najmniej: • oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia i proponowaną wysokość wynagrodzenia, • wyszczególnienie zmian kosztów, • datę, od której następuje zmiana kosztów, • określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia, • kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób wykonujących przedmiot umowy z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób lub zmiany ich składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne, - Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień, dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy. Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń Wykonawcy w zakresie proponowanej zmiany wynagrodzenia, - wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia powstania zmiany kosztów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn określonych ust. 6, 4) Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót budowlanych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze. 4) Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych, 5) Forma zmian Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2017-07-28 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-07-28 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2017-07-07 23:49:00
PublikującyBogdan Zięba 2017-07-07 23:49:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2017-08-14 10:10:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 15.68 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 52.00 KbPlik doc
3. Z2A Oświadczenie 1 20.78 KbPlik doc
4. Z2B Oświadczenie 2 22.15 KbPlik doc
5. Z3 Wykaz robót 17.19 KbPlik doc
6. Z4 Projekt umowy 214.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz osób 35.50 KbPlik doc
8. Z6 Grupa Kapitałowa 28.00 KbPlik doc
9. Z7 Podwykonawcy 37.00 KbPlik doc
10. Z8 Gwarancja jakości 31.00 KbPlik doc
11. ZZ9 Dokumentacja techniczna - plik zaktualizowany 26.38 MBPlik txt
12. Z10 Przedmiary 1.30 MBPlik txt
13. Z11 STWIORB 782.32 KbPlik txt
14. Wyjaśnienia 20_07_2017 254.63 KbPlik pdf
15. Załacznik do wyjaśnień 20_07_2017 1.60 MBPlik zip
16. Wyjaśnienia 24_07_2017 BIP 275.29 KbPlik pdf
17. Załącznik do wyjaśnień 24_07_2017 1.73 MBPlik txt

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 20 września 2018r. 22:34:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.