Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 13 14 15 16 17 

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.


Nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-31
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.


Nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-31
Publikujący -

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu

30 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-22
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zmianami) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno,
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych” polegającego na dobudowie dodatkowych zbiorników na asfalt, drugiej wieży i suszarki oraz instalacji do odpylania pyłów w miejscowości Pustyny na działkach o numerach ewidencyjnych: 3559/10 i 3559/14 położonych w miejscowości Pustyny, gmina Krościenko Wyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak WGOŚ I – 7632-1-06/09, pod nazwą „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” w miejscowości Krościenko Wyżne na działkach o numerach ewidencyjnych: 962 i 963, położonych w miejscowości Krościenko Wyżne, gmina Krościenko Wyżne.

Pełna treść w załączniku.

Załączniki:

Obwieszczenie o wydanej decyzji Plik pdf 133.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Gminy.

 

I. Wymagania:
  1.Wykształcenie wyższe.
  2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office, Word, Excel.
  5.Nieposzlakowana opinia.
  6. Minimum 3 letni staż pracy w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-ochrony informacji niejawnych,
-prowadzenia kancelarii tajnej,
-obrony cywilnej i świadczeń związanych z obronnością kraju,
-podejmowanie działań w celu zapobiegania i likwidacji skutków   klęsk żywiołowych,
-organizowania ochrony p. poż. we współpracy z gminnymi jednostkami OSP,
-ochrony bezpieczeństwa i porządku w Gminie.

2. Praca w wymiarze ½ etatu.

3. Opracowywanie, uzgadnianie i przechowywanie  niezbędnej               dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań oraz organizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                              
          
III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
           4.Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz wymagania z działu I.
  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Obywatelskich” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 grudnia 2009r.  o godz. 14ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar          
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-11
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy

 

I. Wymagania:
         1.Wykształcenie wyższe  techniczne o kierunku budownictwo   lub kierunku zbliżonym obejmującym planowanie przestrzenne.
           2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
           3. Nieposzlakowana opinia.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS
             Office, Word, Excel.
  5. Znajomość programów pomocowych dla Polski na lata 2009 –
      2013.
  6. Minimum 3 letni staż pracy w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie  spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-planów zagospodarowania przestrzennego,
-podziału nieruchomości,
-inwestycji gminnych,
-budownictwa indywidualnego,
-gospodarki komunalnej gminy,
-pozyskiwania środków finansowych na realizację wymienionych zadań,
 
   2. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie pracy na swoim                              
           stanowisku  z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień   
           publicznych”.  

III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
  4.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa umyślne ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe– oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 grudnia 2009r.  o godz. 14ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar          
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-11
Publikujący -

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej, wykonawcach wykluczonych z postępowania,
wykonawcach których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne”
 

Załączniki:

Ogłoszenie wyników przetargu Plik pdf 106.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-09
Publikujący -

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku ul Sienkiewicza 12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającą
na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” w miejscowości Krościenko Wyżne na działkach o numerach ewidencyjnych: 962 i 963.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-03
Publikujący -

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 2 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens


 

Załączniki:

XXIX Sesja Rady Gminy Plik pdf 128.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-25
Publikujący -

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2010 roku”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-25
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA /7 etatów/

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko

REFERENT ds. ADMINISTRACJI I KSIĘGOWOŚCI

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

POMOC NAUCZYCIELA /1 etat/

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

KUCHARKA /2 etaty/

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

WOŹNA  ODDZIAŁOWA /4 etaty/

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

INTENDENT /1 etat/

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak WGOŚ I – 7632-1-07/09 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze „AERO - KROS” Sp. z. o.o. przedsięwzięcia polegającego na na budowie kompleksu obiektów do produkcji, obsługi i szkolenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krościenko Wyżne na działce o numerze ewidencyjnym: 2943/1, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, gmina Krościenko Wyżne oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-12
Publikujący -

Krościenko Wyżne, 09.11.2009 r.
 
 
 
 
OTWARTY KONKURS OFERT
 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
 
Na podstawie art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)
 
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-09
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak WGOŚ I – 7632-1-06/09 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku ul Sienkiewicza 12 przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K w miejscowości Krościenko Wyżne na działkach o numerach ewidencyjnych: 962 i 963, położonych w miejscowości Krościenko Wyżne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-10-28
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą „ Utworzenie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-10-29
Publikujący -

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” w miejscowości Krościenko Wyżne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak WGOŚ I – 7632-1-05/09, pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie ul Grunwaldzkiej Gmina Krościenko Wyżne”

Załączniki:

Obwieszczenie o wydanej decyzji Plik pdf 159.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-10-02
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak WGOŚ I – 7632-1-05/09 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie ul Grunwaldzkiej Gmina Krościenko Wyżne”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-09-07
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
            Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (D.Z.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
 
 
zawiadamia
 
że w związku z wnioskiem Gminy Krościenko Wyżne z siedzibą w Krościenku Wyżnym, 38-422 Krościenko Wyżne, ul Południowa 9 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie ul Grunwaldzkiej Gmina Krościenko Wyżne” usytuowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 2825, 2853/4, 2853/7, 2853/19, 2855/7, 2855/8, 2859, 2860/3, 2861/2, 2862, 2863, 2864/1, 2864/2, 2867/4, 2865/2, 2865/1, 2866, 2868/5, 2868/1, 2869, 2870/1, 2870/6, 2870/5, 2871, 2872, 2873, 2874/1, 5480/1, 5480/2, 5480/3, 5480/4, 2801, 2798/1, 2798/2, 2798/3, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2804/7, 2804/10, 2805, 2806, 2810, 2811/2, 2811/1, 2812, 2816, 2817/1, 2817/2, 2817/3, 2817/4, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822/4, 2804/11,  położonych w miejscowości Krościenko Wyżne, gmina Krościenko Wyżne.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-09-04
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-09-03
Publikujący -

K  O  M  U  N  I  K  A  T

W wyniku rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym do zatrudnienia zostały zakwalifikowane następujące osoby;


Główny księgowy

1. Bednarz Elżbieta, Krosno

Referent ds. administracyjno-księgowych

1. Zygarowicz Bogumiła, Krościenko Wyżne

Intendent

1. Findysz Jolanta, zam. Krościenko Wyżne

Kucharz

1. Haręzga Jolanta, zam. Krościenko Wyżne, Pustyny
2. Kułak Sylwia, zam. Krosno


Pomoc nauczyciela

1. Szarek Aleksandra, zam. Krościenko Wyżne

Woźna oddziałowa

1. Biedka Magdalena, zam. Krościenko Wyżne
2. Borek Barbara, zam. Krościenko Wyżne
3. Nowak Agnieszka, zam. Krościenko Wyżne
4. Pelczar Sylwia, zam. Krościenko Wyżne

Nauczyciel

1. Frydrych Dorota, zam. Krościenko Wyżne
2. Hudak Małgorzata, zam. Krosno
3. Kielar Anna, zam. Krościenko Wyżne, Pustyny
4. Pelczar - Aszklar Kamila, zam. Krościenko Wyżne
5. Pelczar Elżbieta, zam. Krościenko Wyżne
6. Rozenbajger Magdalena, zam. Targowiska
7. Stypuła Małgorzata, zam. Krościenko Wyżne

Dyrektor
Anna Jaźwiecka
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-07-31
Publikujący -

K O M U N I K A T


Rodzice bądź Opiekunowie, którzy zadeklarowali chęć uczęszczania  dzieci do Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy (sala narad pok. nr 13)  w dniach  07 sierpnia lub 10 sierpnia br., w godzinach od 9:00 15:00,  celem podpisania umowy świadczenia usług przedszkolnych.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-07-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2019r. 14:39:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.