Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 14 15 16 17 

K O M U N I K A T


Rodzice bądź Opiekunowie, którzy zadeklarowali chęć uczęszczania  dzieci do Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy (sala narad pok. nr 13)  w dniach  07 sierpnia lub 10 sierpnia br., w godzinach od 9:00 15:00,  celem podpisania umowy świadczenia usług przedszkolnych.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-07-30
Publikujący -

K   O  M   U   N   I   K   A   T

ZATRUDNIENIE W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W KROŚCIENKU WYŻNYM


Po analizie formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów do dalszego etapu postępowania konkursowego na wolne stanowiska pracy w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym zakwalifikowały się następujące osoby:


Główny księgowy

Termin rozmowy - czwartek 30 lipca 2009 r. godz. 830

1. Podkul Jolanta
2. Bednarz Elżbieta

 

Referent ds. administracyjno-księgowych

Termin rozmowy - czwartek 30 lipca 2009 r. godz. 1100

1. Bednarz Elżbieta
2. Biduś Marta
3. Klamut Ewelina
4. Szmyd Monika
5. Szulc Alicja
6. Zygarowicz Bogumiła


Intendent

Termin rozmowy - czwartek 30 lipca 2009 r. godz. 1200

1. Findysz Jolanta
2. Uliasz Agata


Kucharz

Termin rozmowy - czwartek 30 lipca 2009 r. godz. 1300


1. Haręzga Jolanta
2. Liput Małgorzata
3. Młynarz Barbara
4. Żywiec Agata


Pomoc nauczyciela

Termin rozmowy - piątek 31 lipca 2009 r. godz. 900


1. Graba Dorota
2. Rymar Katarzyna
3. Stypuła Małgorzata
4. Szarek Aleksandra


Woźna oddziałowa

Termin rozmowy - piątek 31 lipca 2009 r. godz. 1000


1. Bargiel Krystyna
2. Biedka Magdalena
3. Borek Barbara
4. Graba Dorota
5. Inglot Katarzyna
6. Królicka Dorota
7. Liput Maria
8. Nowak Agnieszka
9. Pelczar Agnieszka
10. Pelczar Sylwia
11. Pudło Kinga
12. Szczurek Agata
13. Szydło Bożena
14. Wójcik Agnieszka
15. Zygarowicz Teresa


Nauczyciel

Termin rozmowy - czwartek 30 lipca 2009 r. godz. 900


1. Frydrych Dorota
2. Frydrych Janina
3. Hudak Małgorzata
4. Jakieła-Pelczar Małgorzata
5. Jaworska Jadwiga
6. Kielar Anna
7. Pelczar - Aszklar Kamila
8. Pelczar Elżbieta
9. Rozenbajger Magdalena
10. Szarek Aleksandra


    Dyrektor
   Anna Jaźwiecka
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-07-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru ofert na wykonanie następujących zadań:
1. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Pustyny w 2009 r.” – wykonawca Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne - Pustyny
2. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Krościenko Wyżne w 2009 r. ” – wykonawca Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne – Pustyny.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-07-29
Publikujący -

OGŁOSZENIE

W wyniku postępowania konkursowego  w sprawie wyboru  kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr II/305/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku informuje, że wyłoniono kandydata na Dyrektora Przedszkola w osobie

Pani Anny Jaźwieckiej.

 

                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                  Jan Kuźnar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-26
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) i uchwały Nr  XX/141/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne w II półroczu 2009 roku.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-24
Publikujący -

Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 19.06.2009 przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R ul. Brzozowska w Krościenku Wyżnym polegającej na budowie chodnika strona prawa i lewa  wraz z odwodnieniem”, w którym kierowano się najniższą ceną jako kryterium oceny ofert.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-19
Publikujący -

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE


 Informuję, że posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-19
Publikujący -

 

                                                            O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-10
Publikujący -

Utwardzenie nawierzchni gruntu części działek nr 5277/5, 5279, 5280/1, 5211 w Krościenku Wyżnym sołectwo Pustyny polegające na budowie chodnika z kostki brukowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-08
Publikujący -

Remont drogi gminnej nr 2283 i 5362/3 w Krościenku Wyżnym  polegające na budowie chodnika z kostki brukowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-08
Publikujący -

 

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 
Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.  
ogłasza
przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym poprzez budowę dojazdów, miejsc parkingowych , ogrodzenie terenu, oraz wyposażenie placu zabaw.

Załączniki:

zagospodarowanie przedszkola siwz Plik doc 280.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-05
Publikujący -

 

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
„Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-03
Publikujący -

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego

„ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł /słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
(CPV 66113000-5)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-27
Publikujący -

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Wójt Gminy Krościenko Wyżne
    ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
      DYREKTORA
    Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-20
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 20 maja 2009 r.

WYNIKI   KONKURSU

na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze etatu – księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

 

Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym wyłoniła na stanowisko następującą osobę:


1. Pani Agnieszka Mazur, zam. Targowiska.

 


Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalne ogłoszone w naborze, ponadto posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy i w opinii Komisji gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.

 


                                                      Lucyna Liput
                                                     Kierownik GOPS
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-20
Publikujący -

Gmina Krościenko Wyżne
38-422  Krościenko Wyżne, ul.Południowa 9
tel. (0-13) 43 151 90, fax. (0-13) 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony na

„ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł /słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
(CPV 66113000-5)
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-07
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 4.05.2009r.

KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż wymagania formalno – prawne  określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniły następujące osoby:
1. Agnieszka Dacyl, zam. Krosno
2. Agnieszka Mazur, zam. Targowiska
3. Bożena Pelczar, zam. Krościenko Wyżne
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 maja 2009 o godz. 10  w Urzędzie Gminy – sala narad (pokój nr 13).
Zainteresowane osoby zapraszamy.

                                                     Z poważaniem  
                                                     mgr Lucyna Liput
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-04
Publikujący -

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

 Informuję, że posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
w niepełnym wymiarze etatu - księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-15
Publikujący -

 

WGOŚ.I 341/2/08                                                                      Krościenko Wyżne, dnia 14.04.2009 r.
 

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 09.04.2009 r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w roku 2009, w którym kierowano się najniższą ceną netto jako kryterium oceny ofert.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-14
Publikujący -

 

WGOŚ.I 341/1/09                                                                     Krościenko Wyżne, dnia 08.04.2009 r.
.

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
 
 
1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 09.04.2009r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 14901R ul. Wisłocza w Krościenku Wyżnym”” , w którym kierowano się najniższą ceną jako kryterium oceny ofert.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-08
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru ofert na wykonanie następujących zadań:


1. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Pustyny w 2009 r.” – wykonawca Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny.
2. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Krościenko Wyżne w 2009 r. ” – wykonawca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” Krościenko Wyżne.
3.  „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz organizacja imprez sportowych z Gminy Krościenko Wyżne w 2009 r.” – wykonawca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” Krościenko Wyżne. 

 

Wójt
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-06
Publikujący -

 

Krościenko Wyżne, dnia 23.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-04/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. 33-152 Pogórska Wola 450 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm relacji Strachocina –Warzyce „ polegającego na wymianie układu istniejącego układu zaporowo upustowego DN 300 mm na działkach 4534/2 i 4534/2 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-23
Publikujący -

 

Krościenko Wyżne, dnia 20.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-03/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji pomiarowej Pustyny na kierunku Domaradz” m. Pustyny Gmina Krościenko Wyżne” na działce ewid. 4899 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym, celem wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-20
Publikujący -

 

                                                                                                 Krościenko Wyżne dnia 2009-03-19.
 
                                                            O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 
  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           
 
  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w  2009 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-19
Publikujący -

 

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).

Załączniki:

specyfikacja wraz z załącznikami Plik doc 998.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-12
Publikujący -

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) i uchwały Nr  XX/141/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2009 roku.
 
Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1, pkt 12 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej ustawą. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-04
Publikujący -

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

 Informuję, że posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 12ºº w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Promocja akcji „Pola Nadziei” przez wolontariuszy Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie (prezentacja multimedialna).
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
16. Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne z działalności komisji w 2008 roku.
17. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.

Krościenko Wyżne, dnia 18 lutego 2009 roku

Przewodniczący Rady Gminy
              mgr inż. Paweł Lorens

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-18
Publikujący -
OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-04
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 01:19:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.