Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 15 16 17 

 

Krościenko Wyżne, dnia 23.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-04/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. 33-152 Pogórska Wola 450 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm relacji Strachocina –Warzyce „ polegającego na wymianie układu istniejącego układu zaporowo upustowego DN 300 mm na działkach 4534/2 i 4534/2 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-23
Publikujący -

 

Krościenko Wyżne, dnia 20.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-03/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji pomiarowej Pustyny na kierunku Domaradz” m. Pustyny Gmina Krościenko Wyżne” na działce ewid. 4899 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym, celem wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-20
Publikujący -

 

                                                                                                 Krościenko Wyżne dnia 2009-03-19.
 
                                                            O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 
  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           
 
  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w  2009 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-19
Publikujący -

 

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).

Załączniki:

specyfikacja wraz z załącznikami Plik doc 998.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-12
Publikujący -

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) i uchwały Nr  XX/141/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2009 roku.
 
Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1, pkt 12 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej ustawą. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-04
Publikujący -

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

 Informuję, że posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 12ºº w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Promocja akcji „Pola Nadziei” przez wolontariuszy Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie (prezentacja multimedialna).
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
16. Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne z działalności komisji w 2008 roku.
17. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.

Krościenko Wyżne, dnia 18 lutego 2009 roku

Przewodniczący Rady Gminy
              mgr inż. Paweł Lorens

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-18
Publikujący -
OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-04
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-27
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-26
Publikujący -

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Załączniki:

ogloszenie Plik doc 39.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-30
Publikujący -

Krościenko Wyżne, 11.12.2008 r.


OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-12
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 04  grudnia 2008 r.

 


WYNIKI KONKURSU

na stanowisko referent ds. księgowości
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym


Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pani Agnieszka Wierdak, zam. Sulistrowa.

Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalno – prawne, w opinii Komisji posiada odpowiednie wykształcenie
i gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.


Z poważaniem
Kierownik GOPS
Lucyna Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-05
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 24 listopada 2008 r.


KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na stanowisko referent  ds.  księgowości 
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Krościenku Wyżnym

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, iż wymagania formalno – prawne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniły następujące osoby:
1. Pani Agnieszka Wierdak zam. Sulistrowa
2. Pani Alicja Staroń zam. Głowienka
3. Pani Bogumiła Gosztyła zam. Głowienka

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 grudnia 2008 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy – sala narad ( pok. nr 13 ).
Zainteresowane osoby zapraszamy.

       
    Z poważaniem
  Kierownik GOPS
    Lucyna Liput

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-24
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 07 listopada 2008 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze etatu
referent ds. księgowości w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -

Krościenko Wyżne, 7.11.2008 r.

 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 07 listopada 2008 r.


WYNIKI KONKURSU

na stanowisko pracy - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym  wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pani Michalina Szafran, zam. Krosno.

 Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalne ogłoszone w naborze, ponadto posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy i w opinii Komisji gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.


Z poważaniem
Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lucyna Liput

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-30
Publikujący -
Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-31
Publikujący -

Wyniki naboru na wolne stanowisko w niepełnym wymiarze godzin
„Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym”

Pani Małgorzata Niżnik
zam. Krościenko Wyżne ul. Południowa

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na wolne stanowisko pracy – „Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym”, a jej kandydatura została najwyżej oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów
i rozmowę kwalifikacyjną.

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 20 października 2008 r.

 

KOMUNIKAT

w sprawie konkursu na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

 
Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, iż wymagania formalno – prawne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniły następujące osoby:

1. Pani Agnieszka Wierdak zam. Sulistrowa
2. Pani Michalina Szafran zam. Krosno

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 listopada 2008 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy – sala narad ( pok. nr 13 ).

Zainteresowane osoby zapraszamy.

 

 

 


Z poważaniem
 Kierownik
 GOPS
Lucyna Liput

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik doc 33.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-20
Publikujący -
Zamówienie: przetarg nieograniczony na zadanie pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WISłOCZA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W KROSCIENKU WYŻNYM – ETAP I.

Załączniki:

specyfikacja Plik doc 122.00 KB
przedmiar Plik image 611.01 KB
ogłoszenie Plik doc 32.50 KB
zmiana warunków SIWZ Plik doc 60.00 KB
zapytanie Plik doc 178.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-02
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Gminy  w Krościenku Wyżnym  ul. Południowa 9  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy został wybrany Pan Stanisław Śliwiński zam. Korczyna ul. Polna.
Kandydat spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz otrzymał najwyższą  ocenę punktową.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-02
Publikujący -
O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.). na zadanie pn.” Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne”
 

Załączniki:

specyfikacja Plik doc 110.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

Oferta pracy na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

Niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

1. Niżnik Małgorzata, zam.   Krościenko Wyżne, ul. Południowa.
2. Wasłowicz Agnieszka, zam.  Żarnowiec. 


Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

Oferta pracy na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

 

Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę na w/w stanowisko:

1. Dacyl Agnieszka, zam. Krosno ul. 1000-lecia.
2. Niżnik Małgorzata,  zam. Krościenko Wyżne ul. Południowa.
3. Wierdak Agnieszka, zam. Sulistrowa.
4. Wasłowicz Agnieszka, zam. Żarnowiec.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE

I
Niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa;


1. Justyna Ćwiąkała  Pustyny ul. Dukielska
2. Anna Bober Krosno ul. Krakowska
3. Stanisław Śliwiński Korczyna ul. Polna
4. Izabela Półchłopek Korczyna ul. Dukielska
5. Barbara Trygar Łężany ul. Potockiego

II
Kandydaci których oferty odrzucono ze względu na braki formalne;


1. Monika Chrobak Iskrzynia ul. Podkarpacka
2. Patrycja Świątek Krosno ul. Maczka
3. Mateusz Półchłopek Korczyna ul. ks. Dubiela
4. Katarzyna Guzik-Rutkowska Krosno ul. Spółdzielcza
5. Monika Jaracz Krościenko Wyżne ul. Brzozowska


Jan Kuźnar
Wójt Gminy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-25
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 23.09.2008 r.


KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat od 01.01.09 na głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-23
Publikujący -

Z A W I A D O M I E N I E


o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne i jej jednostek organizacyjnych

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-23
Publikujący -

WYNIKI  KONKURSU
na wolne stanowisko pracy - „Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 19 września 2019r. 15:11:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.