Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 16 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR IV/384/2017 z dnia 3 października 2017 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-10-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-05 23:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-05 23:58

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
 
Dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)
  1. Położenie nieruchomości: Gmina Krościenko Wyżne Sołectwo Pustyny ul. Księża.
  2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa – działka nr ew. 4448/18, położona w Gminie Krościenko Wyżne w sołectwie Pustyny obręb ewidencyjny nr 0001 Krościenko Wyżne.
  3. Powierzchnia w m2: 824.
  4. Numer księgi wieczystej: KS1K/00102089/5.
  5. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne. Działka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, na działce zlokalizowane są powierzchnie utwardzone – chodniki, działka jest ogrodzona z trzech stron, występuje zieleń ozdobna oraz drzewa owocowe. Przez  działkę przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Nieruchomość posiada bardzo ograniczone możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych.
  6. Przeznaczenie nieruchomości: RIVb – grunty orne.
  7. Sposób zagospodarowania: zgodnie z MPZP Gminy Krościenko Wyżne nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-08-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-08-22 21:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-08-22 21:41

Decyzja

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 


z dnia 18 lipca 2017 r., znak WGOŚ.1.6831.9.2017, o zatwierdzeniu podziału nieruchomości - działki nr 3849
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2017-07-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 14:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 14:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 13:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 13:52

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-10 21:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-10 21:13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-07 17:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-07 17:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-05 10:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2017-06-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-30 14:19

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-06-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-22 14:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-22 14:58

Obwieszczenie

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 


z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2, o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedłużenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-05-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-05-05 13:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-05-05 13:44
Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2017 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.):
  • Janik Irena i Marek
Wójt Gminy
Jan Omachel

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-04-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-04-03 09:49

Obwieszczenie

 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

o wydaniu decyzji z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB.1.6631.1.2017.MD.3, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: l-X.7840.1.50.2016, w części I zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na budowę dla inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno), i w części II pkt 1-5, oraz uchylającą ww. decyzję w części II pkt 6-7 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2017-03-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-28 11:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-28 11:06

Informacja

 

Agencji Rynku Rolnego

 


o obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 14:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 14:10

Informacja

 

Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 


o rozpoczęciu rekrutacji do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:22

Załączniki:

Wyniki - Krościenko Wyżne Plik pdf 184.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:55

Załączniki:

Wyniki - Pustyny Plik pdf 176.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:40
Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 176.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:18

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:13

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu  pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16

Zawiadomienie

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

o wszczęciu na żądanie strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2017-01-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:10

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr IV/304/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 541.20 KB
Załącznik Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2016 r.)
 
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.)
 
 
 
Lp. Nazwisko/imię podatnika Rodzaj ulgi-kwota Przyczyny umorzenia
 
1.
 
Marszałek Agnieszka
 
umorzenie
868,00 zł + 92,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
2.
 
Bargiel Agnieszka
 
umorzenie
546,47 zł + 193,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
3.
 
Frydrych Jacek
 
 
umorzenie
809,00 zł + 9,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
                                                                                            
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 14:55
Wykaz osób fizycznych, którym w IV kwartale 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.)
  1. Podkul Maria i Antoni
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 12:59

Obwieszczenie

 

Wojewody Podkarpackiego

 

o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.50.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastruktuą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim - etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, Miasto Krosno)".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2016-12-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-16 12:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-16 12:12
Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:
 
„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-12-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:53
Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:
 
„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-12-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:49
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne
 
I. Drogi powiatowe:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska, ul. Północna, ul. Kasztanowa, ul. Południowa, ul. Brzozowska) będzie realizowane przez Gminę Krościenko Wyżne na mocy zawartego porozumienia. Utrzymanie ich będzie się  odbywało w pierwszej kolejności zgodnie z IV standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).
 
II. Drogi gminne publiczne :
Utrzymywanie odbywało się będzie w drugiej kolejności według V standardu  ZUD (opis w tabeli nr 1)
 
III. Drogi wewnętrzne, chodniki,  ścieżki pieszo rowerowe, place, parkingi :
Będą odśnieżane w następnej kolejności po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w pkt. II i III zgodnie z VI standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).
Tel. kontaktowy w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne:
13 43 151 90
czynny  w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku  do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 
Adres e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl


 
 
Lp
Standard Opis stanu  utrzymania drogi   dla
danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
      po ustaniu opadów śniegu po stwierdzeniu występowania zjawisk
1 2 3 4 5
 
 
1
 
 
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach,  niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
- luźny
- zajeżdżony
- języki śnieżne
- zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
- 8 godz.
- występuje
- występuje
- do 8 godz.
 
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź               -  8 godz.
- śliskość pośniegowa
- 10 godz.
- lodowica              -  8 godz.

.
 
 
2
 
 
V
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych , skrzyżowaniach, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
- 16 godz.
- występuje
- występuje
- występują do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź              - 8 godz.
- śliskość pośniegowa
                              - 8 godz.       
 
 
3
 
 
VI
Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi
- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
- występuje
- występuje
- występuje
- występują do 48   godz.
W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje
 śliskości po
odśnieżaniu           - 2 godz.
 
 
.
 

UWAGA!
Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2016-12-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-09 14:04

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o konsultacjach społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-30 09:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-30 09:45
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-28 15:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 października 2018r. 11:06:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.