Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 15 

Informacja

 

Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 


o rozpoczęciu rekrutacji do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:22

Załączniki:

Wyniki - Krościenko Wyżne Plik pdf 184.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:55

Załączniki:

Wyniki - Pustyny Plik pdf 176.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:40
Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 176.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:18

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:13

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu  pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16

Zawiadomienie

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

o wszczęciu na żądanie strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2017-01-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:10

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr IV/304/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 541.20 KB
Załącznik Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2017-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2016 r.)
 
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.)
 
 
 
Lp. Nazwisko/imię podatnika Rodzaj ulgi-kwota Przyczyny umorzenia
 
1.
 
Marszałek Agnieszka
 
umorzenie
868,00 zł + 92,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
2.
 
Bargiel Agnieszka
 
umorzenie
546,47 zł + 193,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
3.
 
Frydrych Jacek
 
 
umorzenie
809,00 zł + 9,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
                                                                                            
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 14:55
Wykaz osób fizycznych, którym w IV kwartale 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.)
 1. Podkul Maria i Antoni
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 12:59

Obwieszczenie

 

Wojewody Podkarpackiego

 

o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.50.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastruktuą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim - etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, Miasto Krosno)".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2016-12-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-16 12:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-16 12:12
Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:
 
„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-12-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:53
Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:
 
„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-12-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-15 12:49
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne
 
I. Drogi powiatowe:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska, ul. Północna, ul. Kasztanowa, ul. Południowa, ul. Brzozowska) będzie realizowane przez Gminę Krościenko Wyżne na mocy zawartego porozumienia. Utrzymanie ich będzie się  odbywało w pierwszej kolejności zgodnie z IV standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).
 
II. Drogi gminne publiczne :
Utrzymywanie odbywało się będzie w drugiej kolejności według V standardu  ZUD (opis w tabeli nr 1)
 
III. Drogi wewnętrzne, chodniki,  ścieżki pieszo rowerowe, place, parkingi :
Będą odśnieżane w następnej kolejności po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w pkt. II i III zgodnie z VI standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).
Tel. kontaktowy w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne:
13 43 151 90
czynny  w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku  do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 
Adres e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl


 
 
Lp
Standard Opis stanu  utrzymania drogi   dla
danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
      po ustaniu opadów śniegu po stwierdzeniu występowania zjawisk
1 2 3 4 5
 
 
1
 
 
IV
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach,  niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
- luźny
- zajeżdżony
- języki śnieżne
- zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
- 8 godz.
- występuje
- występuje
- do 8 godz.
 
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź               -  8 godz.
- śliskość pośniegowa
- 10 godz.
- lodowica              -  8 godz.

.
 
 
2
 
 
V
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych , skrzyżowaniach, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
- 16 godz.
- występuje
- występuje
- występują do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź              - 8 godz.
- śliskość pośniegowa
                              - 8 godz.       
 
 
3
 
 
VI
Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi
- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy
- występuje
- występuje
- występuje
- występują do 48   godz.
W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje
 śliskości po
odśnieżaniu           - 2 godz.
 
 
.
 

UWAGA!
Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2016-12-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-09 14:04

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o konsultacjach społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-30 09:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-30 09:45
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-28 15:49

Obwieszczenie

 

Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

z dnia 23 listopada 2016 r., znak OS-II.7322.151.2016.RD, o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwolenia wodno - prawnego na odwodnienie wykopów budowlanych.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 509.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2016-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-28 08:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-28 08:54

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

 

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 r.”.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-18 13:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-18 13:03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-18 12:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-18 12:55

Obwieszczenie

 

Wojewody Podkarpackiego

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastruktuą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim - etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, Miasto Krosno)".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Zastępca Wójta Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 10:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 10:41

Postanowienie i decyzja

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji i umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Zastępca Wójta Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 10:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 10:32

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drzew i drewna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-11-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-09 14:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-09 14:18

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-10-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-25 14:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-25 14:06
Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-10-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-19 18:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-19 18:30

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR IV/269/2016 z dnia 6 października 2016 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu:

 

„Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

 

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl do dnia 17 października 2016 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2016 r.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Załączniki:

Zaproszenie Plik pdf 210.34 KB
Formularz konsultacji Plik doc 11.82 KB
Projekt programu współpracy Plik pdf 302.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Wójt Gminy2016-10-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-07 12:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-07 12:50

Obwieszczenie

 

Wojewody Podkarpackiego

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa gazaciągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastruktuą niezbędną do jego obsługi."

Załączniki:

Informacja Plik pdf 241.21 KB
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego Plik pdf 4.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2016-10-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-03 19:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-03 19:33
Krościenko Wyżne  22 września 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO
 
WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r.
 
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.
„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:
 • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/miejski-obszar-funkcjonalny/aktualnosci/,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:
http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Krosno___2
 • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:
http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci
 • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie: Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9 a także w siedzibach: Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta),  Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.
 
W dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
 • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
 • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.
Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
UWAGA !
Chcieliśmy również poinformować, iż powyższe ogłoszenie stanowi rozwiązanie konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno ogłoszonych
dnia 14.09.2016 i mających trwać od dnia ogłoszenia do 05.10.2016 r. (Nr sprawy: RI.033.6.2016.N). Osoby, które wniosły już swoje opinie, uwagi lub wnioski w ramach rozwiązanych konsultacji zostaną poinformowane o obecnych konsultacjach społecznych projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drogą mailową według informacji podanych w formularzu konsultacyjnym.
 
 
Wójt Gminy
Jan Omachel
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2016-09-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-09-22 23:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-09-22 23:29
GK.7243.30.2016.N                                                                                                              Krosno, dnia 22.09.2016 r.
 
OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU „PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMIN: CHORKÓWKA, JEDLICZE, MIEJSCE PIASTOWE, KORCZYNA, KROSCIENKO WYŻNE, KROSNO I WOJASZÓWKA”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
PREZYDENT MIASTA KROSNA
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna
 
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 23.09.2016 r. do 14.10.2016 r.
 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka to dokument prawa miejscowego będący podstawą działań samorządu gminnego w zakresie kształtowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na poziomie gminnych przewozów pasażerskich.
Celem konsultacji jest włączenie w proces tworzenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka ” oraz poznanie opinii na ten temat, mieszkańców Krosna oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Krosno podpisała porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz zainteresowanych instytucji/organizacji co w rezultacie pozwoli uwzględnić potrzeby społeczne w Planie Transportowym.
Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: www.krosno.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl
 • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin: Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronach internetowych Urzędów Gmin: Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta).
 
W dniach od 23.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
 • pocztą elektroniczną na adres gk@um.krosno.pl,
 • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Planu Transportowego”.
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2, p. 26, tel. 13 47 43 665, e-mail: gk@um.krosno.pl.
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin: Krosno, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Załączniki:  
 1. Formularz konsultacyjny,
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko MOF Krosno,
 3. Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2016-09-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-09-22 10:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-10-26 09:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 18 lutego 2018r. 05:59:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.