Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 8 9 10 ... 16 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-04-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-04-17 09:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-04-17 15:10

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-04-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-04-10 11:05

Zaproszenie do składania ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna Gminy Krościenko Wyżne (w rejonie ul. Wisłoczej i Kopalnianej)".

Załączniki:

Formularz ofertowy Plik doc 29.50 KB
Dokumentacja techniczna Plik zip 21.89 MB
Przedmiar robót Plik pdf 8.23 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-04-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-04-09 10:31

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-03-15
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-02-22
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-02-22
Publikujący -

Załączniki:

Załączniki Plik zip 200.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2013-02-14
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-02-11
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-02-11
Publikujący -

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2013 r.”.

Załączniki:

Ogłoszenie - Pustyny Plik pdf 2.67 MB
Wzór oferty Plik txt 261.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-01-22
Publikujący -

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2013 r.”.

Załączniki:

Ogłoszenie - Krościenko Wyżne Plik pdf 2.69 MB
Wzór oferty Plik txt 261.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-01-22
Publikujący -

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr III/290/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-01-15
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

na wykonanie zadania pn.:

 „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 r.”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-12-28
Publikujący -


Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje, że odpady komunalne z terenu gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2013 roku będą odbierane według harmonogramu znajdującego się w załączniku poniżej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-12-27
Publikujący -

 

Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:
 
"Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 r.".

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-12-21
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-12-10
Publikujący -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 r.”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-11-27
Publikujący -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:

"Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 r.".

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-11-27
Publikujący -

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2012-11-26
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2012-11-26
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2012-11-23
Publikujący -

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-11-08
Publikujący -
WGOŚ III. 6220.1.04.2012r.
                                                                                                    Krościenko Wyżne 2012-10-30
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
            Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (D.Z.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne zawiadamia
 
że w związku z wnioskiem firmy INVESTLAND Sp. z o.o. ul. Szkolna 30, 38-457 Zręcin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą Zakup maszyn do obróbki i kształtowania szkła oraz montaż ich w hali produkcyjnej położonej na działce nr 3832/1 w Pustynach gm. Krościenko Wyżne”.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne.
 
Przedłożona dokumentacja obejmująca m.in. Kartę informacyjną wraz z załącznikami jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne pok. nr 6, w godzinach urzędowania tj. 700 – 1500. Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
38-422 Krościenko Wyżne
ul .Południowa 9
 
  
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Jan Omachel

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2012-10-31
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-10-19
Publikujący -
Zapytanie ofertowe
 
w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie
 
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 1129 w miejscowości Krościenko Wyżne 

Załączniki:

Formularz oferty Plik doc 28.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-10-12
Publikujący -

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2032

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2012-09-28
Publikujący -

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Pustyny w Gminie Krościenko Wyżne”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2012-09-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 19 lutego 2019r. 22:19:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.