XML
ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E


o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne i jej jednostek organizacyjnych

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne i jej jednostek organizacyjnych” w trybie przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że oferty złożyli:

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Sanok
ul. Mickiewicza 7

2. Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Rymanów
ul. Rynek 14

3. Ofert odrzuconych nie było i nie wykluczono z postępowania żadnego z oferentów.

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena oferty – waga 70%
b) opłacalność ekonomiczna – waga 30%

5. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

a) Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
75,95 pkt = (62,10 pkt + 13,85 pkt)
b) Bank Spółdzielczy w Rymanowie
100 pkt (70 pkt + 30 pkt)

6. Zamawiający wybrał ofertę nr 2 złożona przez:
Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Rymanów
ul. Rynek 14

7. Uzasadnienie wyboru:
 Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w SiWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-23
Publikujący -