XML
Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 21.10.2008r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne” , w którym kierowano się najniższą ceną jako kryterium oceny ofert.
 
2. Dokonano oceny dwóch ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

1
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 38
38-400 Krosno
2
Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z o.o.
ul. 1 Maja 42
38-100 Strzyżów
 
3. Ceny ofert:

1
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 38
38-400 Krosno
cena netto : 104 100,00
cena brutto: 127 002,00
2
Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z o.o.
ul. 1 Maja 42
38-100 Strzyżów
 
cena netto : 104528,70
cena brutto: 127 525,01
 
4. Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
5.  Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 38
38-400 Krosno
 
cena netto : 104 100,00
cena brutto: 127 002,00
 
 

6. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  - oferta jest korzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

Krościenko Wyżńe 31 października 2008 r.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-31
Publikujący -