XML
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego 
z a w i a d a m i a m
 że w dniu 26.01.2009 roku zostało wydane postanowienie WGOŚ.I 7632/01/08/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna –Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Wyżne na działkach o nr ew. 1017/1, 1059/2, 2191, 2560, 2598, 2603, 2605, 2606 położonych w Krościenku Wyżnym gmina Krościenko Wyżne
 
           W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenko Wyżne (pok. Nr 17) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Jan Kuźnar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-26
Publikujący -