Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Uchwały - 2003 r.

 

Uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne - 2003 r.

 

1.

UCHWAŁA NR IV/29/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 29 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

2.

UCHWAŁA NR IV/30/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 30 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok.

3.

UCHWAŁA NR IV/31/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 31 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.

4.

UCHWAŁA NR IV/32/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 32 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku.

5.

UCHWAŁA NR IV/33/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 33 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku.

6.

UCHWAŁA NR IV/34/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 34 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

7.

UCHWAŁA NR IV/35/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 35 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok i podziału nadwyżki budżetowej z 2002 roku.

8.

UCHWAŁA NR IV/36/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IV/ 36 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

9.

UCHWAŁA NR V/37/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 37 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 rokuw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

10.

UCHWAŁA NR V/38/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 38 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko Wyżne.

11.

UCHWAŁA NR V/39/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 39 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustyny.

12.

UCHWAŁA NR V/40/2003
Początek treści: UCHWAŁA NR V/ 40 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok i podziału nadwyżki budżetowej z 2002 roku.

13.

UCHWAŁA NR V/41/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 41 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2003 rok.

14.

UCHWAŁA NR V/42/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 42 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Krościenko Wyżne oraz porozumienia w ustaleniu wartości punktu w kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Krościenko Wyżne.

15.

UCHWAŁA NR V/43/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 43 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na obwody głosowania w referendum ogólnokrajowym.

16.

UCHWAŁA NR V/44/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 44 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu stałych

17.

UCHWAŁA NR V/45/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR V/ 45 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

18.

UCHWAŁA NR VI/46/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VI/ 46 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę własną w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok i podziału nadwyżki budżetowej z 2002 roku.

19.

UCHWAŁA NR VI/47/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VI/ 47 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

20.

UCHWAŁA NR VI/48/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VI/ 48 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

21.

UCHWAŁA NR VII/50/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VII/ 50 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2002 rok

22.

UCHWAŁA NR VII/51/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VII/ 51 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko Wyżne.

23.

UCHWAŁA NR VII/52/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VII/ 52 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

24.

UCHWAŁA NR VII/53/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VII/ 53 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

25.

UCHWAŁA NR VIII/54/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VIII/ 54 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2003 roku.

26.

UCHWAŁA NR VIII/55/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VIII/ 55 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

27.

UCHWAŁA NR VIII/56/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VIII/ 56 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

28.

UCHWAŁA NR VII/49/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR VII/ 49 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2002 rok.

 
29.

UCHWAŁA NR IX/57/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 57 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2003 rok.

30.

UCHWAŁA NR IX/58/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 58 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego.

31.

UCHWAŁA NR IX/59/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 59 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

32.

UCHWAŁA NR IX/60/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 60 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

33.

UCHWAŁA NR IX/61/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 61 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Rejonowego w Krośnie oraz Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Krośnie.

34.

UCHWAŁA NR IX/62/2003
Początek treści: U C H W A Ł A NR IX/ 62 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego.

 

35.

UCHWAŁA   NR  X/ 63 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A NR X/63/2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

 

36.

UCHWAŁA NR  X/ 64 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  X/ 64 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę własną w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

 

37.

UCHWAŁA NR  X/ 66 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  X/ 66 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie nadania imion pomnikom przyrody – drzewom rosnącym na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

38. UCHWAŁA NR  X/ 67 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 67 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krościenko Wyżne.

 

 

39. UCHWAŁA NR  X/ 68 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 68 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

 

 

40.

UCHWAŁA NR  X/ 69 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 69 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok.

 

 

41.

UCHWAŁA NR  X/ 70 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  X/ 70 /2003  Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.

 

 

42.

UCHWAŁA NR  X/ 71 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 71 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004 rok.

 

 

43.

UCHWAŁA NR  X/ 72 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 72 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 roku.

 

 

44.

UCHWAŁA NR  X/ 73 /2003

 

Początek treści:  U C H W A Ł A   NR  X/ 73 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 roku.

 

 

45.

UCHWAŁA  NR  X/ 74 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  X/ 74 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

46.

CHWAŁA  NR  XI/ 75 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 75 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę własną w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

 

47.

UCHWAŁA NR  XI/ 76 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 76 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę własną w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

 

48.

UCHWAŁA   NR  XI/ 77 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 77 /2003Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

 

49. UCHWAŁA  NR  XI/ 78 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 78 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok.

 

 

50.

UCHWAŁA NR  XI/ 79 /2003

 

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 79 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne  z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2004 rok.

 

 

51.

UCHWAŁA NR  XI/ 80 /2003

Początek treści: U C H W A Ł A   NR  XI/ 80 /2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne  z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2003 rok.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
IV-29-2003.doc Plik doc 22.00 KB
IV-30-2003.doc Plik doc 21.00 KB
IV-31-2003.doc Plik doc 21.00 KB
IV-32-2003.doc Plik doc 21.50 KB
IV-33-2003.doc Plik doc 21.00 KB
IV-34-2003.doc Plik doc 22.50 KB
IV-35-2003.doc Plik doc 135.50 KB
IV-36-2003.doc Plik doc 27.00 KB
IX-57-2003.doc Plik doc 176.00 KB
IX-58-2003.doc Plik doc 171.00 KB
IX-59-2003.doc Plik doc 185.50 KB
IX-60-2003.doc Plik doc 86.00 KB
IX-61-2003.doc Plik doc 170.50 KB
IX-62-2003.doc Plik doc 170.50 KB
U C H W A Ł A NR X.63.2003.doc Plik doc 25.00 KB
U C H W A Ł A NR X.64.2003.doc Plik doc 32.50 KB
U C H W A Ł A NR X.66.2003.doc Plik doc 26.50 KB
U C H W A Ł A NR X.67.2003.doc Plik doc 34.00 KB
U C H W A Ł A NR X.68.2003.doc Plik doc 32.50 KB
U C H W A Ł A NR X.69.2003.doc Plik doc 49.50 KB
U C H W A Ł A NR X.70.2003.doc Plik doc 28.00 KB
U C H W A Ł A NR X.71.2003.doc Plik doc 25.00 KB
U C H W A Ł A NR X.72.2003.doc Plik doc 27.00 KB
U C H W A Ł A NR X.73.2003.doc Plik doc 26.50 KB
U C H W A Ł A NR X.74.2003.doc Plik doc 39.50 KB
U C H W A Ł A NR XI.75.2003.doc Plik doc 33.50 KB
U C H W A Ł A NR XI.76.2003.doc Plik doc 23.00 KB
U C H W A Ł A NR XI.77.2003.doc Plik doc 179.00 KB
U C H W A Ł A NR XI.78.2003.doc Plik doc 49.50 KB
U C H W A Ł A NR XI.79.2003.doc Plik doc 61.00 KB
U C H W A Ł A NR XI.80.2003.doc Plik doc 30.00 KB
U C H W A Ł A NR XII.81.2004.doc Plik doc 46.00 KB
U C H W A Ł A NR XII.82.2004.doc Plik doc 26.50 KB
U C H W A Ł A NR XIII.85.2004.doc Plik doc 68.00 KB
U C H W A Ł A NR XIII.86.2004.doc Plik doc 23.50 KB
V-37-2003.doc Plik doc 20.50 KB
V-38-2003.doc Plik doc 75.00 KB
V-39-2003.doc Plik doc 74.00 KB
V-40-2003.doc Plik doc 71.50 KB
V-41-2003.doc Plik doc 21.50 KB
V-42-2003.doc Plik doc 22.00 KB
V-43-2003.doc Plik doc 28.00 KB
V-44-2003.doc Plik doc 20.50 KB
V-45-2003.doc Plik doc 20.50 KB
VI-46-2003.doc Plik doc 40.50 KB
VI-47-2003.doc Plik doc 22.50 KB
VI-48-2003.doc Plik doc 33.50 KB
VII-49-2003.doc Plik doc 22.00 KB
VII-50-2003.doc Plik doc 22.00 KB
VII-51-2003.doc Plik doc 239.00 KB
VII-52-2003.doc Plik doc 21.00 KB
VII-53-2003.doc Plik doc 141.50 KB
VIII-54-2003.doc Plik doc 20.50 KB
VIII-55-2003.doc Plik doc 21.00 KB
VIII-56-2003.doc Plik doc 39.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2008-09-05
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 15:26:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.