Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi koszenia i zwalczania chwastów w ramach zadania pn.: "Usługi sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku".

ZMIANY:
2019-04-03 22:22:20: Dodano wynik do przetargu
2019-03-22 22:30:10: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
Więcej >>>
2019-03-22 22:28:58: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2019-03-22 22:28:31: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi koszenia i zwalczania chwastów w ramach zadania pn.:

"Usługi sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku".

Krościenko Wyżne, 2019-03-22
WGOŚ.V.271.2.2.2019
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi koszenia i zwalczania chwastów w ramach zadania pn.: ,,Usługi sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku”.
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na usługi koszenia i zwalczania chwastów w ramach zadania pn.: ,,Usługi sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku” obejmuje:
 1. Usługi ciągnikiem z kosiarką rotacyjną przy koszeniu niezagospodarowanych działek gminnych oraz poboczy dróg gminnych i wewnętrznych w ilości szacunkowej 50 h efektywnej pracy.
 2. Usługi ciągnikiem z kosiarką bijakową do koszenia rowów (skarpy i przeciwskarpy) przy drogach gminnych oraz usuwania zakrzaczeń i samosiewek na działkach gminnych i wewnętrznych w ilości szacunkowej 50 h efektywnej pracy.
 3. Usługi koszenia placów zabaw przy ul. Mostowej, Szkolnej, Grunwaldzkiej, Kościelnej – dziesięciokrotnie w trakcie obowiązywania umowy wraz z uprzątnięciem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę – powierzchnia objęta koszeniem wynosi 1 ha.
 4. Usługi zwalczania chemicznego chwastów przy poboczach dróg gminnych i wewnętrznych oraz na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych, zatokach przystankowych i na przystankach – dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy – powierzchnia objęta koszeniem wynosi 3,78 ha.
Przewidywane ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
 
WYMAGANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi poniżej, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia.
 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami zamówienia.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia:
 • posiadali aktualne badania lekarskie,
 • posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe (w tym szkolenie dla wykonujących zabiegi ochrony roślin) oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy,
 • posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,
 • byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze kamizelkę ostrzegawczą, sprzęt ochrony osobistej.
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu, sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu, sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do:
 • prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.
 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników.
 3. Wszelkie konsekwencje, jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca.
 
CPV:
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
 
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
IV.4. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 4. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 7. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: ,,Usługi sprzętowe na rzecz Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku: usługi koszenia i zwalczania chwastów”
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 29 marca 2019 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
 2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, użytych materiały i ich jakość oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę.
 3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur/rachunków częściowych wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pan Stanisław Śliwiński
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 1. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
 • został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr telefonu 13 43 151 90 lub za pomocą poczty elektronicznej – adres e‑mail: odo@kroscienkowyzne.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
Data składania ofert:
2019-03-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2019-03-22 22:24:00
PublikującyBogdan Zięba 2019-03-22 22:24:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2019-04-03 22:22:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 3.38 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 49.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 28.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 27 maja 2020r. 04:44:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.