Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Krościenko Wyżne".

ZMIANY:
2021-02-10 21:53:45: Dodano wynik do przetargu
2021-01-29 08:56:11: Dodano plik SKMBT_C454e21012908440.pdf
Więcej >>>
2021-01-27 14:28:14: Dodano plik Rb-Z i Rb-N III kw. 2020.pdf
2021-01-27 10:59:12: Dodano plik Dodatek opinie RIO i sprawozdania.7z
2021-01-25 14:16:58: Dodano plik Załacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.doc
2021-01-25 14:16:33: Usunięto plik Załacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.doc
2021-01-22 22:57:24: Dodano plik Załaczniki dodatkowe.zip
2021-01-22 22:56:21: Dodano plik Załącznik nr 5 Harmonogram spłat kredytu.doc
2021-01-22 22:55:51: Dodano plik Załącznik nr 4 Klauzula RODO.docx
2021-01-22 22:55:25: Dodano plik Załącznik nr 3 Wykaz usług.doc
2021-01-22 22:54:57: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2021-01-22 22:54:05: Dodano plik Załacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.doc
2021-01-22 22:53:25: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Krościenko Wyżne".

Krościenko Wyżne, 2021-01-22

WGOŚ.IV.271.2.1.2021
 
Zapytanie ofertowe
 
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: ,,Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Krościenko Wyżne”.
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Określenie przedmiotu zamówienia
wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia publicznego na usługę pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Krościenko Wyżne” obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Krościenko Wyżne w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Szczegółowe warunki kredytowania
 1. Spłata kredytu będzie realizowana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. w następujący sposób:
 1. 2022 r. – 360 000,00 zł
 2. 2023 r. – 360 000,00 zł
 3. 2024 r. – 360 000,00 zł
 4. 2025 r. – 360 000,00 zł
 5. 2026 r. – 360 000,00 zł
 1. Uruchomienie środków w II transzach:
I transza 1 000 000,00 zł – do 15 marca 2021 r.,
II transza 800 000,00 zł – do 30 września 2021 r.,                   
 1. Uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 67 1130 1105 0005 2148 7720 0005.
 2. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR-3M z ostatniego dnia kwartału, poprzedzającego okres, za który następuje spłata odsetek.
 3. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie wymaga aneksowania Umowy  kredytowej. O zmianie stopy procentowej, spowodowanej zmianą stawki bazowej WIBOR 3M Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skarbnik@kroscienkowyzne.pl.
 4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego stanowi koszt Wykonawcy.
 5. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania marża kredytu będzie stała.
 6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu zmiany warunków zawartej umowy.
 7. Odsetki płatne bezgotówkowo na koniec każdego kwartału począwszy od I kwartału 2021 r. od faktycznej kwoty zadłużenia.
 8. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty.
 9. O wysokości odsetek do zapłaty Wykonawca będzie informował każdorazowo Wykonawcę, na co najmniej 5 dni przed terminem płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skarbnik@kroscienkowyzne.pl.
 10. Spłata kapitału kredytu w równych ratach kapitałowych po 90 000,00 zł – płatnych na koniec każdego kwartału,
 11. Pierwsza spłata kapitału - pierwszy kwartał 2022 r.;
 12. Wysokość kapitału pozostającego do spłaty zawarta będzie w harmonogramie spłaty kredytu, który zostanie opracowany przez Wykonawcę,
 13. Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu (rat).
 15. W przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony przed terminem spłaty, odsetki liczone będą do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy
 16. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat i prowizji,
 17. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu.
 18. Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Krościenko Wyżne w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 19. Proponowana forma zabezpieczenia kredytu: zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco.
 20. Jeżeli występuje taka konieczność Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania.
 21. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest ustalić warunki umowy z Zamawiającym i podpisać umowę zgodną ze zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 22. Zamawiający załącza do SWZ następujące dokumenty:
 1. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 2. budżet Gminy Krościenko Wyżne na rok 2021,
 3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krościenko Wyżne,
 4. opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Krościenko Wyżne kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100), przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2021, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 5. zamawiający zobowiązuje się udostępnić na żądanie Wykonawcy dokumentację rachunkowo - finansową niezbędną do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2026 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie związane z udzieleniem kredytu długoterminowego o wartości minimum 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) każde.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania oraz:
 • zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia,
 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 3 do zapytania.
 1. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 3. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 900 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 5. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 7. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Krościenko Wyżne”
Nie otwierać przed godz. 905 dnia 8 lutego 2021 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
Cena kredytu obejmuje odsetki, marżę banku i inne opłaty.
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 8. W ramach kwoty umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach i rodzajach zamówionych artykułów biurowych asortymentu określonego w załączniku „Formularz cenowy”, który stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych artykułów.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pani Agnieszka Filar
pok. nr 15 tel. 13 43 151 90 wew. 18
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Wykaz usług.
 4. Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych.
 5. Harmonogram spłaty kredytu – wzór.
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 7. Budżet Gminy Krościenko Wyżne na rok 2021.
 8. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne,
 9. Opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Data składania ofert:
2021-02-08 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-01-22 22:48:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-01-22 22:48:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-02-10 21:53:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.24 MBPlik pdf
2. Formularz oferty 44.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Wykaz usług 32.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 Klauzula RODO 21.27 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 Harmonogram spłat kredytu 32.00 KbPlik doc
7. Załączniki dodatkowe 5.35 MBPlik zip
8. Dodatek opinie RIO i sprawozdania 19.93 MBPlik txt
9. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N III kw. 2020 r. 1.66 MBPlik pdf
10. Wyjaśnienia 1 179.88 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 22:33:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.