Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.".

ZMIANY:
2021-03-10 21:23:51: Dodano wynik do przetargu
2021-02-23 10:57:10: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
Więcej >>>
2021-02-15 23:53:29: Dodano plik Z8 Identyfikator postępowania.pdf
2021-02-15 23:53:04: Dodano plik Z7 Podwykonawcy.doc
2021-02-15 23:52:35: Dodano plik Z6 Infomacja o zimowym utrzymaniu.doc
2021-02-15 23:51:47: Dodano plik Z5 Wykaz.doc
2021-02-15 23:51:21: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-02-15 23:50:53: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2021-02-15 23:47:50: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-02-15 23:47:26: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-02-15 23:46:48: Dodano plik SWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.".

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 134315190 wew. 16
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60513dd4-6f6c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007564/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 14:49
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.kroscienkowyzne.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych: 1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,2)
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,4) integracja z systemem
ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku
Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje
Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta
informacja o dacie doręczenia.6. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek
internetowych:1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.02) Mozilla Firefox od wersji 153) Google
Chrome od wersji 204) Microsoft Edge7. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Par. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Krościenko Wyżne;2) administrator powołał IOD, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 134315190 wew. 23)3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie
określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile
przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Krościenko Wyżne w 2021 r.” polegająca na odśnieżaniu, usuwaniu gołoledzi i odśnieżanie z
usuwaniem gołoledzi na drogach gminnych i powiatowych wraz ich elementami oraz wywóz
śniegu i błota pośniegowego1) Zamówienie obejmuje następujące rodzaje usług:a) Odśnieżanie
dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.b) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i
placów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.c) Usuwanie gołoledzi
mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich
elementami zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.d) Usuwanie gołoledzi
mieszanką piaskowo-solną z dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z
wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.e) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i
powiatowych wraz z ich elementami z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.f) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych,
parkingów i placów z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.g) Wywóz śniegu i błota pośniegowego z dróg gminnych i
powiatowych – 20 h.2) Elementami dróg gminnych i powiatowych są:a) chodniki,b) zatoki
przystankowe,c) chodniki pod wiatami przystankowymi.3) Długość dróg i powierzchnia
parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:a) Długość dróg powiatowych wraz z ich
elementami – 9,152 km,b) Długość dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami – 8,497
km,c) Długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,617 km,d) Powierzchnia parkingów i placów –
10 706 m2.4) Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych
planem zimowego utrzymania w Gminie Krościenko Wyżne w 2021 r. określony został w
załączniku do SWZ.5) Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie
obowiązywania umowy została określona w formularzu ofertowym.6) Informacje dodatkowe
dotyczące przedmiotu zamówieniaa) Sposób i czas realizacji zamówienia: zadanie będzie
realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy; czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1
godziny; o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo
powiadomi upoważnionego pracownika Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego
dnia drogą elektroniczną; średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h; średnia
prędkość pojazdu przy likwidacji śliskości jezdni – 25 km/h; średnia prędkość pojazdu przy
odśnieżaniu z usuwaniem gołoledzi – 20 km/h; likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli oraz
mieszanki piasku i soli, przy czym zawartość soli w mieszance nie powinna być mniejsza niż
30%; szerokość posypywania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości
nawierzchni jezdni liczonej od osi jezdni; szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni
łącznie z zatokami przystankowymi, skrzyżowaniami i chodnikami na obiektach mostowych.b)
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, zapytaniem
ofertowym.c) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas
wykonywania usługi.d) Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu, składu i
załadunku materiałów do likwidacji gołoledzi.e) Zamawiający może zrezygnować z polecenia
wykonania danego rodzaju usługi.f) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym
utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne stanowiącą załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
p.z.p do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w
następujących przypadkach:a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,b) zmiany obowiązujących
przepisów.2. Inne zmiany:a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: powierzenie
podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,  powierzenie części zamówienia
podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej
części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.c) w zakresie
kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego
wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze.3. Strony
niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony
umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: zobowiązany jest
przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19
na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności:1) nieobecności
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;2) decyzji wydanych
przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o których
mowa w art. 11 ust.1-3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;4) trudności w realizacji usług transportowych;5)
okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.4. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie umowy.5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w
szczególności przez:1) zmianę sposobu wykonywania usługi,2) zmianę zakresu świadczenia
Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.6. Warunki
zmian:a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,b)
uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,7. Forma zmianAneks do
umowy pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-24
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Data składania ofert:
2021-02-23 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-02-15 23:42:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-02-15 23:42:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-03-10 21:23:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 7.41 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 89.00 KbPlik doc
3. Z2 Oświadczenia 20.77 KbPlik doc
4. Z3 Projekt umowy 37.73 KbPlik doc
5. Z4 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
6. Z5 Wykaz 112.00 KbPlik doc
7. Z6 Informacja o zimowym utrzymaniu 42.50 KbPlik doc
8. Z7 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
9. Z8 Identyfikator postępowania 46.17 KbPlik pdf
10. Informacja o kwocie zamówienia 72.95 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2021r. 15:13:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.