Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym".

ZMIANY:
2021-05-24 23:26:31: Dodano wynik do przetargu
2021-05-21 13:34:04: Dodano plik Ogłoszenie o odrzuceniu oferty.pdf
Więcej >>>
2021-05-20 11:44:56: Dodano plik Informacja o ofertach.pdf
2021-05-11 11:51:24: Dodano plik Przedmiary PDF.zip
2021-05-11 11:51:03: Dodano plik Instalacje elektryczne i niskoprądowe - projekt wykonawczy opis.pdf
2021-05-10 15:27:59: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 4.pdf
2021-05-10 15:27:45: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 3.pdf
2021-05-10 15:27:30: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 2.pdf
2021-05-10 15:27:04: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 1.pdf
2021-05-10 15:26:38: Dodano plik Pozwolenie na budowę.pdf
2021-05-07 13:25:43: Dodano plik PRZEDMIAR CAŁOŚĆ INWESTYCJI.pdf
2021-05-07 13:21:08: Dodano plik Dokumentacja techniczna rozszerzona.7z
2021-05-04 16:15:18: Dodano plik Z13 Identyfikator postępowania.pdf
2021-05-04 16:14:32: Dodano plik Z12 STWiOR.7z
2021-05-04 16:13:16: Dodano plik Z11 Przedmiary.7z
2021-05-04 16:11:57: Dodano plik Z10 Dokumentacja techniczna.7z
2021-05-04 16:10:06: Dodano plik Z9 Gwarancja jakości.doc
2021-05-04 16:09:29: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2021-05-04 16:01:46: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2021-05-04 16:00:40: Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc
2021-05-04 16:00:13: Dodano plik Z5 Wykaz robót.docx
2021-05-04 15:57:13: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-05-04 15:56:22: Dodano plik Z3 Projekt umowy.pdf
2021-05-04 15:55:37: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-05-04 15:55:08: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-05-04 15:52:58: Dodano plik SWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

"Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym".

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045735/01 z dnia 2021-05-04
2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 134315190
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1122cb2a-53de-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045735/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04 14:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych: 1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,2)
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,4) integracja z systemem
ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku
Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje
Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta
informacja o dacie doręczenia.6. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek
internetowych:1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.02) Mozilla Firefox od wersji 153) Google
Chrome od wersji 204) Microsoft Edge7. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Par. Europ.
iRady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.,
str. 1;zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
WójtGminy Krościenko Wyżne;2) administrator powołał IOD, z którym mogą się Państwo kontaktować
wewszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper
Sabik,e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 134315190 wew. 23)3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.4) odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane w czasieokreślonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami
archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa RadyMinistrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych, o ileprzepisy szczegółowe nie określają innego terminu
przechowywania.6) obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p.
oraz niemoże naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresutrwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do
PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w
związku z art. 17ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do
przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organunadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
przezadministratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-
193Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej
w Krościenku Wyżnym” polegające na budowie budynku użyteczności publicznej w Krościenku
Wyżnym usytuowanym na działce 4011/7 obręb Krościenko Wyżne. Przedmiotowy obiekt będzie
budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym częściowo dachem
dwuspadowym krytym blachą na drewnianej konstrukcji dachowej, częściowo stropodachem
niewentylowanym krytym papą termozgrzewalną wykonanym w technologii tradycyjnej.Ogólny
opis budynku:1. Budynek o wymiarach zewnętrznych 47,89 m x 18,04 m i wysokości 11,79 m.2.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:1) instalacja wodociągowa zasilana z
gminnego wodociągu;2) instalacja kanalizacji sanitarnej włączona do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej;3) instalacja gazowa włączona do zewnętrznej sieci gazowej w oparciu o przyłącz
gazowy realizowany przez Zakład Gazowniczy;4) instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
wewnętrznej kotłowni gazowej;5) instalacja elektryczna włączona do sieci energetycznej w
oparciu o przyłącz energetyczny realizowany przez Zakład Energetyczny;6) instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji3. Podstawowe parametry budynku:1) wymiary zewnętrzne 47,89 m x
18,04 m.2) Powierzchnia zabudowy 554,67 m2.3) Kubatura 6 062,00 m3.4) Liczba kondygnacji:
3 kondygnacje nadziemne.5) Wysokość budynku 11,79 m.6) Poziom posadzki parteru ±0,00 =
277,04 m n.p.m.7) W ramach infrastruktury technicznej przewidziano wykonanie:a) placu
manewrowego z parkingiem o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa naturalnego/łamanego gr. 40 cm;b) płytki odbojowej i chodników o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego gr. 20
cm.Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach::Etap I obejmujący w
szczególności wykonanie następujących robót:1. Robót budowlanych do stanu zerowego w tym
w szczególności:a) prac ziemnych;b) robót betonowych ław i ścian fundamentowych;c) pionowa
izolacja fundamentów.2. Robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego w tym w
szczególności:a) ścian konstrukcyjnych;b) kominów;c) płyt, stóp i schodów;d) dachu (konstrukcja
+ pokrycie dachowe);e) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.3. Robót wykończeniowych w
tym w szczególności:a) ścian działowych.4. Instalacji elektrycznej w tym w szczególności:a)
zasilania energetycznego;b) instalacji elektrycznej podtynkowej;c) instalacji odgromowej,
uziemiającej i połączeń wyrównawczych;d) instalacji przyzywowa.Etap II obejmujący w
szczególności wykonanie następujących robót:1. Robót budowlanych wykończeniowych
pozostałych w tym w szczególności:a) elewacji zewnętrznej;b) tynków wewnętrznych ścian i
sufitów;c) posadzek;d) stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej;e) sufitów podwieszanych;f)
zabudowy połaci dachowych;g) konstrukcji pergoli;h) okładzin elewacyjnych;i) platformy
osobowej systemowej.2. Robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego w tym w
szczególności:a) opraw oświetleniowych, gniazd itp.;b) instalacji teletechnicznej;c) instalacji
fotowoltaicznej;d) instalacji monitoring;e) instalacji nagłośnienia.3. Instalacji elektrycznej
pozostałej.4. Instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.5. Wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.6. Zagospodarowania terenu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub
zawodowej:Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz:a) wykaże, że
wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną
związaną z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 4 000 000,00 złotych (słownie: cztery
miliony złotych 00/100) brutto.b) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co
najmniej: jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego, jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi o
specjalności elektrycznej oraz z uprawnieniami SEP grupa D i E, będącego członkiem właściwej
izby samorządu zawodowego; jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjnowentylacyjnych,
będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.3. Zamawiający,
w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 2 do SWZ;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporządzony według wzoru załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 125
000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach
ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść
przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego n rachunku 77 1130 1105 0005 2490
0020 0004 z dopiskiem "Wadium - WGOŚ.IV.271.3.2.2021".UWAGA: Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna
znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub
gwarancji jest: Gmina Krościenko Wyżne. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie
odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 p.z.p. oraz wskazanych w § 16,
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:1) terminu
realizacji prac objętych umową w przypadkach, o których mowa w projekcie umowy, 2) zmiany
personelu wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją na piśmie. Wykonawca
składający ofertę zobowiązany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania do pracy
osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiający zaakceptuje zmianę
kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata będą takie
same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a doświadczenie podlegające
punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie Wykonawcy. Wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego, po pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających
doświadczenie i kwalifikacje;3) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą
Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w projekcie umowy, :2. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112-117 p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.1.
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których
mowa w projekcie umowy2. Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w projekcie umowy3. Wynagrodzenie Wykonawcy
na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 p.z.p. podlegać będzie
waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany cen dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia. Zmiany Wynagrodzenia, w związku ze wzrostem lub
spadkiem cen mogą skutkować zwrotem lub spadkiem wynagrodzenia, w zależności od zmiany
wskaźników cen. 4. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
§ 6 ust. 2, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości
wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 5% wartości
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 lit. c z chwili zawarcia umowy.5.
Poziom zmiany cen mat. lub kosztów związanych z realizacją zam. uprawniających do żądania
zmiany wynagrodz. nie może być mniejszy niż 2% dotychczasowego poziomu cen ryczałtowych
określonych w § 17.6. Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy począwszy od
pierwszego dnia 13 m-ca realizacji zamówienia.7. Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty
część wynagrodzenia należnego Wykonawcy.8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało
waloryzacji raz na kw.9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów
lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia w oparciu o wskaźnik wzrostu
(spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS.10.
Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o
którym mowa w ust. 611. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą,
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 12 m-ca (np. w wyniku
zawarcia aneksu), kwoty należne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub
spadków cen, zgodnie z ust. 1-10 powyżej. Intencją stron jest aby warunki waloryzacji w
umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą możliwie jak najbardziej
odpowiadały warunkom waloryzacji przewidzianym w niniejszym paragrafie.Szczegóły zmian w
projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045735/01 z dnia 2021-05-04
2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Data składania ofert:
2021-05-19 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-19 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-05-04 15:51:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-05-04 15:51:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-05-24 23:26:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 11.09 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 57.50 KbPlik doc
3. Z2 Oświadczenia 21.36 KbPlik doc
4. Z3 Projekt umowy 15.09 MBPlik pdf
5. Z4 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
6. Z5 Wykaz robót 17.29 KbPlik doc
7. Z6 Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
8. Z7 Zobowiązanie 35.50 KbPlik doc
9. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
10. Z9 Gwarancja jakości 31.50 KbPlik doc
11. Z10 Dokumentacja techniczna 88.73 MBPlik txt
12. Z11 Przedmiary 11.60 MBPlik txt
13. Z12 STWiOR 12.86 MBPlik txt
14. Z13 Identyfikator postępowania 46.80 KbPlik pdf
15. Dokumentacja techniczna rozszerzona 163.88 MBPlik txt
16. Przedmiar robót - całość inwestycji 29.18 MBPlik pdf
17. Pozwolenie na budowę 1.34 MBPlik pdf
18. Wyjaśniena SWZ 1 413.69 KbPlik pdf
19. Wyjaśniena SWZ 2 679.93 KbPlik pdf
20. Wyjaśniena SWZ 3 342.85 KbPlik pdf
21. Wyjaśniena SWZ 4 1.09 MBPlik pdf
22. Instalacje elektryczne i niskoprądowe - projekt wykonawczy opis 9.41 MBPlik pdf
23. Przedmiary PDF 2.19 MBPlik zip
24. Informacja z otwarcia ofert 86.03 KbPlik pdf
25. Informacja o odrzuceniu oferty 497.26 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2021r. 15:54:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.