Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym".

ZMIANY:
2021-07-05 19:50:29: Dodano wynik do przetargu
2021-06-17 09:07:23: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2021-06-16 12:04:54: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2021-06-11 10:11:59: Dodano plik Wyjaśnienia 3.pdf
2021-06-11 10:11:40: Dodano plik Wyjaśnienia 2.pdf
2021-06-08 13:05:18: Dodano plik Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
2021-06-08 13:04:41: Dodano plik Z3 Projekt umowy ZMIENIONY.doc
2021-06-08 13:04:04: Usunięto plik Z3 Projekt umowy.doc
2021-06-08 13:03:53: Usunięto plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-06-08 13:03:41: Dodano plik Z1 Formularz oferty ZMIENIONY.doc
2021-06-08 13:03:08: Dodano plik Zmiana SWZ.pdf
2021-05-27 23:51:21: Dodano plik Z13 Identyfikator postępowania.pdf
2021-05-27 23:50:39: Dodano plik Z12 STWiOR.7z
2021-05-27 23:49:51: Dodano plik Z11 Przedmiary.zip
2021-05-27 23:48:56: Dodano plik Z10 Dokumentacja techniczna.7z
2021-05-27 23:43:33: Dodano plik Z9 Gwarancja jakości.doc
2021-05-27 23:42:56: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2021-05-27 23:42:25: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2021-05-27 23:41:56: Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc
2021-05-27 23:41:21: Dodano plik Z5 Wykaz robót.docx
2021-05-27 23:40:44: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-05-27 23:36:48: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2021-05-27 23:36:19: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-05-27 23:35:36: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-05-27 23:34:44: Dodano plik SWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

"Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym".

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00066246/01 z dnia 2021-05-27
2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44edf555-beb7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066246/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27 10:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej
w Krościenku Wyżnym” polegające na budowie budynku użyteczności publicznej w Krościenku
Wyżnym usytuowanym na działce 4011/7 obręb Krościenko Wyżne. Przedmiotowy obiekt będzie
budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym częściowo dachem
dwuspadowym krytym blachą na drewnianej konstrukcji dachowej, częściowo stropodachem
niewentylowanym krytym papą termozgrzewalną wykonanym w technologii tradycyjnej.
Ogólny opis budynku:
1. Budynek o wymiarach zewnętrznych 47,89 m x 18,04 m i wysokości 11,79 m.
2. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
1) instalacja wodociągowa zasilana z gminnego wodociągu;
2) instalacja kanalizacji sanitarnej włączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) instalacja gazowa włączona do zewnętrznej sieci gazowej w oparciu o przyłącz gazowy
realizowany przez Zakład Gazowniczy;
4) instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wewnętrznej kotłowni gazowej;
5) instalacja elektryczna włączona do sieci energetycznej w oparciu o przyłącz energetyczny
realizowany przez Zakład Energetyczny;
6) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3. Podstawowe parametry budynku:
1) wymiary zewnętrzne 47,89 m x 18,04 m.
2) Powierzchnia zabudowy 554,67 m2.
3) Kubatura 6 062,00 m3.
4) Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne.
5) Wysokość budynku 11,79 m.
6) Poziom posadzki parteru ±0,00 = 277,04 m n.p.m.
7) W ramach infrastruktury technicznej przewidziano wykonanie:
a) placu manewrowego z parkingiem o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego gr. 40 cm;
b) płytki odbojowej i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego gr. 20 cm.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
Etap I obejmujący w szczególności wykonanie następujących robót:
1. Robót budowlanych do stanu zerowego w tym w szczególności:
a) prac ziemnych;
b) robót betonowych ław i ścian fundamentowych;
c) pionowa izolacja fundamentów.
2. Robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego w tym w szczególności:
a) ścian konstrukcyjnych;
b) kominów;
c) płyt, stóp i schodów;
d) dachu (konstrukcja + pokrycie dachowe);
e) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
3. Robót wykończeniowych w tym w szczególności:
a) ścian działowych.
4. Instalacji elektrycznej w tym w szczególności:
a) zasilania energetycznego;
b) instalacji elektrycznej podtynkowej;
c) instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych;
d) instalacji przyzywowa.
Etap II obejmujący w szczególności wykonanie następujących robót:
1. Robót budowlanych wykończeniowych pozostałych w tym w szczególności:
a) elewacji zewnętrznej;
b) tynków wewnętrznych ścian i sufitów;
c) posadzek;
d) stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej;
e) sufitów podwieszanych;
f) zabudowy połaci dachowych;
g) konstrukcji pergoli;
h) okładzin elewacyjnych;
i) platformy osobowej systemowej.
2. Robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego w tym w szczególności:
a) opraw oświetleniowych, gniazd itp.;
b) instalacji teletechnicznej;
c) instalacji fotowoltaicznej;
d) instalacji monitoring;
e) instalacji nagłośnienia.
3. Instalacji elektrycznej pozostałej.
4. Instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.
5. Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
6. Zagospodarowania terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji
projektowej stanowiących załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
a) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną związaną z budową budynku o parametrach zbliżonych do budynku będącego
przedmiotem zamówienia o wartości minimum 4 000 000,00 złotych (słownie: cztery miliony
złotych 00/100) brutto.
b) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
 jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego,
 jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz z
uprawnieniami SEP grupa D i E, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
 jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, będącego członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 2 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
załącznik nr 5 do SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru
załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 125
000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa
Krajowego n rachunku 77 1130 1105 0005 2490 0020 0004 z dopiskiem "Wadium -
WGOŚ.IV.271.3.2.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krościenko Wyżne.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (paragrafy 15-18).
W szczególności:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 p.z.p. oraz wskazanych w § 16,
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową w przypadku:
a) opóźnienia w wyborze Wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką
nastąpiło opóźnienie względem terminu rozpoczęcia robót i przekazania terenu budowy,
b) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,
c) braku lub wad dokumentacji projektowej,
d) wykonywania zamówień dodatkowych,
e) wystąpienia zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,
f) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek,
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć
na etapie składania ofert i nie są przez niego zawinione,
g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w
szczególności niewypały, niewybuchy, wykopy archeologiczne itp.,
h) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego,
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można
było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
i) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek
okoliczności których strony nie mogły obiektywnie przewidzieć w momencie podpisywania
umowy, o czas niezbędny do naniesienia zmian,
j) przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn
technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania
przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując
przyczynę zawieszenia;
2) zmiany personelu wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją na piśmie.
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania
do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiający zaakceptuje
zmianę kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata będą
takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a doświadczenie
podlegające punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie Wykonawcy. Wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiającego, po pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających
doświadczenie i kwalifikacje;
3) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
a) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót,
c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo
niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112-117 p.z.p.,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-14 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Data składania ofert:
2021-06-16 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-16 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-05-27 23:30:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-05-27 23:30:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-07-05 19:50:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 10.98 MBPlik pdf
2. Z2 Oświadczenia 21.36 KbPlik doc
3. Z4 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
4. Z5 Wykaz robót 17.29 KbPlik doc
5. Z6 Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
6. Z7 Zobowiązanie 35.50 KbPlik doc
7. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
8. Z9 Gwarancja jakości 31.50 KbPlik doc
9. Z10 Dokumentacja techniczna 172.12 MBPlik txt
10. Z11 Przedmiary 2.19 MBPlik zip
11. Z12 STWiOR 12.86 MBPlik txt
12. Z13 Identyfikator postępowania 44.07 KbPlik pdf
13. Zmiana SWZ 364.46 KbPlik pdf
14. Z1 Formularz oferty - ZMIENIONY 64.00 KbPlik doc
15. Z3 Projekt umowy - ZMIENIONY 305.50 KbPlik doc
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 39.88 KbPlik pdf
17. Wyjaśnienia SWZ 450.52 KbPlik pdf
18. Wyjaśnienia SWZ 478.54 KbPlik pdf
19. Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia 194.76 KbPlik pdf
20. Informacja z otwarcia ofert 281.04 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2021r. 16:08:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.