Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r."

ZMIANY:
2021-12-17 23:38:16: Dodano wynik do przetargu
2021-11-25 11:54:47: Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2021-11-25 11:54:15: Dodano plik 3_Informacja o kwocie.pdf
2021-11-08 22:53:55: Dodano plik Z11 Identyfikator postępowania.pdf
2021-11-08 22:53:28: Dodano plik Z10 Wykaz dróg.doc
2021-11-08 22:52:52: Dodano plik Z9 Harmonogram.pdf
2021-11-08 22:52:21: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2021-11-08 22:51:49: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2021-11-08 22:51:11: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2021-11-08 22:50:39: Dodano plik Z5 Wykaz wykonanych usług.doc
2021-11-08 22:49:34: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-11-08 22:49:06: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2021-11-08 22:48:34: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-11-08 22:48:07: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-11-08 22:47:29: Dodano plik SWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-059dfd49-4064-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260774/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08 11:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Usługa pn.: „Odbiór odp. komun. z terenu Gminy Krośc. Wyż. w 2022 r.” obejmująca:
1.1. Odbiór odp. komun. od właścic. nieruch. zam. na ter. Gminy Krośc. Wyż. i z PSZOK zlokal.
na dz. nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza paraf. w Krośc. Wyż.) oraz
transp. tych odpadów do Instalacji do Przetwarzania Odp. komun. w Krośnie, adres Instalacji:
38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (zwaną dalej Instalacją).
1.2. Odbiór, transp. i zagospod. odp. komun. z PSZOK.
2. Odbiór odp. komun. od właścic. nieruch. zam. na ter. Gminy Krośc. Wyż. i z PSZOK oraz
transp. tych odpadów do Instalacji obejmuje odbiór i transp. niżej wym. odpadów:
2.1. Odpadów w workach odbieranych od właścic. nieruch.
1)metale, tworz. szt., odpady opakow. wielomater. oraz papier,
2)szkło,
3)niesegreg. (zmieszane) odp. komun.;
4)bioodpady stanowiące odp. komun..
2.2. Odpadów odbieranych z PSZOK zlokaliz. na dz. nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy
parkingu cmentarza paraf. w Krościenku Wyżnym)
1)metale, tworz. szt., odpady opakow. wielomateri. oraz papier gromadz. w pojem. 0,24 m3,
2)szkło w pojem. 0,24 m3,
3)bioodpady stanowiące odp. komun. gromadz. w kontenerach KP-7.
3. Zamaw. informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dot.
zagospod. odpadów z ter. Gminy Krośc. Wyż. w Instalacji wym. w pkt 1.1.
4. W związku z §3 pkt. 1 ww. porozumienia, o którym mowa w pkt 3, Zamaw. informuje o
wymogu dot. przekazywania metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakow. wielomater.,
papieru, szkła, niesegreg. (zmieszanych) odp. komun. oraz bioodpadów stanowiących odp.
komun. z terenu Gminy Krośc. Wyż. do Instalacji.
5. W przypadku wystąpienia awarii Instalacji Wykon. winien przekazywać odpady do innej
właściwej instalacji komunalnej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedm. umowy.
6. Kontrolowanie spełniania przez właścic. nieruch. realizacji obowiązku selektywnego zbierania
odp. komun.:
7. Odbiór, transp. i zagospod. odp. komun. z PSZOK obejmuje odbiór niżej wym. odp. komun. z
PSZOK zlokaliz. na dz. nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza
parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz ich transp. i zagospod.
SZCZEGÓŁY W SWZ
7.1.Odpady bud. i rozbiórkowe gromadz. w kontenerach KP-7;
7.2.Meble i odpady wielkogabarytowe gromadz. w wiacie;
7.3.Zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 3,5 t gromadz. na placu;
7.4.Odpady niebezpieczne gromadz. w pojem.;
7.5.Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny gromadz. w magazynie ZSEE;
7.6.Przeterminowane leki i chemikalia gromadz. w pojem.;
7.7.Zużyte baterie i akumulatory gromadz. w pojem.;
7.8.Popiół paleniskowy gromadzony w kontenerach KP-7, które zapewni Wykon. w cenie usługi;
7.9.Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek gromadz. w pojem.;
7.10.Tekstylia i odzież gromadz. w workach.
8. Wykon. zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą przekazywane
odpady wymienione w pkt 7.
9. Odbiór odpadów będzie odbywał się w następujący sposób:
9.1.Odbiór odpadów od właścic. nieruch. zam. z terenu Gminy Krośc. Wyż.:
a)metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakow. wielomater. w workach kol. żółtego ozn.
napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – ,
b)papieru w workach kol. niebieskiego ozn. napisem „PAPIER”,
c)szkła w workach kol. zielonego ozn. napisem „SZKŁO”,
d)niesegreg. (zmieszanych) odp. komun. w workach kol. czarnego;
e)bioodpadów stanowiących odp. komun. w workach kol. brązowego ozn. napisem „BIO”,
9.2.Odbiór odpadów z PSZOK bezpośrednio z pojemników usytuowanych na terenie PSZOK
10. Terminy i częstotliwość odbioru odp. komun.:
10.1.Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszczeg. w pkt 2 ppkt 1: zgodnie z
harmonogramem odbioru odp. komun. najpóźniej do godz. 17.00 w dniu odbioru.
10.2.Wykaz i przebieg dróg stanowiących trasy przejazdu pojazdów odbierających odp. komun.
na terenie Gminy Krośc. Wyż. wyszcz. w pkt 2 ppkt 1 przedstawia załącznik do SWZ.
10.3.Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszcz. w pkt 2 ppkt 2 i w pkt 6: najpóźniej
w terminie 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
11. Inf. dod. dot. przed. zam.
SZCZEGÓŁY W SWZ
12. Wymogi dot. przekazywania odebranych odpadów pozost. (zmiesz.) i selekt. będących
przedm. zamów.
SZCZEGÓŁY W SWZ
13. Wykon. dostarczy właścicielom nieruch. deklarującym selekt. zbiórkę odpadów worki (w.)
kol. żółtego, niebieskiego i zielonego w nast. pakietach:
13.1. Do gospodarstw zam. przez 1-2 osoby (652 pakiety):
a)24 szt. w. o poj. 120 l kol. żółtego ozn. napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
b)12 szt. w. o poj. 120 l kol. niebieskiego ozn. napisem „PAPIER”,
c)6 szt. w. o poj. 120 l kol. zielonego ozn. napisem „SZKŁO”.
13.2.Do gospodarstw zam. przez 3-4 osoby (558 pakietów):
a)48 szt. w. o poj. 120 l kol. żółtego ozn. napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
b)18 szt. w. o poj. 120 l kol. niebieskiego ozn. napisem „PAPIER”,
c)10 szt. w. o poj. 120 l kol. zielonego ozn. napisem „SZKŁO”.
13.3.Do gospodarstw zam. przez 5 osób i więcej (282 pakietów):
a)72 szt. w. o poj. 120 l kol. żółtego ozn. napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
b)24 szt. w. o poj. 120 l kol. niebieskiego ozn. napisem „PAPIER”,
c)12 szt. w. o poj. 120 l kol. zielonego ozn. napisem „SZKŁO”.
14.Wykon. dostarczy do siedziby Zamawiającego:
14.1.W. o poj. 120 l kol. żółtego ozn. napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” w il. 6 000
szt.,
14.2.W. o poj. 120 l kol. niebieskiego ozn. napisem „PAPIER” w il. 5 000 szt.,
14.3.W. o poj. 120 l kol. zielonego ozn. napisem „SZKŁO” w il. 3 000 szt.,
14.4.W. o poj. 120 l kol. brązowego ozn. napisem „BIO” w il. 40 000 szt.
15.W. do selektywnej zbiórki odp. komun. winny być transparentne w celu możliwości oceny ich
zawartości przez Wykon. odbierającego odpady tzn. czy odpady w nich zgromadz. spełniają
warunki odpadów segreg..
16.W. dostarczone przez Wykon. powinny być oznakowane dodatkowo herbem Gminy Krośc.
Wyż. oraz napisem „GMINA KROŚC. WYŻ.”.
17.W. dostarczone przez Wykon. powinny być wykonane z folii o odpowiedniej grubości,
dostosowanej do il. i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu.
18.W dniu podpisania umowy o udzielnie zamów Zamaw. przekaże Wykon. wykaz nieruch. z
podziałem na pakiety. Natomiast Wykon. dostarczy worki właścicielom nieruch. w ciągu 21 dni
od udzielenia zamów.
19.Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruch. worków Wykon. zobowiązany jest
uzyskać od właściciela nieruch. lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość
potwierdzenie ich doręczenia. Wykon. przedłoży Zamaw. potwierdzenia dostarczenia worków
właścicielom nieruch. w ciągu 14 dni od dnia ich dostarczenia. W tym celu Zamaw. i Wykon.
zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
20.Szacunkowa ilość odp. komun., którą Zamaw. przewiduje do odebrania:
20.1.Od właścic. nieruch. zam. z terenu Gminy Krośc. Wyż.:
1)metale, tworzywa sztuczne, odpady opakow. wielomater. oraz papier, w il. 200,56 Mg,
2)szkło w il. 99,08 Mg,
3)niesegreg. (zmiesz.) odp. komun. w il. 417,49 Mg,
4)bioodpady stanowiące odp. komun. w il. 220,00 Mg,
20.2. Z PSZOK:
1)odpady bud. i rozbiórkowe w il. 32,68 Mg,
2)meble i odpady wielkogabarytowe w il. 111,34 Mg,
3)zużyte opony wyłącznie od sam. Osob. do 3,5 t w il. 15,90 Mg,
4)odpady niebezpieczne w il. 1,04 Mg,
5)zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w il. 8,86 Mg,
6)przeterminowane leki i chemikalia w il. 1,325 Mg,
7)zużyte baterie i akumulatory w il. 0,05 Mg,
8)popiół paleniskowy w il. 42,86 Mg,
9)szkło w il. 0,20 Mg,
10)tworzywa sztuczne, odpady opakow. wielomater., metale, papier w il. 0,20 Mg,
11)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w il. 0,10 Mg;
12)tekstylia i odzież w il. 0,50 Mg,
13)bioodpady stanowiące odp. komun. w il. 50,00 Mg.
21.Wg danych wynikających ze złożonych deklaracji:
21.1.liczba osób zam. w Gminie Krośc. Wyż. wynosi: 4 539,
21.2.liczba pktów adres. z zadeklarowaną selek. zbiórką odpadów wynosi 1492 w tym:
1)zam. przez 1-2 osoby: 652
2)zam. przez 3-4 osoby: 558
3)zam. przez 5 i więcej osób: 282
22.Podane powyżej dane liczbowe służą jedynie do wyznaczenia ceny oferty. Mogą one ulec
zmianie na etapie realizacji zamów.
23.Zamaw. nie zapewnia realizacji zamów w podanej il. odpadów.
24.Wykon. odbierający odp. komun. jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności:
SZCZEGÓŁY W SWZ.
25.Wykon. ma obowiązek transp.ować odebrane od właścic. odp. komun. w taki sposób, aby
zapobiegać mieszaniu odpadów odebranych w sposób selektywny z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, w tym pozostałościami z sortowania odp. komun., a
także mieszaniu ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odp. komun.
gromadzonych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krośc. Wyż..
26.Wykon. będzie realizował przed. zamów bez względu na warunki atmosferyczne.
27.Wykon. ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku
zamawiającego lub osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. osób
trzecich, a powstałych w związku z realizacją przed. zamów.
28.Przedm. umowy realizowany przez Wykon. musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie
dostęp. dot. w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z
2020 r. poz. 1062). Wykon. zapewnia dostęp. poprzez włączanie do zespołów odpowiedzialnych
za realizację przedm. um. przedstawicieli wykon. wyznacz. do spraw dostęp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin pojazdów
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania oraz wykaże, że posiada:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych
niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021
r., poz. 779 z późn. zm.) oraz
2) wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z
terenu Gminy Krościenko Wyżne prowadzonego przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne
obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł – słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w
SIWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania
zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu
Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
1) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) każde zamówienie,
2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym,
spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013
r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122):
a) bazą magazynowo-transportową spełniającą warunki, o których mowa w §2 rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
b) urządzeniami i pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w
sposób wykluczający zmieszanie odpadów, w tym co najmniej wskazanymi poniżej, tj.:
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów zmieszanych
gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne gromadzonych w workach o
pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem skrzyniowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – min. 1 szt.
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w
workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów niebezpiecznych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów budowlanych i remontowych (hakowiec) –
min. 1 szt.
 samochodem typu HDS – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na
drogi gminne o szerokości do 2,4 m i masie do 3,5 Mg – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru popiołu (hakowiec) – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne (hakowiec) – min. 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez
wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia,
były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 2 do SWZ;
4.2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych
niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779 z późn. zm.),
4.3. zaświadczenie potwierdzające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne.
4.4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.5. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 3 do
SIWZ,
4.6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -
wg załącznika nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (art. 15-16).
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-17 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-17 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNY W SWZ NA STRONIE
INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA ORAZ miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Data składania ofert:
2021-11-17 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-11-08 22:43:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-11-08 22:43:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-12-17 23:38:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 11.83 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 102.00 KbPlik doc
3. Z2 Oświadczenia 21.39 KbPlik doc
4. Z3 Projekt umowy 211.00 KbPlik doc
5. Z4 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
6. Z5 Wykaz wykonanych usług 35.00 KbPlik doc
7. Z6 Wykaz narzędzi 43.00 KbPlik doc
8. Z7 Zobowiązanie 35.50 KbPlik doc
9. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
10. Z9 Harmonogram 73.28 KbPlik pdf
11. Z10 Wykaz dróg 1.13 MBPlik doc
12. Z11 Identyfikator postępowania 46.12 KbPlik pdf
13. Informacja o kwocie 76.51 KbPlik pdf
14. Informacja z otwarcia ofert 241.75 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 28 czerwca 2022r. 23:11:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.