Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274"
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-10-23 21:35:49: Dodano wynik do przetargu
2022-10-19 13:27:21: Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2022-10-19 13:26:44: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2022-10-05 23:36:58: Dodano plik Z11 Identyfikator postępowania.pdf
2022-10-05 23:36:04: Dodano plik Z10 STWIORB 2z2.pdf
2022-10-05 23:35:16: Dodano plik Z10 STWIORB 1z2.pdf
2022-10-05 23:34:23: Dodano plik Z9 Przedmiar.pdf
2022-10-05 23:33:54: Dodano plik Z8 Dokumentacja techniczna.pdf
2022-10-05 23:32:56: Dodano plik Z7 Gwarancja jakości.doc
2022-10-05 23:32:20: Dodano plik Z6 Podwykonawcy.doc
2022-10-05 23:31:55: Dodano plik Z5 Zobowiązanie.doc
2022-10-05 23:31:24: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2022-10-05 23:30:58: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2022-10-05 23:30:22: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2022-10-05 23:29:11: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2022-10-05 23:28:29: Dodano plik Ogłoszenie.pdf
2022-10-05 23:28:01: Dodano plik SIWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274"

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274

 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fd19798-42fc-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376887/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04 14:11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015879/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w
Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274”.
2. W celu realizacji inwestycji, o której mowa powyżej konieczne jest wykonanie następujących robót budowlanych
obejmujących w szczególności:
1) rozebranie poboczy;
2) wymianę studzienek i remont odwodnienia;
3) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
4) robót ziemnych;
5) frezowanie nawierzchni bitumicznej;
6) profilowanie i zagęszczenie podłoża;
7) wykonanie stabilizacji;
8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
9) wykonanie warstwy wiążącej;
10) wymiana ścieków betonowych;
11) oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej;
12) wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna;
13) wykonanie opaski ziemnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej stanowiących
załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232452-5 - Roboty odwadniające
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 4 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 454-455 ustawy Pzp i art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową w przypadku:
a) opóźnienia w wyborze Wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie względem
terminu rozpoczęcia robót i przekazania terenu budowy,
b) braku lub wad dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że
zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie są przez niego
zawinione,
e) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności których Strony nie
mogły obiektywnie przewidzieć w momencie podpisywania umowy, o czas niezbędny do naniesienia zmian,
g) przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych
okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
2) wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3) personelu Wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją
na piśmie. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania do pracy osoby
wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiający zaakceptuje zmianę kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje
zawodowe proponowanego kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a
doświadczenie podlegające punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie wykonawcy. Wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego, po pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19
Data składania ofert:
2022-10-19 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2022-10-04 20:16:00
PublikującyBogdan Zięba 2022-10-04 20:16:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2022-10-23 21:35:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 9.13 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 120.05 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz oferty 70.50 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.94 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 264.00 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 34.00 KbPlik doc
7. Z5 Zobowiązanie 41.50 KbPlik doc
8. Z6 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
9. Z7 Gwarancja jakości 36.00 KbPlik doc
10. Z8 Dokumentacja techniczna 4.58 MBPlik pdf
11. Z9 Przedmiar 229.60 KbPlik pdf
12. Z10 STWIORB 1z2 16.57 MBPlik pdf
13. Z10 STWIORB 2z2 17.43 MBPlik pdf
14. Z11 Identyfikator postępowania 45.69 KbPlik pdf
15. Informacja o kwocie 211.30 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia 249.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian