Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r."
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2024-02-02 10:14:18: Dodano wynik do przetargu
2023-11-13 23:38:34: Dodano plik Z11 Porozumienie.7z
Więcej >>>
2023-11-13 23:37:51: Dodano plik Z10 Wykaz dróg.doc
2023-11-13 23:37:01: Dodano plik Z9 Harmonogram 2024 r..pdf
2023-11-13 23:35:56: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2023-11-13 23:35:20: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2023-11-13 23:33:22: Dodano plik Z5 Wykaz wykonanych usług.doc
2023-11-13 23:31:09: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2023-11-13 23:28:01: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2023-11-13 23:25:54: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2023-11-13 23:24:49: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2023-11-13 23:23:46: Dodano plik Z1 Formularz cenowy.doc
2023-11-13 23:23:08: Dodano plik 08dbe1d9-f5d5-7c8f-e77f-b30011b426eb.pdf
2023-11-13 23:22:08: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.:

"Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r."


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc1bf943-7c9f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488200
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035512/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc1bf943-7c9f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: numer podany w Rozdziale I SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@kroscienkowyzne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzjeniebędąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.10.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2024 r.”
obejmująca:
1.1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (zwany dalej PSZOK) zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej
(przy parkingu cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz transport tych odpadów do Regionalnego Centrum
Odzysku Odpadów w Krośnie, adres Instalacji: 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (zwaną dalej Instalacją).
1.2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK.
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z
PSZOK oraz transport tych odpadów do Instalacji obejmuje odbiór i transport niżej wymienionych odpadów:
2.1. Odpadów w workach odbieranych od właścicieli nieruchomości
1) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier,
2) szkło,
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2.2. Odpadów odbieranych z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu
cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym)
1) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier i szkło opakowaniowe gromadzone w
pojemnikach 0,24 m3,
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w kontenerach KP-7, które zapewni Wykonawca w cenie usługi.
3. Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dotyczące
zagospodarowania odpadów wymienionych w pkt 2 z terenu Gminy Krościenko Wyżne w Instalacji wymienionych w punkcie
1 ppkt 1.1. Porozumienie stanowi załącznik nr 11 do SWZ
4. W związku z §3 pkt. 1 ww. porozumienia, o którym mowa w punkcie 3, Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym
przekazywania metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, szkła,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu
Gminy Krościenko Wyżne do Instalacji.
5. W przypadku wystąpienia awarii Instalacji Wykonawca winien przekazywać odpady do innej właściwej instalacji
komunalnej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu umowy.
6. Kontrolowanie spełniania przez właścicieli nieruchomości realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) Wykonawca ma obowiązek kontrolowania spełniania przez właścicieli nieruchomości realizacji obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Jednocześnie wykonawca ma obowiązek powiadomienia zamawiającego o każdym
przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku.
2) W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wykonawca odbierający odpady ma obowiązek przyjąć je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i natychmiast powiadomić zamawiającego oraz właściciela nieruchomości.
3) Do informacji wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww.
zdarzenia. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji zdjęciowej zaistniałej nieprawidłowości oraz podanie daty
odbioru. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać co najmniej jedno zdjęcie worka z kodem kreskowym. Dokumentacja
zdjęciowa powinna być przekazywana zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnych plików np. PDF,
JPG itp.
4) Kontrole powinny być prowadzone zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Wykonawca
jest obowiązany także zawiadomić o stwierdzeniu zaistniałej sytuacji właściciela nieruchomości poprzez przekazanie kartki z
informacją „Brak segregacji w dniu…..”. Wykonawca potwierdzi w takim przypadku zamawiającemu wykonanie
powiadomienia właściciela nieruchomości – w formie pisemnego oświadczenia.
5) Wykonawca podczas dokonywania odbioru odpadów powinien zwracać uwagę czy w workach znajdują się frakcje
odpadów do jakich gromadzenia jest przeznaczony worek, dotyczy to także frakcji niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. W przypadku jeśli w workach znajdują się
frakcje, które nie powinny się w nich znajdować, wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację zdjęciową,
powiadomić o zaistniałym fakcie zamawiającego i zabrać odpady zgodnie z ustawą. Wykonawca jest obowiązany także
zawiadomić o stwierdzeniu zaistniałej sytuacji właściciela nieruchomości poprzez przekazanie kartki z informacją „Brak
segregacji w dniu…..”. Wykonawca potwierdzi w takim przypadku zamawiającemu wykonanie powiadomienia właściciela
nieruchomości – w formie pisemnego oświadczenia.
7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmuje odbiór
niżej wymienionych odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy
parkingu cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz ich transport i zagospodarowanie
7.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady o kodach 17 01 07, 17 02 03, 17 02 02, 17 06 04 i 17 08 02) gromadzone w
kontenerach KP-7;
7.2. Meble i odpady wielkogabarytowe gromadzone w wiacie;
7.3. Zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 3,5 t gromadzone na placu;
7.4. Odpady niebezpieczne gromadzone w pojemnikach;
7.5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny gromadzone w magazynie ZSEE;
7.6. Przeterminowane leki i chemikalia gromadzone w pojemnikach;
7.7. Zużyte baterie i akumulatory gromadzone w pojemnikach;
7.8. Popiół paleniskowy gromadzony w kontenerach KP-7, które zapewni Wykonawca w cenie usługi;
7.9. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek gromadzone w pojemnikach;
7.10. Tekstylia i odzież gromadzone w workach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą przekazywane odpady wymienione w
punkcie 7.
9. Odbiór odpadów będzie odbywał się w następujący sposób:
9.1. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krościenko Wyżne:
a) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych
napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
b) papieru w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
c) szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
d) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach koloru czarnego;
e) bioodpadów stanowiących odpady komunalne w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
9.2. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów bezpośrednio z pojemników usytuowanych na terenie PSZOK
10. Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
10.1. Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszczególnionych w punkcie 2 ppkt 1: zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych najpóźniej do godz. 17.00 w dniu odbioru.
10.2. Wykaz i przebieg dróg stanowiących trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy
Krościenko Wyżne wyszczególnione w pkt 2 ppkt 1 przedstawia załącznik do wniosku.
10.3. Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszczególnionych w pkt 2 ppkt 2 i w punkcie 7: najpóźniej w terminie
2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa SWZ.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z SWZ wraz z załącznikami oraz złożoną przez siebie ofertą wraz z
załącznikami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 do 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Emisja spalin pojazdów - waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin pojazdów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia
w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem,
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz
2) wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko
Wyżne prowadzonego przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych
niniejszym zamówieniem.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł
– słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
1) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 300
000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) każde zamówienie,
2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, spełniającym wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122):
a) bazą magazynowo-transportową spełniającą warunki, o których mowa w §2 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
b) urządzeniami i pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający
zmieszanie odpadów, w tym co najmniej wskazanymi poniżej, tj.:
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów zmieszanych gromadzonych w workach o
pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów stanowiących odpady komunalne gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem skrzyniowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – min. 1 szt.
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach o pojemności 120
litrów – min. 2 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów niebezpiecznych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów budowlanych i remontowych (hakowiec) – min. 1 szt.
 samochodem typu HDS – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości do
2,4 m i masie do 3,5 Mg – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru popiołu (hakowiec) – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów stanowiących odpady komunalne (hakowiec) – min. 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne
wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;
4.2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie
z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
4.3. zaświadczenie potwierdzające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Krościenko Wyżne.
4.4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.5. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert – wg załącznika nr 3 do SWZ,
4.6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 6 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
następującym zakresie:
1) terminu realizacji objętej umową:
a) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie
względem terminu rozpoczęcia terminu realizacji umowy,
2) wynagrodzenie Wykonawcy – zmiany stawki urzędowej podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeśli zmiany te będą
miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
a) powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
4) w uzasadnionych pisemnie przypadkach dopuszcza się zmianę instalacji, w których będą zagospodarowane odpady
odbierane selektywnie, wskazane w treści oferty,
5) wystawiania faktur, w tym określenie przez Zamawiającego zasad ich przekazywania przez wykonawcę.
2. Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy dopuszcza się, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po 6 miesiącu obowiązywania umowy, dokonania zmiany (korekty) kwoty wynagrodzenia
określonej w § 5 ust. 4 w przypadku:
1) zmiany ceny paliwa o 25 % w stosunku do ceny obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej umowy lub dokonania jej
ostatniego aneksowania ze względu na wcześniejszą zmianę ceny paliwa (przy obliczaniu procentowej zmiany ceny paliwa
bierze się pod uwagę cenę hurtową paliwa, dostępną na stronie PKN Orlen www.orlen.pl, w dniu złożenia wniosku do ceny
hurtowej obowiązującej na dzień podpisania umowy),
2) zmiany stawki opłaty za korzystanie ze środowiska o 30 % w stosunku do stawki obowiązującej na dzień podpisania
umowy.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia,
które może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, o kwotę odpowiadającą zmianie ceny paliwa lub opłaty za korzystanie ze
środowiska, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zmianę z tego tytułu w
okresie obowiązywania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresemhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fc1bf943-7c9f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-21 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-21
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00488200/01 z dnia 2023-11-10
2023-11-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Data składania ofert:
2023-11-21 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-11-13 23:13:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-11-13 23:13:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2024-02-02 10:14:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 10.41 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 154.49 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz cenowy 88.50 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.99 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 286.00 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 33.00 KbPlik doc
7. Z6 Wykaz narzędzi 43.00 KbPlik doc
8. Z5 Wykaz wykonanych usług 35.00 KbPlik doc
9. Z7 Zobowiązanie 40.00 KbPlik doc
10. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
11. Z9 Harmonogram 2024 r 80.42 KbPlik pdf
12. Z10 Wykaz dróg 1.13 MBPlik doc
13. Z11 Porozumienie 1.00 MBPlik txt

Rejestr zmian