Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r."

ZMIANY:
2020-03-19 23:56:09: Dodano wynik do przetargu
2020-02-20 23:37:22: Dodano plik Z7 Gwarancja jakości.doc
Więcej >>>
2020-02-20 23:37:00: Dodano plik Z6 Podwykonawcy.doc
2020-02-20 23:36:24: Dodano plik Z5 Grupa Kapitałowa.doc
2020-02-20 23:35:52: Dodano plik Z4 Wykaz osób.doc
2020-02-20 23:35:26: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2020-02-20 23:35:03: Dodano plik Z2B Oświadczenie 2.docx
2020-02-20 23:34:37: Dodano plik Z2A Oświadczenie 1.docx
2020-02-20 23:34:09: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2020-02-20 23:31:58: Dodano plik SIWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:
 

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.".


Ogłoszenie nr 514112-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.

Gmina Krościenko Wyżne: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krościenko Wyżne, krajowy numer identyfikacyjny 37024378200000, ul. ul. Południowa  9 , 38-422  Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 43 151 90, e-mail urzad@kroscienkowyzne.pl, faks 13 43 168 60.
Adres strony internetowej (URL): bip.kroscienkowyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.
Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia na usługę opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r. obejmuje następujące części: CZĘŚĆ I. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących poniżej wyszczególnionych zadań: 1) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym” w km 0+000-0+173, działka ewid. nr 2191 obręb ewid. Krościenko Wyżne Dokumentacja powinna obejmować w szczególności rozebranie nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości ok. 3 m, poboczy i zjazdów oraz odcinkową stabilizację gruntu. 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 114903 R ul. Szkolna” w Krościenku Wyżnym, działka ewid. nr 4142 obręb ewid. Krościenko Wyżne w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114903 R ul. Szkolna”. Dokumentacja powinna obejmować wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w km 0+405 z kostki brukowej gr. 8 cm, przebudowę chodnika dla pieszych w obrębie tego przejścia oraz montaż spowalniaczy ruchu w dwóch lokalizacjach. 3) „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 4321 ul. Wąska w Krościenku Wyżnym” w km 0+000-0+270 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska”. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności wykonanie odwodnienia. 4) „Utwardzenie części działki nr ewid. 5237/8 w Pustynach w km 0+000-0+125” w ramach zadania „Budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach”. 5) „Remont nawierzchni drogi działka nr 5141 w Pustynach w km 0+000-0+095” w ramach zadania „Budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach”. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności frezowanie nawierzchni, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej średniej szerokości 3,8 m i poboczy. Dokumentację należy opracować oddzielnie dla każdego zadania. CZĘŚĆ II. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym wykonawczej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w km 0+160 - 0+390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne”. Wykonanie dokumentacji z uzyskaniem wymaganych uzgodnień jeśli będą wymagane (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenie wodno-prawne, właścicieli sieci gazowej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, decyzja środowiskowa itp.). Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót z świadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do zgłoszenia robót dla danej inwestycji Projekt powinien przewidywać przebudowę drogi gminnej ul. Mostowa na dojazdach do mostu oraz przebudowę chodnika dla pieszych. Planuje się również przebudowę mostu w ciągu ul. Mostowej w Krościenku Wyżnym z poszerzeniem mostu do jednojezdniowego o ruchu dwukierunkowym z wykorzystaniem istniejących podpór. Planowana nośność mostu wynosić będzie 15 t. Postanowienia ogólne dotyczące CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sporządzenie: 1) Mapy dla celów projektowych; 2) Projektu budowlano-wykonawczego; 3) Kosztorysu inwestorskiego; 4) Przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 5) Wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Dokumentację należy wykonać w następującej ilości: 1) Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 3) Przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym również wspólnotowymi), w tym bhp oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w tym Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi materiałami - wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, 2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dot. sposobu wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 3) opracowania założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 4) opracowania przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, 5) opracowania kosztorysów inwestorskich, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania kryteriów równoważności urządzeń lub zobowiązany jest do określenia konkretnych parametrów technicznych i jakościowych danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych, 2) udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania dotyczące problemów związanych z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca udzieli pisemnie wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań. Treść zapytań kierowana będzie do Wykonawcy e-mailem. 3) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń, 4) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów pozwalających na opracowanie powyższej dokumentacji projektowej, 5) na etapie wykonywania opracowań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję (uzyska pozytywną opinię Zamawiającego), w tym zakres, rozwiązanie techniczne oraz rodzaj zastosowanych urządzeń. 6. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. 7. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane konieczne do wykonania prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, o które Wykonawca wystąpi na piśmie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie udostępnienia dokumentów nieobjętych wnioskiem Wykonawcy. 9. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy dokumentacji projektowej pełnomocnictwa, do występowania w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z czynnościami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych nie wymienionych powyżej prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Postanowienia dotyczące CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji robót, realizowanych w oparciu o dokumentację opracowaną w ramach niniejszego postępowania. 2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac lub robót budowalnych, objętych dokumentacją opracowaną w ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; c) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych, oraz w odbiorze końcowym inwestycji, na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem min. dwóch dni roboczych. 3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od potrzeb i postępu robót oraz uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, na wezwanie Zamawiającego. 4. Podstawą do sprawowania nadzoru będą następujące materiały: a) dokumentacja projektowa, b) umowa na roboty budowlane, zawarta pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, c) obowiązujące normy i przepisy, 15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego na terenie inwestycji. 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 108). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. 6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty winny być sporządzone oddzielnie dla każdej części. Każdą część zamawiający będzie oceniał oddzielnie. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy wynosi 2. 5. Oferty równoważne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 5. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 6. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg załącznika nr 2B do SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-06-15
      2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: a) drogowej (dotyczy CZĘŚCI I); b) drogowej i mostowej (dotyczy CZĘŚCI II) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. 7. Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1243). 8) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiące załącznik odpowiednio nr 2A i 2B do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Termin płatności faktury/rachunku 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przypadki zmian umowy 1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak np.: opóźnienia, utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, - przedłużającym się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminem wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli procedury administracyjne uległy przedłużeniu w związku z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na etapie projektowania. 2) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 3) Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze. 4) Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych, 5) Forma zmian Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących poniżej wyszczególnionych zadań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących poniżej wyszczególnionych zadań: 1) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym” w km 0+000-0+173, działka ewid. nr 2191 obręb ewid. Krościenko Wyżne Dokumentacja powinna obejmować w szczególności rozebranie nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości ok. 3 m, poboczy i zjazdów oraz odcinkową stabilizację gruntu. 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 114903 R ul. Szkolna” w Krościenku Wyżnym, działka ewid. nr 4142 obręb ewid. Krościenko Wyżne w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114903 R ul. Szkolna”. Dokumentacja powinna obejmować wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w km 0+405 z kostki brukowej gr. 8 cm, przebudowę chodnika dla pieszych w obrębie tego przejścia oraz montaż spowalniaczy ruchu w dwóch lokalizacjach. 3) „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 4321 ul. Wąska w Krościenku Wyżnym” w km 0+000-0+270 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska”. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności wykonanie odwodnienia. 4) „Utwardzenie części działki nr ewid. 5237/8 w Pustynach w km 0+000-0+125” w ramach zadania „Budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach”. 5) „Remont nawierzchni drogi działka nr 5141 w Pustynach w km 0+000-0+095” w ramach zadania „Budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach”. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności frezowanie nawierzchni, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej średniej szerokości 3,8 m i poboczy. Dokumentację należy opracować oddzielnie dla każdego zadania. Postanowienia ogólne dotyczące CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sporządzenie: 1) Mapy dla celów projektowych; 2) Projektu budowlano-wykonawczego; 3) Kosztorysu inwestorskiego; 4) Przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 5) Wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Dokumentację należy wykonać w następującej ilości: 1) Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 3) Przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym również wspólnotowymi), w tym bhp oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w tym Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi materiałami - wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, 2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dot. sposobu wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 3) opracowania założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 4) opracowania przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, 5) opracowania kosztorysów inwestorskich, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania kryteriów równoważności urządzeń lub zobowiązany jest do określenia konkretnych parametrów technicznych i jakościowych danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych, 2) udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania dotyczące problemów związanych z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca udzieli pisemnie wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań. Treść zapytań kierowana będzie do Wykonawcy e-mailem. 3) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń, 4) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów pozwalających na opracowanie powyższej dokumentacji projektowej, 5) na etapie wykonywania opracowań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję (uzyska pozytywną opinię Zamawiającego), w tym zakres, rozwiązanie techniczne oraz rodzaj zastosowanych urządzeń. 6. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. 7. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane konieczne do wykonania prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, o które Wykonawca wystąpi na piśmie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie udostępnienia dokumentów nieobjętych wnioskiem Wykonawcy. 9. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy dokumentacji projektowej pełnomocnictwa, do występowania w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z czynnościami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych nie wymienionych powyżej prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Termin płatności faktury/rachunku 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym wykonawczej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w km 0+160 - 0+390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym wykonawczej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w km 0+160 - 0+390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne”. Wykonanie dokumentacji z uzyskaniem wymaganych uzgodnień jeśli będą wymagane (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenie wodno-prawne, właścicieli sieci gazowej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, decyzja środowiskowa itp.). Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót z świadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do zgłoszenia robót dla danej inwestycji Projekt powinien przewidywać przebudowę drogi gminnej ul. Mostowa na dojazdach do mostu oraz przebudowę chodnika dla pieszych. Planuje się również przebudowę mostu w ciągu ul. Mostowej w Krościenku Wyżnym z poszerzeniem mostu do jednojezdniowego o ruchu dwukierunkowym z wykorzystaniem istniejących podpór. Planowana nośność mostu wynosić będzie 15 t. Postanowienia ogólne dotyczące CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sporządzenie: 1) Mapy dla celów projektowych; 2) Projektu budowlano-wykonawczego; 3) Kosztorysu inwestorskiego; 4) Przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 5) Wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Dokumentację należy wykonać w następującej ilości: 1) Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 3) Przedmiar robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym również wspólnotowymi), w tym bhp oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w tym Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi materiałami - wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, 2) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dot. sposobu wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 3) opracowania założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 4) opracowania przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, 5) opracowania kosztorysów inwestorskich, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania kryteriów równoważności urządzeń lub zobowiązany jest do określenia konkretnych parametrów technicznych i jakościowych danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych, 2) udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania dotyczące problemów związanych z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca udzieli pisemnie wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań. Treść zapytań kierowana będzie do Wykonawcy e-mailem. 3) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń, 4) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów pozwalających na opracowanie powyższej dokumentacji projektowej, 5) na etapie wykonywania opracowań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję (uzyska pozytywną opinię Zamawiającego), w tym zakres, rozwiązanie techniczne oraz rodzaj zastosowanych urządzeń. 6. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. 7. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane konieczne do wykonania prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, o które Wykonawca wystąpi na piśmie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie udostępnienia dokumentów nieobjętych wnioskiem Wykonawcy. 9. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy dokumentacji projektowej pełnomocnictwa, do występowania w imieniu Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z czynnościami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych nie wymienionych powyżej prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Postanowienia dotyczące CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji robót, realizowanych w oparciu o dokumentację opracowaną w ramach niniejszego postępowania. 2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją prac lub robót budowalnych, objętych dokumentacją opracowaną w ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do: a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; c) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych, oraz w odbiorze końcowym inwestycji, na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem min. dwóch dni roboczych. 3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od potrzeb i postępu robót oraz uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, na wezwanie Zamawiającego. 4. Podstawą do sprawowania nadzoru będą następujące materiały: a) dokumentacja projektowa, b) umowa na roboty budowlane, zawarta pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, c) obowiązujące normy i przepisy, 5. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego na terenie inwestycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Termin płatności faktury/rachunku 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Data składania ofert:
2020-02-28 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2020-02-20 23:29:00
PublikującyBogdan Zięba 2020-02-20 23:29:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2020-03-19 23:56:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 14.43 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 68.00 KbPlik doc
3. Z2A Oświadczenie 1 21.16 KbPlik doc
4. Z2B Oświadczenie 2 22.16 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 41.52 KbPlik doc
6. Z4 Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
7. Z5 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
8. Z6 Podwykonawcy 38.50 KbPlik doc
9. Z7 Gwarancja jakości 32.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 04:44:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.