Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych"

ZMIANY:
2020-04-10 13:22:34: Dodano wynik do przetargu
2020-03-30 14:45:16: Dodano plik Wyjasnienia-BIP.pdf
Więcej >>>
2020-03-27 23:01:28: Dodano plik Informacja_dla_wykonawcow.pdf
2020-03-27 23:01:02: Dodano plik Zmiana SIWZ.pdf
2020-03-27 23:00:30: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-03-26 23:06:07: Dodano plik formularz klienta-1.docx
2020-03-26 23:05:35: Dodano plik Wyjaśnienia.pdf
2020-03-26 23:05:00: Dodano plik Uchwła RIO.pdf
2020-03-26 23:04:15: Dodano plik Powołanie Skarbnika AFilar.pdf
2020-03-26 23:03:41: Dodano plik Wybór Wójta 2018.pdf
2020-03-24 09:23:04: Dodano plik Z5 Formularz cenowy nowy.xls
2020-03-24 09:22:10: Dodano plik Wyjaśnienia.pdf
2020-03-24 09:21:27: Dodano plik Zmiana SIWZ.pdf
2020-03-24 09:20:40: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-03-12 22:41:16: Dodano plik Z6 Wykaz usług.doc
2020-03-12 22:40:48: Dodano plik Z5 Formularz cenowy.xls
2020-03-12 22:40:09: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2020-03-12 22:39:40: Dodano plik Z3 Oświadczenie 2.docx
2020-03-12 22:39:11: Dodano plik Z2 Oświadczenie 1.docx
2020-03-12 22:38:39: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2020-03-12 22:38:01: Dodano plik SIWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:

"Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych".


Ogłoszenie nr 522849-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.
 
Gmina Krościenko Wyżne:
 
Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 9, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842093666, REGON 371011170
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Sportowej 17, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842545068, REGON 180363562
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, z siedzibą przy ul. Szkolnej 34, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842094424 REGON 001214750
Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 11, 38-422 Krościenko Wyżne, NIP 6842574489, REGON 180465200
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 11, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842157834, REGON 370453568
Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne NIP 6842384257

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krościenko Wyżne, krajowy numer identyfikacyjny 37024378200000, ul. ul. Południowa  9 , 38-422  Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 43 151 90, e-mail urzad@kroscienkowyzne.pl, faks 13 43 168 60.
Adres strony internetowej (URL): bip.kroscienkowyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne NIP 6842384257 wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako Zamawiający, który jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz: 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 9, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842093666, REGON 371011170 2. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Sportowej 17, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842545068, REGON 180363562 3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, z siedzibą przy ul. Szkolnej 34, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842094424 REGON 001214750 4. Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 11, 38-422 Krościenko Wyżne, NIP 6842574489, REGON 180465200 5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym z siedzibą przy ul. Południowej 11, 38 422 Krościenko Wyżne, NIP 6842157834, REGON 370453568 Gmina Krościenko Wyżne odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Gmina i jednostki organizacyjne we własnym imieniu zawierają umowy z wybranym Wykonawcą usługi.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66100000-1 Usługi bankowe 66112000-8 Usługi depozytowe 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych” Jednostkami organizacyjnymi Gminy Krościenko Wyżne są: 1) Urząd Gminy Krościenko Wyżne; 2) Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym; 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym; 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym; 6) Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym. Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne, która powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357) obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Krościenko Wyżne. 2) Otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych. 3) Otwarcie i prowadzenie innych rachunków budżetu Gminy Krościenko Wyżne i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek VAT, dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa. Łączna liczba posiadanych przez Gminę Krościenko Wyżne oraz jej jednostki organizacyjne rachunków bankowych wynosi 33 w tym 6 rachunków VAT. 4) Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych. 5) Otwarcie rachunków bankowych Gminy Krościenko Wyżne, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. 6) Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej; dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku wypełnionego i wysłanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 7) Bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych drogą elektroniczną i papierowych między rachunkami w banku Wykonawcy. 8) Realizację poleceń przelewu drogą elektroniczną i papierowych. 9) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, 10) Przenoszeniu przez Wykonawcę na rachunek budżetu gminy w ostatnim dniu roku kalendarzowego środków pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych gminy. 11) Świadczenie usług bankowości elektronicznej. Szacunkowa liczba stanowisk/osób z dostępem do systemu bankowości elektronicznej wynosi 17. 12) Obsługa terminala płatniczego, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego. 13) Sporządzanie i umożliwienie generowania w systemie bankowości elektronicznej wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy. 14) Prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych będzie pobierana nie częściej raz w miesiącu. 15) Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, w dniu kapitalizacji na koniec miesiąca, odsetek od zgromadzonych środków. 16) Lokowanie wolnych środków na lokatach overnight. 17) Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych. 18) Obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, polecenia wypłaty i list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne. 19) Wykonawca zapewni nie później niż od dnia 14 kwietnia 2020 r. prowadzenie placówki obsługi kasowej na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy na wniosek zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. 3. Pozostałe usługi bankowe: 1) udzielenie poręczeń, 2) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie (w przypadku wypłaty gotówki na podstawie czeku), 3) wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów, 4) potwierdzanie stanu sald na rachunkach, 5) odtwarzanie historii rachunku. 5. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia. 6. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej listem bez pobierania dodatkowych opłat. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać: a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie; c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełna nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku; d) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego. 7. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych: a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku, za które wykonawca nie będzie pobierał opłat. b) dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy, za które wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej. c) Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie. d) Zamawiający wymaga, aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie; e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14.00. f) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych. 8. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji. 9. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczą. 10. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową zamawiającego na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych banku Wykonawcy, 11. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku braku środków na rachunku bank niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków niezbędną kwotą środków. 12.1. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie) będzie obejmować: a) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych; b) dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją ELIXIR, SORBNET, *wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR, przy czym zlecenia wysłane przez Zamawiającego do godziny 15:00 muszą zostać przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach 3 sesji ELIXIR; w razie niezrealizowania zlecenia we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, od kwoty każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia, a) dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, b) składanie i dokonywanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy, c) dokonywanie płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT, d) szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym: - podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego, - weryfikację danych kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego; - pobieranie wyciągów za każdy dzień w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF, przy czym elektroniczne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego powinny być wygenerowane najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, - możliwość drukowania pojedynczych transakcji uznaniowych i obciążeniowych ze wszystkich rachunków bankowych oraz możliwość zapisu danych w formacie PDF, - dane o operacjach na rachunkach bankowych Zamawiającego udostępniane w obrębie wyciągów bankowych muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych operacji, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego, - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do sytemu bankowości elektronicznej, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego umową na obsługę bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum, - każdorazowo po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych Zamawiającego, system musi zapewnić dostęp do danych o operacji, - możliwość wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. e) w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni następujące usługi: zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis oraz pomoc techniczną we wszystkich jednostkach. Przeszkolenie użytkowników systemu nastąpi wg harmonogramu uzgodnionego między stronami w taki sposób, aby możliwe było wdrożenie systemu i jego sprawne funkcjonowanie od 14 kwietnia 2020 r. i poprzedzone będzie przekazaniem przez Wykonawcę drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem, f) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); g) w trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów), h) Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu, będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank), i) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego, j) zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: - jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, - dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, - szyfrowania transmisji danych, - automatycznej blokady konta użytkownika po 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), - tworzenia rejestru czynności użytkowników; Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: - udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system; - dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; - wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy; - przeszkolić pracowników; - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi; - Wykonawca zapewni doradcę technicznego, który będzie do dyspozycji Zamawiającego w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów w obszarze technicznym w zakresie funkcjonowania systemu, który dostępny będzie w godzinach pracy Zamawiającego; zamiennie dopuszczalne jest udostępnienie infolinii, której obsługa zapewni doradztwo techniczne; W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego (jak również jednostek organizacyjnych poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego. Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym; k) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika), l) w przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia; 12.2. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również: a) internetowy dostęp do systemu w oparciu o technologię szyfrowania SSL w wersji co najmniej 3.0 z kluczem szyfrującym co najmniej 2048 bitów, lub w oparciu o inne równie bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacyjne, b) prawidłową pracę na stacjach roboczych pracujących w systemie Windows w wersji co najmniej 8 i wyższych, c) prawidłowe działanie portalu bankowego w co najmniej czterech rodzajach przeglądarek internetowych używanych obecnie przez Zamawiającego (na chwilę obecną Zamawiający korzysta z następujących rodzajów przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer), d) autoryzację zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych kluczach kryptograficznych takich jak token lub inny uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę. e) pełne zastosowanie podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez Zamawiającego oraz autoryzację sporządzonych przelewów przez minimum dwie osoby, f) dostęp do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników, g) informowanie zalogowanego użytkownika o ostatnim prawidłowym i nieprawidłowym logowaniu z użyciem jego identyfikatorów, h) posiadanie funkcji bezpiecznego wylogowania się, do użycia przez użytkownika w przypadku kończenia pracy w systemie, i) określenie szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie, j) zlecanie dokonywania operacji bankowych jedynie ze wskazanych przez Zamawiającego adresów IP, k) automatyczne blokowanie konta użytkownika po pięciu nieudanych próbach logowania z możliwością odblokowania konta przez administratora w ciągu jednej godziny, l) wpisywanie hasła w formacie maskowanym, m) umożliwienie logowania i autoryzacji zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane, n) pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji, o) zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków, p) umożliwienie zdefiniowania okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie, q) spełnienie wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, r) umożliwienie ograniczenia adresów IP, z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli, s) możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu. 13. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej. 14. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Krościenko Wyżne do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 500 000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad: a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy/ aneksu do umowy. Będzie on spłacany nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy. b) kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Gminy Krościenko Wyżne i nie będzie wyższa niż 500 000 PLN, a podpisanie umowy i uruchomienie kredytu będzie następować po przekazaniu Wykonawcy projektu Uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne w sprawie uchwalenia budżetu Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu lub Uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. Na rok 2020 jest to kwota 500 000 zł, c) bez dodatkowego zabezpieczenia przez zamawiającego, chyba że przepisy prawa w sposób obligatoryjny wymuszą zabezpieczenie.; nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt krótkoterminowy zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, b) oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR O/N dla pożyczek międzybankowych o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt w rachunku bieżącym, skorygowanej o marżę banku od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej; c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez jakichkolwiek opłat i prowizji (za złożenie wniosku, za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczej, za gotowość/zaangażowanie/ do uruchomienia kredytu itp.), a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w roku budżetowym i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu, g) naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało w miesięcznych okresach obrachunkowych z dołu, ostatniego dnia każdego miesiąca, a odsetki będą pobierane z rachunku wydatków jednostki budżetowej Urząd Gminy, h) zapłata odsetek będzie następowała wg następującej procedury: w dniu naliczenia odsetek wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o wysokości odsetek, a zamawiający niezwłocznie zasili rachunek wydatków jednostki budżetowej Urzędu Gminy o niezbędne środki, i) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. 15. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w zakresie pomocy technicznej. 16. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych: a) od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych wykonawcy. b) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 19. Sprzedaż waluty obcej (Gmina sporadycznie będzie zakupywać walutę na obsługę służbowych podróży zagranicznych). 20. Wykonawca powinien dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, lub utworzyć oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego z możliwością obsługi kasowej gotówkowej i bezgotówkowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Siedziba centrali, oddział, filia lub punkt kasowy powinny funkcjonować nie późnej niż od dnia 14 kwietnia 2020 r. 3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) podpisanie umowy, b) przeprowadzanie długoterminowych analiz finansowych, c) uruchomienie kredytu w systemie bankowym, d) obliczanie należnych odsetek bankowych, e) pomoc w obsłudze systemu bankowości elektronicznej, doradztwo, f) generowanie raportów. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. 6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Oferty równoważne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 5. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług jak opisane w punkcie 2 może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług. 6. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 3 do SIWZ. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66112000-8
66113000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-14   lub zakończenia: 2023-04-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł – słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość wynosiła co najmniej 15 000 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia; 2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 4 składa: 1) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku tego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty o których mowa w pkt 1 i pkt 2 b, powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania. Dokument o którym mowa w pkt 2 a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 7. Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 3 do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 3 do SIWZ. 11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiące załącznik odpowiednio nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokatach krótkoterminowych 20,00
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przypadki zmian umowy a) zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach: - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, zmiana przepisów prawnych itp.). b) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT. c) warunki zmian: - inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usługi, d) forma zmian - Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-04-02 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2020-03-12 22:33:00
PublikującyBogdan Zięba 2020-03-12 22:33:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2020-04-10 13:22:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 17.78 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 52.00 KbPlik doc
3. Z2 Oświadczenie 1 20.98 KbPlik doc
4. Z3 Oświadczenie 2 22.01 KbPlik doc
5. Z4 Grupa Kapitałowa 28.00 KbPlik doc
6. Z5 Formularz cenowy 48.50 KbPlik xls
7. Z6 Wykaz usług 36.00 KbPlik doc
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 35.41 KbPlik doc
9. Zmiana SIWZ 3.29 MBPlik pdf
10. Wyjaśnienia 800.31 KbPlik pdf
11. Z5 Formularz cenowy nowy 48.50 KbPlik xls
12. Wybór Wójta 2018 171.05 KbPlik pdf
13. Powołanie Skarbnika AFilar 186.36 KbPlik pdf
14. Uchwała RIO 1.76 MBPlik pdf
15. Wyjaśnienia 186.38 KbPlik pdf
16. formularz klienta-1 48.24 KbPlik doc
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 213.73 KbPlik pdf
18. Zmiana SIWZ 549.83 KbPlik pdf
19. Informacja_dla_wykonawcow 250.65 KbPlik pdf
20. Wyjasnienia-BIP 636.06 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 10:28:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.