Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r."

ZMIANY:
2020-11-26 19:35:42: Dodano wynik do przetargu
2020-10-29 22:00:44: Dodano plik Załącznik nr 8 Wykaz dróg.doc
Więcej >>>
2020-10-29 22:00:10: Dodano plik Załącznik nr 7 Harmonogram.pdf
2020-10-29 21:59:41: Dodano plik Załącznik nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2020-10-29 21:59:14: Dodano plik Załącznik nr 5 projekt umowy.doc
2020-10-29 21:58:27: Dodano plik Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi.doc
2020-10-29 21:57:44: Dodano plik Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług.doc
2020-10-29 21:57:14: Dodano plik Załącznik nr 2B Oświadczenie 2.docx
2020-10-29 21:56:36: Dodano plik Załącznik nr 2A Oświadczenie 1.docx
2020-10-29 21:56:06: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2020-10-29 21:55:38: Dodano plik SIWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na usługę pn.:

"Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r."

Ogłoszenie nr 603867-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.

Gmina Krościenko Wyżne:
 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krościenko Wyżne, krajowy numer identyfikacyjny 37024378200000, ul. ul. Południowa  9 , 38-422  Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 43 151 90, e-mail urzad@kroscienkowyzne.pl, faks 13 43 168 60.
Adres strony internetowej (URL): bip.kroscienkowyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.kroscienkowyzne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.
Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90500000–2 Usługi związane z odpadami 90511000–2 Usługi wywozu odpadów 90512000–9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000–2 Usługi gospodarki odpadami 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.” obejmująca: 1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (zwany dalej PSZOK) zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz transport tych odpadów do Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, adres Instalacji: 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (zwaną dalej Instalacją). 2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK. 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z PSZOK oraz transport tych odpadów do Instalacji obejmuje odbiór i transport niżej wymienionych odpadów: 1) odpadów w workach odbieranych od właścicieli nieruchomości a) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier, b) szkło, c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; d) bioodpady stanowiące odpady komunalne. 2) odpadów odbieranych z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) a) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier gromadzone w pojemnikach 0,24 m3, b) szkło w pojemnikach 0,24 m3, c) bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w kontenerach KP-7. 4. Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dotyczące zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Krościenko Wyżne w Instalacji wymienionych w punkcie 3. 5. W związku z §3 pkt. 1 ww. porozumienia, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym przekazywania metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, szkła, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Instalacji. 6. W przypadku wystąpienia awarii Instalacji Wykonawca winien przekazywać odpady do innej właściwej instalacji komunalnej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 7. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie 3 podpunkt 1, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpadów komunalnych i powiadamia o tym Zamawiającego przedkładając stosowną dokumentację zawierającą w szczególności: szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie selektywnego zbierania odpadów, datę zdarzenia, numer kartoteki i dokumentację fotograficzną. Wykonawca ponadto zobowiązany jest powiadomić właściciela nieruchomości o stwierdzonych nieprawidłowościach, o których mowa powyżej. 8. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmuje odbiór niżej wymienionych odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz ich transport i zagospodarowanie 1) Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone w kontenerach KP-7, 2) Meble i odpady wielkogabarytowe gromadzone w wiacie, 3) Zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 3,5 t gromadzone na placu, 4) Odpady niebezpieczne gromadzone w pojemnikach, 5) Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny gromadzone w magazynie ZSEE, 6) Przeterminowane leki i chemikalia gromadzone w pojemnikach, 7) Zużyte baterie i akumulatory gromadzone w pojemnikach, 8) Popiół paleniskowy gromadzony w kontenerach KP-7, które zapewni Wykonawca w cenie usługi, 9) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek gromadzone w pojemnikach; 10) Tekstylia i odzież gromadzone w workach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą przekazywane odpady wymienione w punkcie 8. 10. Odbiór odpadów będzie odbywał się w następujący sposób: 1) Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krościenko Wyżne: a) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – , b) papieru w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”, c) szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”, d) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach koloru czarnego; e) bioodpadów stanowiących odpady komunalne w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”, 2) Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów bezpośrednio z pojemników usytuowanych na terenie PSZOK 11. Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1) Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszczególnionych w punkcie 3 podpunkt 1: zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych najpóźniej do godz. 17.00 w dniu odbioru. 2) Wykaz i przebieg dróg stanowiących trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Krościenko Wyżne wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 przedstawia załącznik do wniosku. 3) Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów wyszczególnionych w punkcie 3 podpunkt 2 i w punkcie 7: najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 12. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca wyposaży pojazdy odbierające odpady wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 w przenośne czytniki kodów kreskowych EAN-13, aby umożliwić rejestrację w sposób elektroniczny ilości odbieranych odpadów w workach z podziałem na poszczególne frakcje odpadów z danej nieruchomości, 2) Wykonawca podczas zbiórki odpadów wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 będzie prowadził elektroniczny odczyt kodów kreskowych umieszczanych przez właścicieli nieruchomości na workach. Wykonawca ma obowiązek przekazywać raporty miesięczne Zamawiającemu w formie elektronicznej w postaci pliku tekstowego w formacie txt na nośniku CD lub DVD. 3) Raport, o którym mowa w podpunkcie 2 powinien zawierać następujące dane: kod kreskowy gospodarstwa domowego, liczbę odebranych worków z podziałem na frakcje odpadów, datę i godzinę odczytu kodu kreskowego. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do tachografów z samochodów odbierających odpady wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 oraz do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdu samochodów odpierających odpady wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 w momencie kontroli wykonywania zadania. 5) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady wyszczególnione w punkcie 3 podpunkt 1 należy dostosować do parametrów ulic tj. ich szerokości oraz rodzaju nawierzchni. Na wąskich uliczkach do 2,4 m szerokości należy stosować małe samochody (do 3,5 Mg). 3) Przekazanie odpadów będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach sprawozdawczych miesięczne zestawienie zbiorcze kwitów wagowych wygenerowanych z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dla ww. odpadów potwierdzających ich dostarczenie do instalacji. 4) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia. 5) Do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu miesięczne zestawienie zbiorcze kwitów wagowych i kart przekazania odpadów komunalnych wygenerowanych z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dla ww. odpadów potwierdzających ich dostarczenie do instalacji – oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów - w celu potwierdzenia wykonania usługi. 6) Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie roczne zgodne z Rozdziałem 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 7) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek w miejscach ustawienia pojemników oraz miejscach gromadzenia odpadów w momencie odbioru odpadów. 8) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku, transportu, przeładunku, a także magazynowania. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. 9) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi. 10) Wszystkie odebrane rodzaje odpadów należy ważyć na wadze legalizowanej do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. 11) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług. 12) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen przez okres obowiązywania umowy. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT od towarów i usług. 14) Zamawiający zastrzega sobie, że podane w SIWZ ilości wytwarzanych odpadów mogą ulegać zmianie i nie należy ich traktować jako wartość stałą. Zostały podane jedynie w celu sporządzenia oferty, jako ilości szacunkowe. 15) Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym co najmniej w godzinach 7.00 – 17.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów. 13. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów pozostałych (zmieszanych) i selektywnych będących przedmiotem zamówienia. 1) Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w tym zgodnie z art. 9d ust. 1: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej; oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 2) Wykonawca, zgodnie z art. 9e ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) jest obowiązany do: a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.); b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów pozostałych (zmieszanych) bezpośrednio do instalacji komunalnej. 3) Wykonawca w związku z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) winien podczas dokonywania odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny zwracać uwagę, czy w workach znajdują się frakcje odpadów, do jakich gromadzenia jest przeznaczony worek. 4) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i powiadamia o tym Zamawiającego przedkładając stosowną dokumentację zawierającą w szczególności: szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie selektywnego zbierania odpadów, datę zdarzenia, numer kartoteki i dokumentację fotograficzną. Wykonawca ponadto zobowiązany jest powiadomić właściciela nieruchomości o stwierdzonych nieprawidłowościach, o których mowa powyżej. 5) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 2167), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. póz. 2412), uchwałą Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2017 r. późn. 222 z późn. zm.). W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa powyżej, wykonawca zwróci zamawiającemu kary nałożone za nieosiągnięcie tych poziomów. 14. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości deklarującym selektywną zbiórkę odpadów worki koloru żółtego, niebieskiego i zielonego w następujących pakietach: 1) do gospodarstw zamieszkałych przez 1-2 osoby (644 pakiety): a) 24 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, b) 10 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”, c) 6 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”. 2) do gospodarstw zamieszkałych przez 3-4 osoby (539 pakietów): a) 48 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, b) 12 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”, c) 10 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”. 3) do gospodarstw zamieszkałych przez 5 osób i więcej (291 pakietów): a) 72 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, b) 15 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”, c) 12 szt. worków o pojemności 120 litrów koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”. 15. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego: a) worki o pojemności 120 litrów koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” w ilości 5 000 szt., b) worki o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER” w ilości 2 000 szt., c) worki o pojemności 120 litrów koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO” w ilości 2 000 szt., d) worki o pojemności 120 litrów koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” w ilości 20 000 szt. 16. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych winny być transparentne w celu możliwości oceny ich zawartości przez wykonawcę odbierającego odpady tzn. czy odpady w nich zgromadzone spełniają warunki odpadów segregowanych. 17. Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być oznakowane dodatkowo herbem Gminy Krościenko Wyżne oraz napisem „GMINA KROŚCIENKO WYŻNE”. 18. Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z folii o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu. 19. W dniu podpisania umowy o udzielnie zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości z podziałem na pakiety. Natomiast Wykonawca dostarczy worki właścicielom nieruchomości w ciągu 21 dni od udzielenia zamówienia. 20. Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości worków Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość potwierdzenie ich doręczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia worków właścicielom nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia ich dostarczenia. W tym celu Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 21. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania: 1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krościenko Wyżne: a) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier, w ilości 187,00 Mg, b) szkło w ilości 102,00 Mg, c) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 390,00 Mg, d) bioodpady stanowiące odpady komunalne w ilości 270,00 Mg, 2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów: a) bioodpady stanowiące odpady komunalne w ilości 1,00 Mg, b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 33,58 Mg, c) meble i odpady wielkogabarytowe w ilości 120,00 Mg, d) zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 3,5 t w ilości 15,00 Mg, e) odpady niebezpieczne w ilości 1,80 Mg, f) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w ilości 8,00 Mg, g) przeterminowane leki i chemikalia w ilości 0,20 Mg, h) zużyte baterie i akumulatory w ilości 0,04 Mg, i) popiół paleniskowy w ilości 50,00 Mg, j) szkło w ilości 0,20 Mg, k) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, papier w ilości 0,20 Mg, l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w ilości 0,10 Mg; m) tekstylia i odzież w ilości 1,00 Mg. 22. Wg danych wynikających ze złożonych deklaracji: 1) liczba osób zamieszkałych w Gminie Krościenko Wyżne wynosi: 4 518, 2) liczba punktów adresowych z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów wynosi 1474 w tym: - zamieszkałych przez 1-2 osoby: 644 - zamieszkałych przez 3-4 osoby: 539 - zamieszkałych przez 5 i więcej osób: 291 23. Podane powyżej dane liczbowe służą jedynie do wyznaczenia ceny oferty. Mogą one ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia. 24. Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów. 25. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439); b) Uchwały NR XI/72/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz c) Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne obowiązującej w 2021 r. III.2. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia 1. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów, b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, d) sprawozdawczość i raportowanie. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. 6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Oferty równoważne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 4. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego. 5. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej. 6. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg Rozdziału IV załącznika nr 2 do SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację lub usług. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2A i 2B do SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada: 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz 2) wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne prowadzonego przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł – słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SIWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz: 1) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) każde zamówienie, 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122): 1) bazą magazynowo-transportową spełniającą warunki, o których mowa w §2 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 2) urządzeniami i pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający zmieszanie odpadów, w tym co najmniej wskazanymi poniżej, tj.: a) samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów zmieszanych gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt. b) samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt. c) samochodem skrzyniowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – min. 1 szt. d) samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt. e) samochodem dostosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych – min. 1 szt. f) samochodem dostosowanym do odbioru odpadów niebezpiecznych – min. 1 szt. g) samochodem dostosowanym do odbioru odpadów budowlanych i remontowych (hakowiec) – min. 1 szt. h) samochodem typu HDS – min. 1 szt. i) samochodem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości do 2,4 m i masie do 3,5 Mg – min. 1 szt. j) samochodem przystosowanym do odbioru popiołu (hakowiec) – min. 1 szt. k) samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne (hakowiec) – min. 1 szt. Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), 2) zaświadczenie potwierdzające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne. 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 3 do SIWZ, 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.). 8) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2B do SIWZ. 11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiące załącznik odpowiednio nr 2A i 2B do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury/rachunku 30,00
Emisja spalin pojazdów 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, zmiana przepisów prawnych itp.). 2) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT, b) zmiany obowiązujących przepisów. 3) Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 4) Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19 na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności: a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o których mowa w art. 11 ust.1-3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; d) trudności w realizacji usług transportowych; e) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 8, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: a) zmianę terminów i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, b) zmianę sposobu wykonywania usługi, c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 6. Forma zmian Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
Data składania ofert:
2020-11-10 08:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2020-10-29 21:41:00
PublikującyBogdan Zięba 2020-10-29 21:41:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2020-11-26 19:35:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 14.89 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 94.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2A Oświadczenie 1 21.12 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2B Oświadczenie 2 21.94 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług 35.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 42.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 projekt umowy 186.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa 27.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 Harmonogram 231.37 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 8 Wykaz dróg 1.11 MBPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2021r. 08:04:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.