Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne ws. założenia cmentarza komunalnego

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z podjęciem w dniu 19 maja 2023 r. przez Radę Gminy Krościenko Wyżne uchwały NR XLVI/313/2023 ws. założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne przedkładam poniżej najważniejsze informacje w przywołanej kwestii.

Z inicjatywą założenia cmentarza komunalnego w miejsce funkcjonujących dotychczas cmentarzy parafialnych wystąpili do Rady Gminy Krościenko Wyżne w grudniu 2019 roku proboszczowie parafii w Krościenku Wyżnym i Pustynach. Złożenie wniosku poprzedziły konsultacje proboszczów przeprowadzone z radami parafialnymi reprezentującymi społeczności danych parafii, które w sposób jednoznaczny poparły wspomnianą koncepcję.

Przedmiotowa sprawa była wielokrotnie podnoszona podczas posiedzeń łączonych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne, podczas których szeroko omawiano kwestie dotyczące sposobu, trybu i konsekwencji przejęcia cmentarzy na stan gminy. W trakcie procedury zakładania cmentarza komunalnego, zobowiązano proboszczów do przeprowadzenia inwentaryzacji i uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na których ulokowany jest cmentarz. Jednocześnie, w odniesieniu do stanu technicznego i sanitarnego cmentarza, proboszczowie oświadczyli w piśmie skierowanym do rady gminy, że według przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Krośnie celem dostosowania stanu cmentarza do powszechnie obowiązujących przepisów konieczne są:
  • remont pomieszczenia gospodarczego,
  • remont ogrodzenia cmentarza poprzez podniesienie go do wymaganej wysokości,
  • zapewnienie ogólnodostępnych toalet.
W tym stanie sprawy w maju 2022 r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Krościenko Wyżne, co nie było równoznaczne z założeniem cmentarza komunalnego. Zgodą objęto łącznie 24 działki, na których ulokowany jest cmentarz, parking oraz tereny do nich przylegające, z przeznaczeniem na utworzenie cmentarza oraz infrastruktury towarzyszącej.

W dniu 18 maja 2023 r. działając na podstawie postanowień przywołanej wyżej uchwały rady gminy podpisałem akt notarialny, na mocy którego gmina nabyła na własność wskazane w uchwale nieruchomości gruntowe.

Konsekwencją podjęcia przez radę gminy uchwały ws. założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne w dniu 19 maja 2023 r., było przyjęcie regulaminu cmentarza komunalnego określającego zasady korzystania z cmentarza, utrzymania porządku i czystości oraz świadczenia usług na cmentarzu.

Od dnia 1 lipca 2023 r. (dzień rozpoczęcia funkcjonowania cmentarza komunalnego) będą obowiązywać poniższe zasady związane z korzystaniem z cmentarza i organizacją pochówku.


REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO
NA TERENIE GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
(do pobrania)


Wskazane wyżej (w regulaminie) opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne gotówką, bądź w formie transakcji bezgotówkowych w godzinach pracy urzędu.


W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie funkcjonowania cmentarza komunalnego
można kontaktować się z pracownikami urzędu gminy osobiście,
telefonicznie pod nr 13 43 151 90
lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl.


Prowadzenie cmentarza komunalnego stanowi nowe zadanie gminy i jest dla niej dużym wyzwaniem organizacyjnym. Jest to przedsięwzięcie o szczególnym charakterze i ciężarze gatunkowym. Wiąże się ono nie tylko z zapewnieniem miejsca pochówku, ale również prowadzeniem i utrzymaniem cmentarza, a także organizacją funkcjonowania jego działalności w taki sposób, aby pogrążony w smutku organizator pogrzebu, w miejsce załatwiania skomplikowanych formalności mógł znaleźć czas na przeżywanie żałoby.

Na koniec chciałbym zapewnić, że w miarę posiadanych środków finansowych i organizacyjnych będę się starał realizować to niełatwe zadanie zgodnie z przyjętymi dla jego specyfiki standardami.
                                                                                 

Mateusz Liput
Wójt Gminy Krościenko Wyżne


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłKacper Sabik2023-06-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-06-26 14:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-06-26 14:45