Informacje o BIP

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację podmiotowych stron BIP? Czy MSWiA realizuje przyjęcie podmiotowych stron BIP do siebie na serwery portalu BIP?
 

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych na podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art. 8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r. - co jednoznacznie definiuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązane jest jedynie do budowy i utrzymania portalu BIP z prowadzeniem rejestracji kolejnych podmiotów zgłaszających swoje strony podmiotowe BIP, lecz nie realizuje wytworzenia stron podmiotowych oraz ich przechowywania na serwerze portalu.

Kto jest zobowiązany do tworzenia podmiotowych stron BIP?
Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Jaką informację powinna zawierać podmiotowa strona BIP?
Ustawa określa w art. 26 rozdział 3 informację, jaką podmioty zobligowane do jej przestrzegania powinny zamieścić na podmiotowej stronie BIP w poszczególnych okresach czasowych od dnia jej obowiązywania, czyli od 1 stycznia 2002 roku.
Jaką informację konieczną do opublikowania musi podmiot zawrzeć na swojej stronie podmiotowej do dnia 1 lipca 2003 r.?
Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 1 lipca 2003 r. podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art. 6 ust. 1 pkt. 2. i pkt. 3. lit. a) - d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r.

 • Status prawny lub formę prawną
 • Organizację
 • Przedmiot działania i kompetencje
 • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3-5
 • Majątek, którym dysponują
 • Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust. 1
 • Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
 • Tryb działania państwowych osób prawnych
 • Tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 • Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Jakie cechy powinna posiadać informacja publikowana przez podmiot w BIP?

Udostępniając informację, podmiot jest zobowiązany na mocy art. 8. ust. 6 podać:

 • oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot ją udostępniający
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację
 • tożsamość osoby, która odpowiada za jej treść
 • tożsamość osoby, która wprowadziła informację do zawartości podstrony BIP
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji
 • oznaczenie czasu jej udostępnienia w zakresie podstrony BIP
 • zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji

W jakim trybie i jakim sposobem (art. 9 ust. 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP?

Podmiot zobligowany do publikowania informacji publicznej w postaci utworzonej podmiotowej strony BIP dokonuje zgłoszenia chęci podłączenia do strony głównej portalu BIP w formie określonego formularza "Oświadczenia BIP" zawierającego:

 • Nazwę podmiotu zwracającego się o podłączenie do portalu BIP
 • Wyznaczoną osobę odpowiedzialną za nadzór nad stroną podmiotową BIP
 • Wskazania bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz e-mail tej osoby
 • Dokładny adres podmiotu ubiegającego się o podłączenie do portalu BIP
 • Dokładne podanie adresu URL dla podmiotowej strony BIP
 • Datę wypełnienia oświadczenia
 • Poświadczenie oświadczenia podpisem oraz pieczęcią podmiotu
 • Formularz oświadczenia jest pobierany przez podmioty w formacie pliku MS Word (*.doc) ze strony MSWiA w zakładce " Biuletyn Informacji Publicznej"
 • Przesłania wypełnionego oświadczenia dokonuje podmiot drogą elektroniczną na adres poczty e-mail redakcji portalu BIP: redakcja@bip.gov.pl w postaci załącznika pliku w formacie (*.jpg ) po uprzednim zeskanowaniu dokumentu.

Jakie cechy informacyjne powinna spełniać strona podmiotowa BIP?

 • logo (znak graficzny) Biuletynu
 • imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
 • wyjaśnienia wszelkich skrótów pojęciowych
 • informację o liczbie odwiedzin strony - statystyka strony
 • menu przedmiotowe
 • moduł wyszukujący
 • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
 • informację o sposobie dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę BIP, a nie udostępnionych w Biuletynie podmiotu
 • przełączenie do strony głównej portalu BIP

Jakie cechy organizacyjno-techniczne powinna posiadać podmiotowa strona BIP?

Podmiotowe strony BIP powinny:

 • być wydzielone z aktualnego serwisu internetowego podmiotu w taki sposób, by zapewnić dostęp do nich za pomocą umiejscowionego na stronie głównej serwisu internetowego podmiotu przycisku ekranowego ze znakiem Biuletynu
 • zawierać przycisk ekranowy z podłączonym adresem URL strony głównej portalu BIP
 • podmiotowa strona BIP powinna być umieszczona na serwerze podmiotu lub innym serwerze, któremu powierzono obsługę podmiotu.

Jakie elementy powinna obowiązkowo zawierać strona podmiotowa BIP?

Strona podmiotowa, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP zawiera:

 1. logo BIP (identyczne z logo strony głównej BIP),
 2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4.  menu przedmiotowe,
 5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie, opublikowany sposób jej udostępnienia,
 8. moduł wyszukujący.

Jakie informacje mają być zamieszczone na w/w stronach i jaki jest termin ich umieszczania?

Art.6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) określa najważniejsze rodzaje informacji publicznych podlegających udostępnieniu.

Do 1 lipca 2003 roku BIP powinien zawierać i udostępniać:

- dane podmiotu i informacje dotyczące:

 • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
 • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
 • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
 • struktury własnościowej podmiotu,
 • majątku, którym dysponuje,

- informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:

 • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
 • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Na podstawie przepisów Ustawy każdy podmiot precyzuje, jakie informacje będzie udostępniał na stronie podmiotowej BIP.

Jakie są zasady publikacji informacji publicznej w na stronie podmiotowej BIP?

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są zobowiązane do:

 1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 5. zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-14
Publikujący -