Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krościenko Wyżne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urząd Gminy Krościenko Wyżne.

Data publikacji strony: 2005-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Zięba, bogdan.zieba@kroscienkowyzne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 151 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Dostępność architektoniczna


Dojazd do siedziby Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
Dojazd do budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne możliwy jest przez bramy od ul. Południowej i ul. Sportowej.
Dostępność parkingu
Przy budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne znajduje się ogólnodostępny parking. W odległości ok. 3 metrów od drzwi wejściowych znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane zostało obniżenie krawężników w celu ułatwienia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Dostępność wejścia
Do budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne prowadzi jedno wejście. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Dostępność budynku
Do budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne można dostać się z parkingu przez drzwi, których rozmiar jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda osobowa, która ułatwia dostanie się do Urzędu Gminy (1 piętro) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2 piętro). Winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich. Przy wejściu na pierwszym piętrze znajduje się przejrzysta tablica informacyjna z opisem pomieszczeń w urzędzie. Przestrzeń komunikacyjna budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Zastosowane zostały łagodne podjazdy. Wszystkie biura wyposażone są w szerokie drzwi pozbawione progów umożliwiające swobodne przemieszczanie się osób na wózkach. W budynku urzędu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.