Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r."
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-12-20 19:55:21: Dodano wynik do przetargu
2022-11-17 14:25:19: Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf
Więcej >>>
2022-11-17 07:40:14: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2022-11-08 22:04:12: Dodano plik Z11 Identyfikator postępowania.pdf
2022-11-08 22:03:10: Dodano plik Z10 Wykaz dróg.doc
2022-11-08 22:02:25: Dodano plik Z9 Harmonogram.pdf
2022-11-08 22:01:42: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2022-11-08 22:01:05: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2022-11-08 22:00:04: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2022-11-08 21:59:20: Dodano plik Z5 Wykaz wykonanych usług.doc
2022-11-08 21:58:26: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2022-11-08 21:57:56: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2022-11-08 21:56:55: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2022-11-08 21:47:27: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2022-11-08 21:45:04: Dodano plik 08dac155-3fd9-3f43-04ef-680011af114c.pdf
2022-11-08 21:44:16: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę pn.:

"Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r."

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 151 90
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09ec34da-5f2f-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428749/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08 13:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015879/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
wsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odp. komun. z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.”
obejmująca:
1.1. Odbiór odp. komun. od wł. nier. zam. na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(zwany dalej PSZOK) zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu cmentarza parafialnego
w Krościenku Wyżnym) oraz transport tych odpadów do Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, adres
Instalacji: 38-400 Krosno ul. Białobrzeska 108 (zwaną dalej Instalacją).
1.2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odp. komun. z PSZOK.
2. Odbiór odp. komun. od wł. nier. zam. na terenie Gminy Krościenko Wyżne i z PSZOK oraz transport tych odpadów do
Instalacji obejmuje odbiór i transport niżej wymienionych odpadów:
2.1. Odpadów w workach odbieranych od wł. nier.
1) metale, tworz. szt., odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier,
2) szkło,
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2.2. Odpadów odbieranych z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu
cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym)
1) metale, tworz. szt., odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz papier i szkło opakowaniowe gromadzone w
pojemnikach 0,24 m3,
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w kontenerach KP-7, które zapewni Wykonawca w cenie usługi.
3. Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dotyczące
zagospodarowania odpadów wymienionych w pkt 2 z terenu Gminy Krościenko Wyżne w Instalacji wymienionych w punkcie
1 ppkt 1.1.
4. W związku z §3 pkt. 1 ww. porozumienia, o którym mowa w punkcie 3, Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym
przekazywania metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, szkła,
niesegregowanych (zmieszanych) odp. komun. oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu Gminy
Krościenko Wyżne do Instalacji.
5. W przypadku wystąpienia awarii Instalacji Wykonawca winien przekazywać odpady do innej właściwej instalacji
komunalnej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu umowy.
6. Kontrolowanie spełniania przez wł. nier. realizacji obowiązku selektywnego zbierania odp. komun.:
1) Wykonawca ma obowiązek kontrolowania spełniania przez wł. nier. realizacji obowiązku selektywnego zbierania odp.
komun. zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krościenko Wyżne. Jednocześnie wykonawca ma obowiązek powiadomienia zamawiającego o każdym przypadku
nieprzestrzegania powyższego obowiązku.
2) W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odp.
komun., wykonawca odbierający odpady ma obowiązek przyjąć je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i
natychmiast powiadomić zamawiającego oraz właściciela nieruchomości.
3) Do informacji wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww.
zdarzenia. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji zdjęciowej zaistniałej nieprawidłowości oraz podanie daty
odbioru. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać co najmniej jedno zdjęcie worka z kodem kreskowym. Dokumentacja
zdjęciowa powinna być przekazywana zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnych plików np. PDF,
JPG itp.
4) Kontrole powinny być prowadzone zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Wykonawca
jest obowiązany także zawiadomić o stwierdzeniu zaistniałej sytuacji właściciela nieruchomości poprzez przekazanie kartki z
informacją „Brak segregacji w dniu…..”. Wykonawca potwierdzi w takim przypadku zamawiającemu wykonanie
powiadomienia właściciela nieruchomości – w formie pisemnego oświadczenia.
5) Wykonawca podczas dokonywania odbioru odpadów powinien zwracać uwagę czy w workach znajdują się frakcje
odpadów do jakich gromadzenia jest przeznaczony worek, dotyczy to także frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odp.
komun., w tym pozostałości z sortowania odp. komun.. W przypadku jeśli w workach znajdują się frakcje, które nie powinny
się w nich znajdować, wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację zdjęciową, powiadomić o zaistniałym fakcie
zamawiającego i zabrać odpady zgodnie z ustawą. Wykonawca jest obowiązany także zawiadomić o stwierdzeniu zaistniałej
sytuacji właściciela nieruchomości poprzez przekazanie kartki z informacją „Brak segregacji w dniu…..”. Wykonawca
potwierdzi w takim przypadku zamawiającemu wykonanie powiadomienia właściciela nieruchomości – w formie pisemnego
oświadczenia.
7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odp. komun. z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmuje odbiór niżej
wymienionych odp. komun. z PSZOK zlokalizowanym na działce nr ewid. 4001 przy ul. Południowej (przy parkingu
cmentarza parafialnego w Krościenku Wyżnym) oraz ich transport i zagospodarowanie
7.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady o kodach 17 01 07, 17 02 03, 17 02 02, 17 06 04 i 17 08 02) gromadzone w
kontenerach KP-7;
7.2. Meble i odpady wielkogabarytowe gromadzone w wiacie;
7.3. Zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 3,5 t gromadzone na placu;
7.4. Odpady niebezpieczne gromadzone w pojemnikach;
7.5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny gromadzone w magazynie ZSEE;
7.6. Przeterminowane leki i chemikalia gromadzone w pojemnikach;
7.7. Zużyte baterie i akumulatory gromadzone w pojemnikach;
7.8. Popiół paleniskowy gromadzony w kontenerach KP-7, które zapewni Wykonawca w cenie usługi;
7.9. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek gromadzone w pojemnikach;
7.10. Tekstylia i odzież gromadzone w workach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą przekazywane odpady wymienione w
punkcie 7.
9. Odbiór odpadów będzie odbywał się w następujący sposób:
9.1. Odbiór odpadów od wł. nier. zam. z terenu Gminy Krościenko Wyżne:
a) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w workach koloru żółtego oznaczonych
napisem „METALE I TWORZ. SZT.”,
b) papieru w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
c) szkła w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
d) niesegregowanych (zmieszanych) odp. komun. w workach koloru czarnego;
e) bioodpadów stanowiących odpady komunalne w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
9.2. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów bezpośrednio z pojemników usytuowanych na terenie PSZOK.
13. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości deklarującym selektywną zbiórkę odpadów worki koloru żółtego,
niebieskiego i zielonego w następujących pakietach:
13.1. Do gospodarstw zam. przez 1-2 osoby (689 pakiety):
a) 24 szt. worków o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZ. SZT.”,
b) 12 szt. worków o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00428749/01 z dnia 2022-11-08
2022-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
c) 6 szt. worków o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”.
13.2. Do gospodarstw zam. przez 3-4 osoby (562 pakietów):
a) 48 szt. worków o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZ. SZT.”,
b) 18 szt. worków o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
c) 10 szt. worków o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”.
13.3. Do gospodarstw zam. przez 5 osób i więcej (265 pakietów):
a) 72 szt. worków o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZ. SZT.”,
b) 24 szt. worków o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
c) 12 szt. worków o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”.
14. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:
14.1. Worki o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZ. SZT.” w ilości 5 000 szt.,
14.2. Worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER” w ilości 4 000 szt.,
14.3. Worki o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO” w ilości 3 000 szt.,
14.4. Worki o pojemności 120 l koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” w ilości 30 000 szt.
15. Worki do selektywnej zbiórki odp. komun. winny być transparentne w celu możliwości oceny ich zawartości przez
wykonawcę odbierającego odpady tzn. czy odpady w nich zgromadzone spełniają warunki odpadów segregowanych.
16. Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być oznakowane dodatkowo herbem Gminy Krościenko Wyżne oraz
napisem „GMINA KROŚCIENKO WYŻNE”.
17. Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z folii o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ilości i
rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu.
18. W dniu podpisania umowy o udzielnie zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości z
podziałem na pakiety. Natomiast Wykonawca dostarczy worki właścicielom nieruchomości w ciągu 21 dni od udzielenia
zamówienia.
19. Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości worków Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od
właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość potwierdzenie ich doręczenia.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia worków właścicielom nieruchomości w ciągu 14 dni od
dnia ich dostarczenia. W tym celu Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych
osobowych.
20. W przypadku niedostarczenia pakietu worków właścicielowi nier. lub odmowy odbioru pakietu worków przez właściciela
nier. Wykonawca odnotuje ten fakt w potwierdzeniu dostarczenia worków, o którym mowa w pkt 19 zdanie drugie oraz
zwróci niedostarczone pakiety worków do siedziby Zamawiającego.
Szczegóły zamówienia w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 do 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin pojazdów
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem,
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) oraz
2) wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko
Wyżne prowadzonego przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne obejmującego wszystkie rodzaje odpadów objętych
niniejszym zamówieniem.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł
– słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
1) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 300
000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) każde zamówienie,
2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, spełniającym wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122):
a) bazą magazynowo-transportową spełniającą warunki, o których mowa w §2 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
b) urządzeniami i pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający
zmieszanie odpadów, w tym co najmniej wskazanymi poniżej, tj.:
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów zmieszanych gromadzonych w workach o
pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów stanowiących odpady komunalne gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów – min. 2 szt.
 samochodem skrzyniowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – min. 1 szt.
 samochodem specjalistycznym przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach o pojemności 120
litrów – min. 2 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów niebezpiecznych – min. 1 szt.
 samochodem dostosowanym do odbioru odpadów budowlanych i remontowych (hakowiec) – min. 1 szt.
 samochodem typu HDS – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości do
2,4 m i masie do 3,5 Mg – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru popiołu (hakowiec) – min. 1 szt.
 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów stanowiących odpady komunalne (hakowiec) – min. 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne
wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;
4.2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie
z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.),
4.3. zaświadczenie potwierdzające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Krościenko Wyżne.
4.4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.5. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert – wg załącznika nr 3 do SWZ,
4.6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 454 - 455 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową:
a) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie
względem terminu rozpoczęcia terminu realizacji umowy,
2) W uzasadnionych pisemnie przypadkach dopuszcza się zmianę instalacji, w których będą zagospodarowane odpady
odbierane selektywnie, wskazane w treści oferty.
2. Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy dopuszcza się, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po jego złożeniu, dokonania zmiany (korekty) ceny określonej w § 5 ust. 4 w przypadku:
1) zmiany ceny paliwa o 25 % w stosunku do ceny obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej umowy lub dokonania jej
ostatniego aneksowania ze względu na wcześniejszą zmianę ceny paliwa (przy obliczaniu procentowej zmiany ceny paliwa
bierze się pod uwagę cenę hurtową paliwa, dostępną na stronie PKN Orlen www.orlen.pl, w dniu złożenia wniosku do ceny
hurtowej obowiązującej na dzień podpisania umowy),
2) zmiany stawki opłaty za korzystanie ze środowiska o 30 % w stosunku do stawki obowiązującej na dzień podpisania
umowy.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia,
które może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, o kwotę odpowiadającą zmianie ceny paliwa lub opłaty za korzystanie ze
środowiska, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zmianę z tego tytułu w
okresie obowiązywania umowy.
4. Strony w sytuacji, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do:
1) wzajemnego poinformowania się w formie pisemnego wniosku, o zaistnieniu przesłanki do zmiany postanowień umowy,
2) udowodnić, że zmiana o której mowa w ust. 2, ma wpływ na koszty wykonania realizowanego zamówienia przez
Wykonawcę oraz dołączyć do wniosku stosowne wyliczenia i analizy
- w oparciu o powyższe druga strona umowy przeanalizuje złożony wniosek i po akceptacji, Zamawiający sporządzi aneks
do umowy, który zweryfikuje wynagrodzenie Wykonawcy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
złożeniu wniosku.
5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 4 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania
waloryzacji nie może przekroczyć wartości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 4 umowy, z dnia jej zawarcia.
6. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1,2,3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
8. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z tym że zmiana
harmonogramu odbioru odpadów i trasy przejazdów, o której mowa w rozdziale IV pkt 7 ppkt 9 i pkt 13 ppkt 5 SWZ nie
wymaga aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-17 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-17 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17
Data składania ofert:
2022-11-17 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2022-11-08 21:41:00
PublikującyBogdan Zięba 2022-11-08 21:41:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2022-12-20 19:55:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 10.54 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 149.17 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz oferty 104.00 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.98 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 236.00 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 33.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz wykonanych usług 35.00 KbPlik doc
8. Z6 Wykaz narzędzi 43.00 KbPlik doc
9. Z7 Zobowiązanie 40.00 KbPlik doc
10. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
11. Z9 Harmonogram 81.17 KbPlik pdf
12. Z10 Wykaz dróg 1.13 MBPlik doc
13. Z11 Identyfikator postępowania 45.02 KbPlik pdf
14. Informacja o kwocie 293.30 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia 350.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian