Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r." (od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.)
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2024-02-02 10:16:54: Dodano wynik do przetargu
2023-11-06 23:56:08: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
Więcej >>>
2023-11-06 23:55:37: Dodano plik Z7 Infomacja o zimowym utrzymaniu.doc
2023-11-06 23:54:49: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2023-11-06 23:54:17: Dodano plik Z5 Wykaz.doc
2023-11-06 23:53:39: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2023-11-06 23:53:11: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2023-11-06 23:52:25: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2023-11-06 23:51:59: Dodano plik Z1 Formularz cenowy.doc
2023-11-06 23:51:01: Dodano plik 08dbdeac-3fb3-8ba6-21c1-a8000f2caa84.pdf
2023-11-06 23:50:19: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r." (od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.)


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r. (od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.)
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r. (od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e5d7d20-7c81-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478306
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035512/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.6 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r. (od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e5d7d20-7c81-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: numer podany w Rozdziale I SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@kroscienkowyzne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
niebędąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.9.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2024 r.”, która
będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. i będzie obejmować w szczególności:
1) Odśnieżanie dróg powiatowych wraz z ich elementami stosownie do zawartego Porozumienia Nr III.26-RID/2023 z dnia
24 października 2023 r. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
3) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną z dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
6) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami z usuwaniem gołoledzi mieszanką
piaskowo-solną zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
8) Wywóz śniegu i błota pośniegowego z dróg gminnych i powiatowych – 20 h.
9) Uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych i ich elementów.
2. Elementami dróg gminnych i powiatowych są:
1) drogi dla ruchu (chodnik) niepołożone bezpośrednio przy granicy nieruchomości będących własnością prywatną,
2) zatoki przystankowe,
3) chodniki pod wiatami przystankowymi.
3. Informacje ogólne:
Długość dróg i powierzchnia parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:
1) długość dróg powiatowych wraz z ich elementami – 9,152 km,
2) długość dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami – 8,497 km,
3) długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,717 km,
4) powierzchnia parkingów i placów – 13556 m2.
4. Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych planem zimowego utrzymania w
Gminie Krościenko Wyżne w 2024 r. określony został w załączniku nr 5 do SWZ.
5. Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy została określona w formularzu
ofertowym.
6. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Sposób i czas realizacji zamówienia:
a) zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy;
b) czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny;
c) wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą elektroniczną;
d) średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h;
e) średnia prędkość pojazdu przy likwidacji śliskości jezdni – 25 km/h;
f) średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu z usuwaniem gołoledzi – 20 km/h;
g) likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli oraz mieszanki piasku i soli, przy czym zawartość soli w mieszance nie
powinna być mniejsza niż 30%;
h) szerokość posypywania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni liczonej od osi
jezdni;
i) szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, skrzyżowaniami i chodnikami
na obiektach mostowych.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi, przepisami BHP, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, w
sposób nieutrudniający ruchu drogowego ponad miarę utrudnień wynikających i związanych z należytą starannością
przedmiotu umowy, i postanowieniami umowy i SWZ.
3) Szerokość i wielkość pojazdów używanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinna być dostosowana do
parametrów dróg i chodników, które są objęte usługą, tj. do ich szerokości, rodzaju nawierzchni oraz ograniczeń
tonażowych.
4) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być wyposażony zgodnie z obowiązującymi
przepisami w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.
5) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być sprawny technicznie i dopuszczony do
ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
7) Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu, składu i załadunku materiałów do likwidacji gołoledzi.
8) Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.
9) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne
stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
7. Wymagania dotyczące sprzętu:
1) Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia sprzętem stanowiącym jego własność lub udostępnionym mu od
innego podmiotu, wyposażonym w niezbędny osprzęt konieczny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
(zwany dalej jednostką).
2) Jednostka musi być sprawna technicznie: dopuszczona do ruchu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, o mocy silnika
min. 60 kM.
3) Jednostka używana do wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem powinna być wyposażona zgodnie z
obowiązującymi przepisami w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.
4) Wykonawca na własny koszt wyposaży jednostki biorące udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia w system
monitorująco-kontrolujący pracy jednostki (nadajnik GPS lub wideorejestrator) - dalej „System”- pozwalający na weryfikację
tras przejazdu związanych z realizacją umowy. System powinien umożliwiać pozyskiwanie na bieżąco (podgląd on-line) i
minimum 30 dni wstecz informacji dotyczących pracy pojazdów wraz z datą i godziną świadczenia usługi. System musi
umożliwiać ciągły monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym, a także dostęp do danych archiwalnych (przynajmniej 30 dni
wstecz) z możliwością ich zarchiwizowania na komputerach w siedzibie Zamawiającego.
5) W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) w przypadku awarii lub uszkodzenia jednostki zapewni jednostkę zastępczą;
b) zapewni całodobowo możliwość kontaktu telefonicznego.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie wykonania usługi, bezpieczeństwo ruchu,
oznakowanie pojazdów, utrudnienia w ruchu, ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z
wykonywanymi usługi objętej umową.
8. Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w
szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez
włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do
spraw dostępności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p do 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60%;
2) Doświadczenie zawodowe operatora sprzętu w odśnieżaniu dróg – waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe operatora sprzętu w odśnieżaniu dróg
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 200 000,00 zł
słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem
zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami, a w szczególności:
a) pojazdem z pługiem do odśnieżania dróg – minimum 1 szt.
b) piaskarką – minimum 1 szt.;
c) pojazdem z pługiem do odśnieżania chodników o szerokości pługa ok. 1,2 m – minimum 1 szt.;
d) koparko-ładowarką – minimum 1 szt.;
e) samochodem samowyładowczym – minimum 1 szt.;
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji objętej umową:
a) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie
względem terminu rozpoczęcia terminu realizacji umowy,
2) wynagrodzenie Wykonawcy – zmiany stawki urzędowej podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeśli zmiany te będą
miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
a) powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
2. Strony umowy obowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie
postanowień niniejszej umowy, a w szczególności o zmianie formy prawnej działalności, zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, numeru rachunku bankowego, utracie wymaganych uprawnień itp. Zaniechanie ww. obowiązków
powoduje, że czynność wykonana wg ostatniej wiedzy strony umowy jest skuteczna.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-16 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e5d7d20-7c81-11ee-a60c-9ec5599dddc1
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-16 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-16
Data składania ofert:
2023-11-16 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-11-06 23:29:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-11-06 23:29:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2024-02-02 10:16:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 8.65 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 140.33 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz cenowy 86.50 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.59 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 56.10 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 33.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz 114.50 KbPlik doc
8. Z6 Wykaz narzędzi 38.50 KbPlik doc
9. Z7 Informacja o zimowym utrzymaniu 43.50 KbPlik doc
10. Z8 Podwykonawcy 39.50 KbPlik doc

Rejestr zmian