Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie.

ZMIANY:
2019-12-11 22:12:28: Dodano wynik do przetargu
2019-11-21 09:03:16: Dodano plik Załącznik nr 4 Klauzula RODO.docx
Więcej >>>
2019-11-21 09:02:05: Dodano plik Załącznik nr 3 Projekt umowy.doc
2019-11-21 09:01:34: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2019-11-21 09:00:27: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2019-11-21 09:00:02: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie.

 
Krościenko Wyżne, 2019-11-20
WGOŚ.IV.271.2.13.2019
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dowozu uczniów z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Krościenko Wyżne z miejsca zamieszkania każdego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie zwanego dalej „Ośrodkiem”, i z powrotem do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowozu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi przewozu uczniów w czasie trwania nauki w Ośrodku, w dni powszednie, z wyłączeniem sobót,  niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do Ośrodka w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do wyznaczonego miejsca w miejscowości, w której mieszkają.
 4. Wykaz uczniów oraz przebieg trasy zostanie określony w dniu udzielenia zamówienia. Godziny przewozu dostosowane będą każdorazowo do rozkładu zajęć uczniów w Ośrodku i wyznaczone będą przez Dyrektora Ośrodka.
 5. Strony dopuszczają możliwość bieżącego korygowania tras i godzin przejazdu.
 6. Przewidywana średnia liczba godzin efektywnego wykonywania przedmiotu umowy w danym miesiącu wynosi 40 godzin.
 7. Usługa będzie świadczona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 2.
 
 
Warunki świadczenia usługi:
 1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 1. wykonywanie przewozu uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy, przy użyciu środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wózka inwalidzkiego);
 2. zapewnienie przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących dla każdego ucznia oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów;
 3. informowanie Zamawiającego o istotnych dla prawidłowego świadczenia usług przewozowych utrudnieniach;
 4. wykonywanie przewozu środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób i spełniającym wymagane warunki techniczne do przewozu grup dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;
 5. zapewnienie wykonywania usług przewozowych przez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i potwierdzające to dokumenty;
 6. zapewnienie przewożonym uczniom opieki ze strony osoby dorosłej. Koszty związane z zatrudnieniem opiekuna ponosi Wykonawca.
 1. Do obowiązków opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie przewozu należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów porządku i dyscypliny w czasie przewozu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
 2. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje oraz prawem wymagane dokumenty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające jego wykonanie.
 3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Wykonawca zobowiązuje się informować zamawiającego o wszelkich sprawach związanych z należytą realizacją przedmiotu zamówienia oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia przez cały okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.
 6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdu Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić przeprowadzenie badań technicznych przez wskazaną przez siebie stację kontroli pojazdów. W razie potwierdzenia nienależytego stanu technicznego pojazdu, koszty przeprowadzonych badań diagnostycznych ponosi Wykonawca, który w takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy w celu realizacji zamówienia.
 7. W przypadku niezapewnienia pojazdu zastępczego w sytuacji, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania usługi przewozu uczniów innemu przewoźnikowi zastępczemu, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych.
 8. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dowiezienie oraz odwiezienie uczniów innym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące przewozu dzieci i młodzieży, w tym dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu jednej godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu, ewentualnie w ciągu 1 godziny od momentu wystąpienia awarii pojazdu.
 10. W przypadku niepodstawienia pojazdu w wyznaczonym czasie, o którym mowa w pkt 10, Wykonawca pokrywa pełne koszty zlecenia wykonywania usług przewozowych uczniów przez przewoźnika zastępczego.
 11. Zamawiający ma prawo do kontroli wszelkich spraw związanych z realizacją niniejszej usługi, zaś Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie poddać tej kontroli.
 12. Obowiązki związane z zapewnieniem pojazdu zastępczego, jak również powierzenie wykonywania usługi przewozu przewoźnikowi zastępczemu nie mają zastosowania w przypadku gdy niewykonywanie usługi przewozu spowodowane jest siłą wyższą. Dla celów niniejszego postepowania siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia np. niekorzystne warunki atmosferyczne.
 
 
 
CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
 
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 2. opisu przedmiotu zamówienia.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postępowaniu.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 900 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 6. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić opis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie”
Nie otwierać przed godz. 905 dnia 29 listopada 2019 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
 2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmio tu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
 3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Jeżeli oferta prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 3. Okresem rozrachunkowym będzie miesiąc.
 4. Wynagrodzenie wyznacza się jako iloczyn liczby godzin wykonywania przedmiotu zamówienia w danym miesiącu oraz wynagrodzenia za 1 godzinę faktycznego świadczenia usługi.
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
IX. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Projekt umowy.
 4. Klauzula RODO w zamówieniach publicznych.
Data składania ofert:
2019-11-29 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2019-11-20 08:57:00
PublikującyBogdan Zięba 2019-11-20 08:57:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2019-12-11 22:12:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.63 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 50.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Projekt umowy 71.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 Klauzula RODO 20.78 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 07:44:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.