Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne".

ZMIANY:
2020-08-02 12:06:09: Dodano wynik do przetargu
2020-07-03 23:35:35: Dodano plik Załącznik nr 4 Klauzula RODO.doc
Więcej >>>
2020-07-03 23:35:07: Dodano plik Załącznik nr 3 Projekt umowy.doc
2020-07-03 23:34:43: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2020-07-03 23:34:19: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2020-07-03 23:33:50: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem Nr V/40/2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne".

Krościenko Wyżne, 2020-07-03
WGOŚ.IV.271.2.7.2020
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr III/446/2014 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr V/40/2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne”
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, których szacunkowa ilość wynosi 37,95 Mg, z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
 2. Zamawiający po podpisaniu umowy o udzielnie zamówienia przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do odbioru.
 
CPV 90.65.00.00 – Usługi usuwania azbestu
 
2. Obowiązki Wykonawcy
 1. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).
 2. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.
 3. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
 4. Wykonawca obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)).
 5. Wykonawca opracuje plan prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania. Wykonawca ustali datę i godzinę odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
 6. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie powinien dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wyrobów zawierających azbest na każdej posesji. Zważenie wyrobów i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie odebrane rodzaje odpadów należy ważyć na wadze legalizowanej posiadającej aktualny dokument legalizacji.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli ilości odbieranych wyrobów zawierających azbest. Zamawiający wskaże Wykonawcy wagę, na której dokona ważenia odebranych odpadów.
 9. Po każdym dokonanym odbiorze wraz z unieszkodliwianiem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
 10. Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie obiektów/nieruchomości, z których usunięty został azbest (po zakończeniu zadania).
 11. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego.
 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z jego winy, powstałe w czasie wykonywania usługi.
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postępowaniu.
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 4. Ofertę należy złożyć do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 900 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 5. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 7. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Krościenko Wyżne
Nie otwierać przed godz. 905 dnia 14 lipca 2020 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Cenę oferty stanowi iloczyn szacunkowej ilości wyrobów zawierających azbest w Mg i ceny jednostkowej netto (w zł/Mg) wykonania usługi zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powiększony o należny podatek od towarów i usług.
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
 3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 6. Jeżeli oferta prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 3. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 4. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 5. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pani Agnieszka Pelczar
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenia Wykonawcy.
 3. Projekt umowy.
 4. Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych.
Data składania ofert:
2020-07-14 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2020-07-03 23:28:00
PublikującyBogdan Zięba 2020-07-03 23:28:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2020-08-02 12:06:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 2.36 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 45.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie 31.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 Projekt umowy 69.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 Klauzula RODO 38.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 października 2020r. 19:22:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.