Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne".

ZMIANY:
2021-04-09 21:57:31: Dodano wynik do przetargu
2021-03-29 17:16:09: Dodano plik Załącznik nr 3 Klauzula RODO.docx
Więcej >>>
2021-03-29 17:15:46: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc
2021-03-29 17:15:19: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2021-03-29 17:14:52: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2021-03-29 17:14:03: Dodano plik Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr V/254/2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000,00 zł zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

"Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne".

Krościenko Wyżne, 2021-03-29

WGOŚ.IV.271.2.5.2021
 
 
Zapytanie ofertowe
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie § 4 załącznika do Zarządzenia Nr V/254/2021 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000,00 zł zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: ,,Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne”.
 
I. Zamawiający:
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
NIP 6842384257 REGON 370440577
 
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: „Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne” obejmuje w szczególności:
 1. Remont cząstkowy drogi wewnętrznej działka nr 4011/5 przy ul. Południowej (dojazd do cmentarza w Krościenku Wyżnym) w Krościenku Wyżnym.
 2. Remont cząstkowy drogi wewnętrznej działka nr 4321 ul. Wąska w Krościenku Wyżnym.
 3. Remont cząstkowy drogi wewnętrznej - boczna ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym.
 4. Remont cząstkowy dróg gminnych (ul. Mostowa) w Krościenku Wyżnym.
 5. Remont cząstkowy dróg wewnętrznych (działki nr 5380, 1093, 1060, 2852, 2828/1, 2846 i 2859) w Krościenku Wyżnym.
Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania.
 
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 
 
 
 
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 30 kwietnia 2021 r.
 
IV.1. Udział w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
 
IV.2. Brak podstaw do wykluczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
IV.3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wskazane w niniejszym zapytaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków udziału w postepowaniu.
 
IV.4. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.
 
 
V. Miejsce i termin złożenia ofert, sposób przygotowania oferty:
 1. Forma składania ofert: na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
 1. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i w formie pisemnej.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 4. Oferta winna być podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę na podstawie pisemnego upoważnienia lub innego dokumentu stwierdzającego to upoważnienie.
 5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pok. 3.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 7. Oferty należy złożyć w nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis:
 
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
Oferta na: ,, Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne”
Nie otwierać przed godz. 1005 dnia 7 kwietnia 2021 r.
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38‑422 Krościenko Wyżne pokój nr 6.
 
 
VI. Formalności związane z wyborem oferty:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 2. Oferty, które nie odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
najniższa cena oferty brutto = 100%
 1. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
Ocena punktowa = (cena najniższej oferty brutto wśród ofert nie podlegających odrzuceniu /cena oferty badanej) x 100 punktów.
 1. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium wynosi 100.
 2. Cena podana w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem wartości netto, należnego podatku VAT oraz wartości brutto.
 2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, użytych materiały i ich jakość oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę.
 3. Ceny w ofercie powinny być podane z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.
 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały w walucie polskiej (PLN).
 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur/rachunków częściowych wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający o wyniku zapytania powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i numery identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o sposobie przekazania zapytania ofertowego, nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
 6. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu podpisania.
 7. Do skutecznego zawarcia umowy pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna.
 
VII. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 1. w zakresie merytorycznym
Pan Stanisław Śliwiński
pok. nr 7 tel. 13 43 151 90 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 1. w zakresie proceduralnym zamówień publicznych
Pan Mariusz Lorens
pok. nr 6 tel. 13 43 151 90 wew. 16
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
VIII. Unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Klauzula RODO.
 
 
Data składania ofert:
2021-04-07 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-03-29 16:01:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-03-29 16:01:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-04-09 21:57:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 1.71 MBPlik pdf
2. Przedmiar robót 585.27 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty 48.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie 27.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 Klauzula RODO 21.33 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2022r. 08:38:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.