Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 14 15 16 17 18 

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE


Informuję, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania:  „Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Krościenko Wyżne w piłce nożnej w 2010 r.”

Na wykonawcę wybrano Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne – Pustyny z siedzibą w Krościenku Wyżnym przy ul. Sportowej 17.Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Krościenko Wyżne

Jan Omachel
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-02-26
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

o wyniku rozpatrzenia ofert w ramach zamówienia na dożywianie dzieci
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na terenie gminy Krościenko Wyżne
od 01marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.


Gmina Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 12/02/2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na terenie gminy Krościenko Wyżne od 01 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Do dnia 10/02/2010 r. wpłynęła jedna ważna oferta.

Na wykonawcę usług wybrano oferenta:

Zajazd „U Kowala”
Pana Zygmunta Mazurkiewicza,
38-524 Besko, ul. Bieszczadzka 14,

który zaoferował cenę brutto za jeden posiłek – 3,60 zł.


Sekretarz
Jan Omachel
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-02-12
Publikujący -

Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu

12 lutego 2010 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-02-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy.

 

I. Wymagania:
         1.Wykształcenie wyższe  techniczne o kierunku budownictwo   lub kierunku zbliżonym obejmującym planowanie przestrzenne.
           2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
           3. Nieposzlakowana opinia.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS
             Office, Word, Excel.
  5. Znajomość programów pomocowych dla Polski na lata 2009 –
      2013.
  6. Minimum 2 letni staż pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie  spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-planów zagospodarowania przestrzennego,
-podziału nieruchomości,
-inwestycji gminnych,
-budownictwa indywidualnego,
-gospodarki komunalnej gminy,
-pozyskiwania środków finansowych na realizację wymienionych zadań,
 
   2. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie pracy na swoim                              
           stanowisku  z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień   
           publicznych”.  

III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
  4.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa umyślne ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe– oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 lutego 2010 r.  o godz. 15ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
Sekretarz
Jan Omachel           
     
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-02-04
Publikujący -

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

w wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w referacie Organizacyjno-Administracyjnym
i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.


Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych wybrano:

        Panią Magdalenę Lenart zam. Krosno ul. Naftowa.

Złożoną ofertę uznano za najkorzystniejszą, gdyż zawierała wszystkie wymagane dokumenty i spełniła kryteria naboru.

 

  Sekretarz
Jan Omachel
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-02-03
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.

Nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone.

Sekretarz
Jan Omachel
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-02-02
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krościenko Wyżne, dn. 01 lutego 2010 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych
do Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym w roku 2010.


Na podstawie analizy przesłanych ofert kupna-sprzedaży materiałów biurowych oraz środków czystości przez firmy:
1. RESGRAPH, Spółka z o.o., Krosno, ul. Krakowska 21,
2. LYRECO POLSKA SA, Sokołów, Sokołowska 33
3. Bafra, Krosno, ul. Lewakowskiego 31,
dokonano wyboru dostawcy - RESGRAPH, Spółka z o.o., Krosno, ul. Krakowska 21,
z którym zostanie podpisana umowa na okres 1.02.2010 – 31.01.2011r.
W przypadku zakłóceń w dostawach przez ww. firmę zamówienia składane będą
w pozostałych firmach.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-02-01
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXI/217/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Krościenko Wyżne w piłce nożnej w 2010 r.”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-01-27
Publikujący -

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH ZAMÓWIENIA

 

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA KROŚCIENKO WYŻNE
ul. POŁUDNIOWA 9
38-422 KROŚCIENKO WYŻNE

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dożywianie uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Zakres zadań w ramach dożywiania uczniów obejmuje przygotowanie i dostarczenie własnym transportem do szkoły podstawowej i gimnazjum około 80 posiłków. Oferty powinny zawierać pięcioliniowy jadłospis z wykazaniem rodzaju użytych produktów, ich masy
i wartości kalorycznej na każdy dzień. Posiłek ma być jednodaniowy; sugerujemy dwa razy
w tygodniu zupę, dwa razy w tygodniu posiłek jarski oraz raz w tygodniu posiłek mięsny. Pożywienie powinno być przygotowane ze świeżych i pełnowartościowych produktów oraz estetycznie wydane. Proces przygotowania posiłków, dostarczania i wydawania musi być zgodny z obowiązującymi wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-01-25
Publikujący -

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu

22 stycznia 2010 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-01-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Gminy.

 

I. Wymagania:
  1.Wykształcenie wyższe.
           2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
           3. Mile widziane poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS
             Office, Word, Excel.
  5.Nieposzlakowana opinia.
  6. Minimum roczny staż pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-ochrony informacji niejawnych,
-prowadzenia kancelarii tajnej,
-obrony cywilnej i świadczeń związanych z obronnością kraju,
-podejmowanie działań w celu zapobiegania i likwidacji skutków   klęsk żywiołowych,
-organizowania ochrony p. poż. we współpracy z gminnymi jednostkami OSP,
-ochrony bezpieczeństwa i porządku w Gminie.

2. Praca w wymiarze ½ etatu.

3. Opracowywanie, uzgadnianie i przechowywanie  niezbędnej               dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań oraz organizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                              
          
III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
           4.Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz wymagania z działu I.
  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Obywatelskich” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 stycznia 2010r.  o godz. 15ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar          
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-01-12
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy.

 

I. Wymagania:
         1.Wykształcenie wyższe  techniczne o kierunku budownictwo   lub kierunku zbliżonym obejmującym planowanie przestrzenne.
           2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
           3. Nieposzlakowana opinia.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS
             Office, Word, Excel.
  5. Znajomość programów pomocowych dla Polski na lata 2009 –
      2013.
  6. Minimum 2 letni staż pracy w administracji publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie  spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-planów zagospodarowania przestrzennego,
-podziału nieruchomości,
-inwestycji gminnych,
-budownictwa indywidualnego,
-gospodarki komunalnej gminy,
-pozyskiwania środków finansowych na realizację wymienionych zadań,
 
   2. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie pracy na swoim                              
           stanowisku  z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień   
           publicznych”.  

III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
  4.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 

 

 

 

  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa umyślne ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe– oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 stycznia 2010r.  o godz. 15ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-01-12
Publikujący -

Obwieszczenie

Rzeszów, 2009-12-31


REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-25/09/gj


OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie, w imieniu którego wystąpił Pan Tadeusz Dworzański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa magistrali wodociągowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni”,

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

W dniu 30 grudnia 2009 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni,

W dniach od 7 stycznia 2010 r. do 20 stycznia 2010 r. każdy może zapoznać się z ww. postanowieniem, które znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 54, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w Urzędach Gmin w Rymanowie, w Korczynie, w Haczowie i Krościenku Wyżnym, w godzinach pracy ww. Urzędów.

 

 

 

p.o. REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Magdalena Grabowska
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-01-07
Publikujący -

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2010 roku”.

Na wykonawcę zadania wybrano: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7 425,00 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 5 940,00 zł, wielkość środków własnych 1 485,00 zł.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2010-01-04
Publikujący -

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.


Nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-31
Publikujący -

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych w referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.


Nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na wyżej wymienione stanowisko, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymagań formalnych i zostały odrzucone.


Wójt Gminy
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-31
Publikujący -

Posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu

30 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-22
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zmianami) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno,
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych” polegającego na dobudowie dodatkowych zbiorników na asfalt, drugiej wieży i suszarki oraz instalacji do odpylania pyłów w miejscowości Pustyny na działkach o numerach ewidencyjnych: 3559/10 i 3559/14 położonych w miejscowości Pustyny, gmina Krościenko Wyżne.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak WGOŚ I – 7632-1-06/09, pod nazwą „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” w miejscowości Krościenko Wyżne na działkach o numerach ewidencyjnych: 962 i 963, położonych w miejscowości Krościenko Wyżne, gmina Krościenko Wyżne.

Pełna treść w załączniku.

Załączniki:

Obwieszczenie o wydanej decyzji Plik pdf 133.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Gminy.

 

I. Wymagania:
  1.Wykształcenie wyższe.
  2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office, Word, Excel.
  5.Nieposzlakowana opinia.
  6. Minimum 3 letni staż pracy w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-ochrony informacji niejawnych,
-prowadzenia kancelarii tajnej,
-obrony cywilnej i świadczeń związanych z obronnością kraju,
-podejmowanie działań w celu zapobiegania i likwidacji skutków   klęsk żywiołowych,
-organizowania ochrony p. poż. we współpracy z gminnymi jednostkami OSP,
-ochrony bezpieczeństwa i porządku w Gminie.

2. Praca w wymiarze ½ etatu.

3. Opracowywanie, uzgadnianie i przechowywanie  niezbędnej               dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań oraz organizowanie pracy na swoim stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                              
          
III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
           4.Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz wymagania z działu I.
  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Obywatelskich” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 grudnia 2009r.  o godz. 14ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar          
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-11
Publikujący -

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy

 

I. Wymagania:
         1.Wykształcenie wyższe  techniczne o kierunku budownictwo   lub kierunku zbliżonym obejmującym planowanie przestrzenne.
           2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
           3. Nieposzlakowana opinia.
  4.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS
             Office, Word, Excel.
  5. Znajomość programów pomocowych dla Polski na lata 2009 –
      2013.
  6. Minimum 3 letni staż pracy w administracji.

II. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie  spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę w zakresie:
-planów zagospodarowania przestrzennego,
-podziału nieruchomości,
-inwestycji gminnych,
-budownictwa indywidualnego,
-gospodarki komunalnej gminy,
-pozyskiwania środków finansowych na realizację wymienionych zadań,
 
   2. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie pracy na swoim                              
           stanowisku  z uwzględnieniem ustawy „Prawo zamówień   
           publicznych”.  

III. Wymagane dokumenty:
  1.List motywacyjny,
  2.Życiorys ( CV ),
  3.Kserokopia dowodu osobistego,
  4.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  5.Kserokopie świadectw pracy,
  6.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych        kwalifikacjach i umiejętnościach,
           7.Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa umyślne ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe– oświadczenie własne,
  8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych       osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,      poz. 926 z późn. zm. )


Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  pokój nr 3 – sekretariat.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 grudnia 2009r.  o godz. 14ºº.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.
        
 Wójt Gminy
  Jan Kuźnar          
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-12-11
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej, wykonawcach wykluczonych z postępowania,
wykonawcach których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne”
 

Załączniki:

Ogłoszenie wyników przetargu Plik pdf 106.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-09
Publikujący -

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku ul Sienkiewicza 12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającą
na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” w miejscowości Krościenko Wyżne na działkach o numerach ewidencyjnych: 962 i 963.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-03
Publikujący -

Posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Mieszkańcy Gminy

Krościenko Wyżne


Informuję, że posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 2 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Lorens


 

Załączniki:

XXIX Sesja Rady Gminy Plik pdf 128.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-25
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2010 roku”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-11-25
Publikujący -

Ogłoszenie

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA /7 etatów/

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

Ogłoszenie

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko

REFERENT ds. ADMINISTRACJI I KSIĘGOWOŚCI

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

Ogłoszenie

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

POMOC NAUCZYCIELA /1 etat/

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -

Ogłoszenie

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W  KROŚCIENKU WYŻNYM
ogłasza konkurs na stanowisko 

KUCHARKA /2 etaty/

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-07-01
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 maja 2020r. 23:11:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.