Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 16 17 18 

Przetarg nieograniczony na remont dróg rolniczych

 

                                                            O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-10
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystaniejszej

Utwardzenie nawierzchni gruntu części działek nr 5277/5, 5279, 5280/1, 5211 w Krościenku Wyżnym sołectwo Pustyny polegające na budowie chodnika z kostki brukowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-08
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Remont drogi gminnej nr 2283 i 5362/3 w Krościenku Wyżnym  polegające na budowie chodnika z kostki brukowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-08
Publikujący -

Przetarg nieograniczony

 

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 
Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.  
ogłasza
przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym poprzez budowę dojazdów, miejsc parkingowych , ogrodzenie terenu, oraz wyposażenie placu zabaw.

Załączniki:

zagospodarowanie przedszkola siwz Plik doc 280.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-05
Publikujący -

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
„Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-06-03
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego

„ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł /słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
(CPV 66113000-5)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-27
Publikujący -

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Wójt Gminy Krościenko Wyżne
    ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
      DYREKTORA
    Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-20
Publikujący -

WYNIKI

Krościenko Wyżne, dnia 20 maja 2009 r.

WYNIKI   KONKURSU

na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze etatu – księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

 

Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym wyłoniła na stanowisko następującą osobę:


1. Pani Agnieszka Mazur, zam. Targowiska.

 


Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalne ogłoszone w naborze, ponadto posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy i w opinii Komisji gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.

 


                                                      Lucyna Liput
                                                     Kierownik GOPS
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-20
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Gmina Krościenko Wyżne
38-422  Krościenko Wyżne, ul.Południowa 9
tel. (0-13) 43 151 90, fax. (0-13) 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl
ogłasza
przetarg nieograniczony na

„ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł /słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
(CPV 66113000-5)
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-07
Publikujący -

KOMUNIKAT

Krościenko Wyżne, dnia 4.05.2009r.

KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła, iż wymagania formalno – prawne  określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniły następujące osoby:
1. Agnieszka Dacyl, zam. Krosno
2. Agnieszka Mazur, zam. Targowiska
3. Bożena Pelczar, zam. Krościenko Wyżne
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 maja 2009 o godz. 10  w Urzędzie Gminy – sala narad (pokój nr 13).
Zainteresowane osoby zapraszamy.

                                                     Z poważaniem  
                                                     mgr Lucyna Liput
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-05-04
Publikujący -

OGŁOSZENIE

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

 Informuję, że posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
w niepełnym wymiarze etatu - księgowy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-15
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystaniejszej

 

WGOŚ.I 341/2/08                                                                      Krościenko Wyżne, dnia 14.04.2009 r.
 

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 09.04.2009 r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w roku 2009, w którym kierowano się najniższą ceną netto jako kryterium oceny ofert.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-14
Publikujący -

Ogłoszenie wyników przetargu pn." Przebudowa drogi gminnej nr 14901R ul. Wisłocza w krościenku Wyżnym

 

WGOŚ.I 341/1/09                                                                     Krościenko Wyżne, dnia 08.04.2009 r.
.

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
 
 
1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 09.04.2009r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 14901R ul. Wisłocza w Krościenku Wyżnym”” , w którym kierowano się najniższą ceną jako kryterium oceny ofert.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-08
Publikujący -

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru ofert na wykonanie następujących zadań:


1. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Pustyny w 2009 r.” – wykonawca Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny.
2. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z miejscowości Krościenko Wyżne w 2009 r. ” – wykonawca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” Krościenko Wyżne.
3.  „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz organizacja imprez sportowych z Gminy Krościenko Wyżne w 2009 r.” – wykonawca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” Krościenko Wyżne. 

 

Wójt
Jan Kuźnar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-04-06
Publikujący -

Wszczęcie postpowania w sprawie wydania decyzji

 

Krościenko Wyżne, dnia 23.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-04/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. 33-152 Pogórska Wola 450 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm relacji Strachocina –Warzyce „ polegającego na wymianie układu istniejącego układu zaporowo upustowego DN 300 mm na działkach 4534/2 i 4534/2 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-23
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Krościenko Wyżne, dnia 20.03.2009r
WGOŚ.I 7632-1-03/09
 
ZAWIADOMIENIE
       Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji pomiarowej Pustyny na kierunku Domaradz” m. Pustyny Gmina Krościenko Wyżne” na działce ewid. 4899 położonych w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenku Wyżnym, celem wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-20
Publikujący -

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2009 r

 

                                                                                                 Krościenko Wyżne dnia 2009-03-19.
 
                                                            O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).
 
  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           
 
  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa materiałów na remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w  2009 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-19
Publikujący -

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114901R ul. Wisłocza w Krościenku Wyżnym

 

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.).

Załączniki:

specyfikacja wraz z załącznikami Plik doc 998.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-12
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2009 roku

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) i uchwały Nr  XX/141/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne w I półroczu 2009 roku.
 
Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1, pkt 12 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej ustawą. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-03-04
Publikujący -

OGŁOSZENIE

MIESZKAŃCY
GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

 Informuję, że posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 12ºº w sali narad Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Promocja akcji „Pola Nadziei” przez wolontariuszy Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie (prezentacja multimedialna).
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
16. Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne z działalności komisji w 2008 roku.
17. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.
19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.

Krościenko Wyżne, dnia 18 lutego 2009 roku

Przewodniczący Rady Gminy
              mgr inż. Paweł Lorens

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-18
Publikujący -

Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie

OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-02-04
Publikujący -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-27
Publikujący -

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-26
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Załączniki:

ogloszenie Plik doc 39.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Krościenko Wyżne, 11.12.2008 r.


OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-12
Publikujący -

WYNIKI

Krościenko Wyżne, dnia 04  grudnia 2008 r.

 


WYNIKI KONKURSU

na stanowisko referent ds. księgowości
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym


Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pani Agnieszka Wierdak, zam. Sulistrowa.

Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalno – prawne, w opinii Komisji posiada odpowiednie wykształcenie
i gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.


Z poważaniem
Kierownik GOPS
Lucyna Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-05
Publikujący -

KOMUNIKAT

Krościenko Wyżne, dnia 24 listopada 2008 r.


KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na stanowisko referent  ds.  księgowości 
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Krościenku Wyżnym

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, iż wymagania formalno – prawne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniły następujące osoby:
1. Pani Agnieszka Wierdak zam. Sulistrowa
2. Pani Alicja Staroń zam. Głowienka
3. Pani Bogumiła Gosztyła zam. Głowienka

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 grudnia 2008 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy – sala narad ( pok. nr 13 ).
Zainteresowane osoby zapraszamy.

       
    Z poważaniem
  Kierownik GOPS
    Lucyna Liput

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-24
Publikujący -

KONKURS

Krościenko Wyżne, dnia 07 listopada 2008 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze etatu
referent ds. księgowości w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -

KONKURS OFERT

Krościenko Wyżne, 7.11.2008 r.

 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 07:31:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.