Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 ... 19 20 

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.). na zadanie pn.” Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne”
 

Załączniki:

specyfikacja Plik doc 110.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym
ogłasza konkurs na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Oferta pracy na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

Niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

1. Niżnik Małgorzata, zam.   Krościenko Wyżne, ul. Południowa.
2. Wasłowicz Agnieszka, zam.  Żarnowiec. 


Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Oferta pracy na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

 

Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę na w/w stanowisko:

1. Dacyl Agnieszka, zam. Krosno ul. 1000-lecia.
2. Niżnik Małgorzata,  zam. Krościenko Wyżne ul. Południowa.
3. Wierdak Agnieszka, zam. Sulistrowa.
4. Wasłowicz Agnieszka, zam. Żarnowiec.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

I
Niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa;


1. Justyna Ćwiąkała  Pustyny ul. Dukielska
2. Anna Bober Krosno ul. Krakowska
3. Stanisław Śliwiński Korczyna ul. Polna
4. Izabela Półchłopek Korczyna ul. Dukielska
5. Barbara Trygar Łężany ul. Potockiego

II
Kandydaci których oferty odrzucono ze względu na braki formalne;


1. Monika Chrobak Iskrzynia ul. Podkarpacka
2. Patrycja Świątek Krosno ul. Maczka
3. Mateusz Półchłopek Korczyna ul. ks. Dubiela
4. Katarzyna Guzik-Rutkowska Krosno ul. Spółdzielcza
5. Monika Jaracz Krościenko Wyżne ul. Brzozowska


Jan Kuźnar
Wójt Gminy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-25
Publikujący -

KOMUNIKAT

Krościenko Wyżne, dnia 23.09.2008 r.


KOMUNIKAT
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat od 01.01.09 na głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-23
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E


o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne i jej jednostek organizacyjnych

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-23
Publikujący -

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI  KONKURSU
na wolne stanowisko pracy - „Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
ogłasza konkurs na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-08
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Krościenko Wyżne dnia  2008-02-08.

 

                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.).

 

  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           

 

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1973R KROSNO-ISKRZYNIA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI  KROSCIENKO WYŻNE.

 CPV – 45233222-1  - roboty chodnikowe

          – 45233140-2  - roboty drogowe, odwodnienie,

          – 45316000-5  - wykonanie instalacji układów oświetlenia i sygnalizacyjnych,

          -  45316100-6  - instalacja zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

          -  45316110-9 instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego.

 

3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej: www.kroscienkowyzne.pl.

 

4.   Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie:

1)  odwodnienia drogi : kolektor 200mm i 400 mm – 450 mb, studnie rewizyjne 1000mm-12 szt, studzienki ściekowe, korytka ściekowe.

2) Chodnika – 760 m2  z kostki brukowej wibroprasowanej.

3) Oświetlenia ulicznego przy chodniku 463mb, 10 szt.  punktów świetlnych.

 

      5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych.

 

 6.   Termin wykonania  zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31sierpnia 2009 r.

 

 7.   Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych   

       Warunków Zamówienia

 

 8.   Wadium : nie dotyczy.

 

 9.   Kryteria oceny ofert:100% cena.

 

10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie    do dnia   8 marca 2008 r. do godz.10.00.

 

11.  Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

12.  Termin otwarcia ofert: 8 marca 2008 r. o godz. 10.15 w sali narad pok. Nr 13.

 

13.  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski  tel. 0134315190  w. 17  email:  czarnowskitomasz@wp.pl  

 

Wójt

Jan  Kuźnar 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że od 1 września 2008 roku zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozpocznie się okres zasiłkowy 2008/2009 przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Przetarg na wykonanie chodnika

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Budowa budynku Gminnego Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola trzyoddziałowego.  Budynek jest obiektem murowanym , parterowym , częściowo podpiwniczonym , z poddaszem użytkowym , krytym dachem wielospadowym , o pokryciu z blachy profilowanej. W piwnicach i na parterze urządzone będą pomieszczenia przedszkola . Inwestycja wykonana będzie metodą tradycyjną. Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 565,74 m2, powierzchnia użytkowa 919,46 m2, powierzchnia całkowita 1247,19 m2, kubatura 2862 m3.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.).

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Gmina Krościenko Wyżne

ogłasza przetarg nieograniczony na 

„ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Oferta pracy na stanowisko

 

„Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w Krościenku Wyżnym”

 

 

 

Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę na w/w stanowisko:

 

1.     Rafał Przymusiński zam. Krościenko Wyżne ul. Kasztanowa 27/1.

2.     Dariusz Liana zam. Krościenko Wyżne ul. Kopalniana 3.

3.     Artur Szelc zam. Krościenko Wyżne ul. Sportowa 15.

4.     Piotr Kosiek zam. Krosno ul. A. Mickiewicza 29/33.

 

 

 

Wójt Gminy

Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Krościenku Wyżnym

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1 etat od 01.01.2009 r. –

 Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenia/przetargi

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)


1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 07.04.2008r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Przetarg nieograniczony pn. zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Krościenko Wyżne w roku 2008, w którym kierowano się najniższą ceną netto jako kryterium oceny ofert.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2021r. 17:43:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.