Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

KONKURS OFERT

Krościenko Wyżne, 7.11.2008 r.

 


OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Na podstawie art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)


Wójt Gminy Krościenko Wyżne
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.


I. Rodzaj zadań:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, któ-re z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione; specjalistyczne usługi opiekuńcze są za-daniem zleconym gminie;

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski, które ze wzglę-du na stan zdrowia lub upośledzenie umysłowe wymagają wielospecjalistycz-nej opieki rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, a są tej pomocy po-zbawione; specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie;

3. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób star-szych, chorych i niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub in-nych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione; usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.


II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie zadań, o których mowa w cz. I:

1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pomocy społecz-nej,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, sto-sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.


III. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski –
- 53 900 zł – według wstępnie przygotowanego planu dotacji Wojewody Pod-karpackiego w Rzeszowie na realizację zadania w 2009 r. (przy-jęto 6 świadczeniobiorców),

      Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –
- 56 434 zł – według wstępnie przygotowanego planu własnego do projektu budżetu na realizację zadania w 2009 r. (przyjęto 6 świadczenio-biorców).

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2009 r.
i uzasadnione potrzeby ustalone na dzień 13 października 2008 r.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.


IV. Warunki przyznania dotacji:

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisanie umowy o realizację zadania.

Oferta na realizację zadań wymienionych w części I powinna zawierać:

1. szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczo-nej usługi),
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
6. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w za-kresie, którego dotyczy zadanie,
7. inne informacje, które miałyby znaczenie przy wyborze oferty.

Do oferty należy dołączyć:

1. referencje z wykonania w poprzednich okresach zadania, o realizację którego ubiega się oferent,
2. sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok,
3. uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
4. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru doty-czących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
5. oświadczenie osób reprezentujących organizację pozarządową o nie prowa-dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania  składa ofertę na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego  (Dz.U. Nr 44, poz. 427).


V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadań ustala się na okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grud-nia 2009 r.

Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia specjalistycznych usług opie-kuńczych dla dzieci specjalnej troski oraz świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób starszych, chorych i niepełno-sprawnych będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której upraw-nienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kie-rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej tro-ski może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w spra-wie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  Nr 189, poz. 1598 z później-szymi zmianami).

Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych ratach na konto podmiotu uprawnionego, po przedłożeniu meldunku o wysokości poniesionych wydatków za świadczone usługi (wynikające z decyzji administracyjnych Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym) - do 5. dnia każdego mie-siąca za miesiąc poprzedni, przy czym za miesiąc grudzień 2009 r. do dnia 24 grudnia 2009 r.


VI. Miejsce i termin składania ofert.

Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym, ul. Połu-dniowa 9, pokój nr 3. Termin składania ofert: do 08 grudnia 2008 r. do godz. 1500.


VII. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze oferty.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez pod-mioty uprawnione do złożenia ofert,
2. uwzględnia zadeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
3. dokonuje oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację za-dania.

Oferty opiniować będzie zespół powołany przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne, a wyboru oferty dokona Wójt Gminy.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu do-kumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 12 grudnia 2008 r, a wyniki otwartego konkur-su wraz z warunkami zlecenia realizacji zadania zostaną podane do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym dla ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Organ ogłaszający otwarty konkurs ofert zawrze z podmiotem wyłonionym w dro-dze konkursu umowę o realizację zadania w terminie do 31 grudnia 2008 r.


        Wójt Gminy
        Jan Kuźnar

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 16:38:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.