Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

O G Ł O S Z E N I E
 
            Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”
 
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wolontariacie
 
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 tej ustawy.
 
I. Rodzaj zadania
 
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2009 roku.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania   
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009 roku wynosi 9 075,- zł.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem następujących przepisów:
1)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm);
2)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.  
Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością.
Warunki realizacji zadania:
a)       dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania,
b)      dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózka inwalidzkiego),
c)       w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej
i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

V. Termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne (pok. nr 3) w terminie do dnia 29 stycznia 2009 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 6 lutego 2009 r.
2. Złożone oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
3. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.
4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
1)      złożone niezgodnie z wzorem,
2)      złożone po terminie,
3)      złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
4)      nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5)      błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
6. Upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Bożena Adamczyk – pracownik Urzędu Gminy, tel. (013) 43 151 90 wew. 16.
 VII. Oferta konkursowa
1. Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w pok. nr 6.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
3. Oferta powinna zawierać:
-         nazwę i siedzibę podmiotu,
-         szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania proponowanego do realizacji,
-         informacje o wcześniejszej działalności podmiotu, składającego informację w zakresie którego dotyczy zadanie,
-         informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych z innych źródeł,
-         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
-         termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
-         deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
Wymagane załączniki muszą być dołączane do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

VIII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego
W 2007 roku na realizację zadania przeznaczono 7 590 zł.
W 2008 roku na realizację zadania przeznaczono 8 250 zł.
O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną powiadomione indywidualnie.
 
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Jan Kuźnar
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ogloszenie Plik doc 39.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-30
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 16:50:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.