Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r." Część 2

ZMIANY:
2023-01-25 23:36:44: Dodano wynik do przetargu
2022-12-21 09:46:37: Dodano plik 4_Informacja o ofertach.pdf
Więcej >>>
2022-12-21 09:46:13: Dodano plik 3_Informacja o kwocie.pdf
2022-12-13 16:56:11: Dodano plik Z8 Identyfikator postępowania.pdf
2022-12-13 16:55:35: Dodano plik Z7 Podwykonawcy.doc
2022-12-13 16:52:38: Dodano plik Z6 Infomacja o zimowym utrzymaniu.doc
2022-12-13 16:50:55: Dodano plik Z5 Wykaz.doc
2022-12-13 16:49:23: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2022-12-13 16:48:27: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2022-12-13 16:47:26: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2022-12-13 16:46:50: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2022-12-13 16:46:17: Dodano plik 08dadcde-166d-4a3d-3b43-7900101134ac.pdf
2022-12-13 16:45:46: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r." Część 2

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. Część 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. Część 2
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c6f7db-7aba-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491823
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015879/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.”
Część 2: „Uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych i ich elementów”
obejmująca uprzątnięcie materiału użytego do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych i ich elementów.
Elementami dróg gminnych i powiatowych są:
 chodniki nieprzylegające bezpośrednio do nieruchomości stanowiących drogi publiczne powiatowe i gminne,
 zatoki przystankowe,
 chodniki pod wiatami przystankowymi.
2. Informacje ogólne:
1) Długość dróg i powierzchnia parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:
a) długość dróg powiatowych wraz z ich elementami – 9,152 km,
b) długość dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami – 8,497 km,
c) długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,717 km,
d) powierzchnia parkingów i placów – 10 706 m2.
2) Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych planem zimowego utrzymania w
Gminie Krościenko Wyżne w 2023 r. określony został w załączniku do SWZ.
3) Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy została określona w formularzu
ofertowym.
4) Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
a) Sposób i czas realizacji zamówienia:
 zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy;
 czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny;
 o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą elektroniczną;
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi, przepisami BHP, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, w
sposób nieutrudniający ruchu drogowego ponad miarę utrudnień wynikających i związanych z należytą starannością
przedmiotu umowy, i postanowieniami umowy i SWZ.
c) Szerokość i wielkość pojazdów używanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinna być dostosowana do
parametrów dróg i chodników, które są objęte usługą, tj. do ich szerokości, rodzaju nawierzchni oraz ograniczeń
tonażowych.
d) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być wyposażony zgodnie z obowiązującymi
przepisami w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.
e) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być sprawny technicznie i dopuszczony do
ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
f) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
g) Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.
h) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne
stanowiącą załącznik do SWZ.
5) Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w
szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez
włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do
spraw dostępności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 50 000,00 zł
słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie
określonej w Rozdziale XX SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówieniaZamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów.
2. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
 w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
 powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie wykonawcy,
 zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
 powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
c) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na
piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze.
3. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
4. Forma zmian
Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-21
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Data składania ofert:
2022-12-21 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2022-12-13 16:40:00
PublikującyBogdan Zięba 2022-12-13 16:40:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-01-25 23:36:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 7.16 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 121.13 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz oferty 69.50 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.61 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 47.85 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 33.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz 114.00 KbPlik doc
8. Z6 Informacja o zimowym utrzymaniu 43.50 KbPlik doc
9. Z7 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
10. Z8 Identyfikator postępowania 45.84 KbPlik pdf
11. Informacja o kwocie 71.39 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia 78.54 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 09:50:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.