Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr VI/43/2011

Uchwała Nr VI/43/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr VI/43/2011 Plik pdf 57.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-07-04
Publikujący -

Uchwała Nr VI/42/2011

Uchwała Nr VI/42/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011 – 2020.

Załączniki:

Uchwała Nr VI/42/2011 Plik pdf 121.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-07-04
Publikujący -

Uchwała Nr VI/41/2011

Uchwała Nr VI/41/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr VI/41/2011 Plik pdf 93.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-07-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/40/2011

Uchwała Nr V/40/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr V/40/2011 Plik pdf 217.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/39/2011

Uchwała Nr V/39/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr V/39/2011 Plik pdf 64.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/38/2011

Uchwała Nr V/38/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Krościenko Wyżne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy, a znajdujących się na jej terenie.

Załączniki:

Uchwała Nr V/38/2011 Plik pdf 69.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/37/2011

Uchwała Nr V/37/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko Wyżne środków stanowiących fundusz sołecki.

Załączniki:

Uchwała Nr V/37/2011 Plik pdf 78.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/36/2011

Uchwała Nr V/36/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko Wyżne – III etap”.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 107.19 KB
Uchwała Nr V/36/2011 Plik pdf 118.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/35/2011

Uchwała Nr V/35/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr V/35/2011 Plik pdf 89.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/34/2011

Uchwała Nr V/34/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne Nr IV/20/11 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 stycznia 2011 r.

Załączniki:

Uchwała Nr V/34/2011 Plik pdf 227.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/33/2011

Uchwała Nr V/33/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego: „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Załączniki:

Uchwała Nr V/33/2011 Plik pdf 91.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/32/2011

Uchwała Nr V/32/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Załączniki:

Uchwała Nr V/32/2011 Plik pdf 105.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/31/2011

Uchwała Nr V/31/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr V/31/2011 Plik pdf 81.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/30/2011

Uchwała Nr V/30/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr V/30/2011 Plik pdf 99.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr V/29/2011

Uchwała Nr V/29/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr V/29/2011 Plik pdf 126.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-04-04
Publikujący -

Uchwała Nr IV/28/11

Uchwała Nr IV/28/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Krościenko Wyżne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/28/11 Plik pdf 84.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/27/11

Uchwała Nr IV/27/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/27/11 Plik pdf 114.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/26/11

Uchwała Nr IV/26/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/26/11 Plik pdf 67.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/25/11

Uchwała Nr IV/25/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/25/11 Plik pdf 67.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/24/11

Uchwała Nr IV/24/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/24/11 Plik pdf 67.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/23/11

Uchwała Nr IV/23/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Krościenko Wyżne i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/23/11 Plik pdf 78.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/22/11

Uchwała Nr IV/22/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/22/11 Plik pdf 79.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/21/11

Uchwała Nr IV/21/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011 – 2014.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 1.01 MB
Załącznik 2 Plik pdf 661.32 KB
Uchwała Nr IV/21/11 Plik pdf 224.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -

Uchwała Nr IV/20/11

Uchwała Nr IV/20/11
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 stycznia 2011 r.

uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr IV/20/11 Plik pdf 218.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-03-02
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 24 maja 2024r. 08:57:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.