Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne"

ZMIANY:
2021-12-30 21:53:38: Dodano wynik do przetargu
2021-12-21 12:31:53: Dodano plik 4_Informacja o ofertach.doc
Więcej >>>
2021-12-21 11:34:19: Dodano plik 3_Informacja o kwocie.doc
2021-12-20 12:26:02: Dodano plik Załącznik do wyjaśnień nr 5.pdf
2021-12-17 09:43:16: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 7.pdf
2021-12-15 09:04:44: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 6.pdf
2021-12-15 09:04:27: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 5.pdf
2021-12-14 08:50:15: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 4.pdf
2021-12-14 08:48:59: Dodano plik Zmiana SWZ 1.pdf
2021-12-14 08:48:14: Usunięto plik Zmiana SWZ 1.pdf
2021-12-13 14:54:13: Dodano plik Z3 Projekt umowy - zmieniony.doc
2021-12-13 14:53:58: Dodano plik Z1 Formularz oferty - zmieniony.doc
2021-12-13 14:53:35: Usunięto plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-12-13 14:53:15: Usunięto plik Z3 Projekt umowy.doc
2021-12-13 14:52:36: Dodano plik Zmiana ogłoszenia.pdf
2021-12-13 14:52:07: Dodano plik Zmiana SWZ 1.pdf
2021-12-13 12:32:57: Dodano plik Załączniki do wyjaśnień nr 3.zip
2021-12-13 12:32:35: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 3.pdf
2021-12-13 12:32:15: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 2.pdf
2021-12-06 12:05:24: Dodano plik Wyjaśnienia SWZ 1.pdf
2021-12-03 07:04:37: Dodano plik Z10 Dokumentacja techniczna.7z
2021-12-02 22:30:58: Dodano plik Z13 Identyfikator postępowania.pdf
2021-12-02 22:30:11: Dodano plik Z12 STWiORB.zip
2021-12-02 22:29:12: Dodano plik Z11 Przedmiar robót.zip
2021-12-02 22:28:33: Dodano plik Z9 Gwarancja jakości.doc
2021-12-02 22:28:09: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2021-12-02 22:27:42: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2021-12-02 22:27:16: Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc
2021-12-02 22:26:46: Dodano plik Z5 Wykaz robót.docx
2021-12-02 22:26:15: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-12-02 22:25:42: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2021-12-02 22:25:11: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-12-02 22:24:40: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-12-02 22:22:52: Dodano plik SWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne"

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez
rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41b6ccd0-5354-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296004/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez
rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R
ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko
Wyżne” obejmujące rozbudowę istniejącej drogi gminnej ul. Mostowej na odcinku ok. 282 m i
dostosowaniu jej parametrów do wymogów drogi klasy „L”. W ramach inwestycji przewidziano
rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Wisłok o długości 44 m, wraz z
odtworzeniem (remontem) umocnień brzegów rzeki. W celu uporządkowania infrastruktury
uzbrojenia trenu przewidziano przebudowę i zabezpieczenie sieci: gazowej, wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
budowę kanału technologicznego oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia drogi.
2. W celu realizacji inwestycji, o której mowa powyżej konieczne jest wykonanie następujących
robót budowlanych w szczególności:
1) Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R:
a) poszerzenie istniejącej jezdni;
b) podniesienie niwelety drogi ponad poziom wód zalewowych;
c) przebudowa zjazdów;
d) przebudowa i budowa systemu odwodnienia drogi;
2) Budowa mostu nad rzeką Wisłok:
a) rozbiórka istniejącego mostu;
b) budowa nowego mostu po istniejącym śladzie;
c) remont umocnienia brzegów rzeki Wisłok;
3) Przebudowa i zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej terenu:
a) przebudowa podwieszonych do konstrukcji istniejącego mostu sieci:
b) wodociągowej, gazowej oraz teletechnicznej;
c) budowa kanału technologicznego.
4) Wycinka istniejących drzew i krzewów w projektowanym pasie drogowym.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap I obejmujący wykonanie:
a) robót budowlanych w branży drogowej w tym:
 wymagań ogólnych,
 robót przygotowawczych,
 robót ziemnych;
b) robót budowlanych w branży mostowej w tym:
 robót przygotowawczych,
 fundamentów
 korpusu podpór i konstrukcji oporowych;
c) robót budowlanych w branży sanitarnej – odwodnienie drogi (roboty ziemne i demontaże);
d) robót budowlanych w branży sanitarnej – przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych
(roboty ziemne i demontaże);
e) robót budowlanych w branży sanitarnej – przebudowa i zabezpieczenie sieci wodnokanalizacyjnej
(roboty ziemne i demontaże),
f) robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej (demontaż sieci);
g) robót budowlanych w branży elektrycznej (demontaże).
2) Etap II obejmujący wykonanie:
a) robót budowlanych w branży drogowej w tym:
 podbudowy,
 nawierzchni,
 robót wykończeniowych,
 oznakowania dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 elementów ulic,
 innych robót;
b) robót budowlanych w branży mostowej w tym:
 ustroje nośne;
 urządzeń dylatacyjnych,
 odwodnienia,
 hydroizolacji,
 wyposażenia pomostu,
 robót przyobiektowych,
 robót nawierzchniowych i zabezpieczających,
 próbnego obciążenia obiektu mostowego.
c) robót budowlanych w branży sanitarnej – odwodnienie drogi (montaż sieci i wyposażenia);
d) robót budowlanych w branży sanitarnej – przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych
(montaż sieci i roboty towarzyszące);
e) robót budowlanych w branży sanitarnej – przebudowa i zabezpieczenie sieci wodnokanalizacyjnej
(montaż sieci i roboty towarzyszące),
f) robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej (montaż sieci);
g) robót budowlanych w branży elektrycznej (budowa linii).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji
projektowej stanowiących załączniki do SWZ.
W terminie 3 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym
będzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram należy sporządzić w ujęciu miesięcznym.
Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zamówienia do:
1) prowadzenia dziennika budowy,
2) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót,
3) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza
tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego
w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia, uzyskania wymaganych warunków
technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy,
tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp.,
4) zapewnienia na koszt własny pełnej obsługi geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej
w 3 kompletach, komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych robót i
dodatkowe egzemplarze map na roboty branży sanitarnej w skali 1:500,
5) zapewnienia na koszt własny nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa przy
wykonywaniu fundamentów w celu potwierdzenia zgodności założeń wynikających w
dokumentacji geotechnicznej z warunkami rzeczywistymi na budowie podczas prowadzenia
robót ziemnych,
6) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia
prac związanych realizacją przedmiotu zamówienia,
7) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie
kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych
wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji
Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego,
8) zapewnienia na własny koszt stałych i bezpiecznych dojść i dojazdów dla istniejących
budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót,
9) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń
spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy,
10) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów
technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na
dodatkowe żądanie Zamawiającego,
11) wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów,
12) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do
wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia,
13) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi
warunkami oraz poniesienia kosztów nadzoru wykonywanych robót przez poszczególnych
właścicieli urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia
wymagań wynikających z wydanych warunków,
14) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku
zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy,
15) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na
cele budowy terenu,
16) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektów oraz sprzętu i urządzeń
dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów,
17) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych
na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
18) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in.
oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót,
19) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w
związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane
przepisami technicznymi i prawnymi.
Pozostałe wymagania:
1) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje we własnym zakresie i na własny koszt teren
wykonywanych robót i doprowadzi do stanu poprzedniego wraz z naprawą ewentualnych szkód
użytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego
przedmiotu umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru
przedmiotu umowy. W przypadku nie uprzątnięcia tego terenu po zakończeniu robót,
Zamawiający po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na piśmie na uprzątnięcie terenu prac, obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania.
2) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wykonywanych robót budowlanych od
wszystkich ryzyk, które mogą wystąpić w czasie realizacji umowy oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac z tytułu szkód na mieniu lub
osobach trzecich, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac budowlanych na kwotę
5 000 000,00 zł każda. Wykonawca ma obowiązek okazać Zamawiającemu polisy
ubezpieczeniowe, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 10 dni, licząc od dnia
podpisania umowy.
3) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych robót
pracownikom Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których
należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą ustawą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej – suma gwarancyjna co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych
00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w
SWZ okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania
zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu
Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
a) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną związaną z budową/rozbudową/przebudową mostu o wartości minimum 5 000
000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100) brutto.
b) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
- jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania budową i robotami
budowlanymi w specjalności mostowej, która jest członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego,
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
mostowej, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, będącego członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego,
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, będącego członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego,
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, będącego członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego,
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
- jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru
załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 150
000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa
Krajowego n rachunku 77 1130 1105 0005 2490 0020 0004 z dopiskiem "Wadium -
WGOŚ.IV.271.3.5.2021".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krościenko Wyżne.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
§ 16
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Ciąg dalszy w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-16
Data składania ofert:
2021-12-21 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-21 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-12-02 22:10:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-12-02 22:10:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-12-30 21:53:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 10.99 MBPlik pdf
2. Z2 Oświadczenia 21.34 KbPlik doc
3. Z4 Grupa Kapitałowa 29.00 KbPlik doc
4. Z5 Wykaz robót 17.29 KbPlik doc
5. Z6 Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
6. Z7 Zobowiązanie 36.50 KbPlik doc
7. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
8. Z9 Gwarancja jakości 32.00 KbPlik doc
9. Z10 Projekt techniczny 163.65 MBPlik txt
10. Z11 Przedmiar robót 3.48 MBPlik zip
11. Z12 STWiORB 20.29 MBPlik zip
12. Z13 Identyfikator postępowania 46.73 KbPlik pdf
13. Wyjaśnienia SWZ 1 587.84 KbPlik pdf
14. Wyjaśnienia SWZ 2 417.74 KbPlik pdf
15. Wyjaśnienia SWZ 3 729.03 KbPlik pdf
16. Wyjaśnienia SWZ 3 - załącznik 1.32 MBPlik zip
17. Zmiana SWZ 1 827.16 KbPlik pdf
18. Zmiana ogłoszenia 77.00 KbPlik pdf
19. Z1 Formularz oferty - zmieniony 71.00 KbPlik doc
20. Z3 Projekt umowy - zmieniony 319.50 KbPlik doc
21. Wyjaśnienia SWZ 4 721.60 KbPlik pdf
22. Wyjaśnienia SWZ 5 745.60 KbPlik pdf
23. Załącznik do wyjaśnień nr 5 520.75 KbPlik pdf
24. Wyjaśnienia SWZ 6 310.60 KbPlik pdf
25. Wyjaśnienia SWZ 7 694.37 KbPlik pdf
26. Informacja o kwocie 28.50 KbPlik doc
27. Informacja z otwarcia 40.50 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 30 listopada 2022r. 12:19:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.