Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r. - CZĘŚĆ 1"

ZMIANY:
2021-12-23 20:57:23: Dodano wynik do przetargu
2021-12-21 11:33:48: Dodano plik 3_Informacja o kwocie.doc
Więcej >>>
2021-12-13 21:49:22: Dodano plik Z9 Identyfikator postępowania.pdf
2021-12-13 21:46:17: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2021-12-13 21:45:45: Dodano plik Z7 Infomacja o zimowym utrzymaniu.doc
2021-12-13 21:44:39: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2021-12-13 21:43:57: Dodano plik Z5 Wykaz.doc
2021-12-13 21:43:25: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2021-12-13 21:42:09: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2021-12-13 21:41:36: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2021-12-13 21:40:53: Dodano plik Z1 Formularz oferty.doc
2021-12-13 21:39:13: Dodano plik SWZ.pdf

Przetarg nieograniczony na usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r. - CZĘŚĆ 1"

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r. - CZĘŚĆ 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r. - CZĘŚĆ 1
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8ae06e6-5c02-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00311887/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13 12:34
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000212/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.kroscienkowyzne.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu miniPortalu, który dostępny
jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i
dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
2) Mozilla Firefox od wersji 15
3) Google Chrome od wersji 20
4) Microsoft Edge
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
Krościenko Wyżne w 2022 r.” obejmująca Część 1: „Odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i
odśnieżanie z usuwaniem gołoledzi na drogach gminnych i powiatowych wraz ich elementami
oraz wywóz śniegu i błota pośniegowego”
1) Zamówienie obejmuje następujące rodzaje usług:
a) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami zgodnie z
wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
b) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
c) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych publicznych i
powiatowych wraz z ich elementami zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
d) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną z dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i
placów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
e) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami z usuwaniem
gołoledzi mieszanką piaskowo-solną zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
f) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów z usuwaniem gołoledzi
mieszanką piaskowo-solną zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
g) Wywóz śniegu i błota pośniegowego z dróg gminnych i powiatowych – 20 h.
h) Odśnieżanie z pomocą pługa wirnikowego o szerokości min. 130 cm – 10 h.
i) Odśnieżanie z pomocą pługa wirnikowego o szerokości min. 230 cm – 10 h.
2) Elementami dróg gminnych i powiatowych są:
a) chodniki,
b) zatoki przystankowe,
c) chodniki pod wiatami przystankowymi.
2. Informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia:
1) Długość dróg i powierzchnia parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:
a) długość dróg powiatowych wraz z ich elementami – 9,152 km,
b) długość dróg gminnych publicznych wraz z ich elementami – 8,497 km,
c) długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,717 km,
d) powierzchnia parkingów i placów – 10 706 m2.
2) Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych planem
zimowego utrzymania w Gminie Krościenko Wyżne w 2022 r. określony został w załączniku do
SWZ.
3) Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy została
określona w formularzu ofertowym.
4) Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
a) Sposób i czas realizacji zamówienia:
 zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji
przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy;
 czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny;
 o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą
elektroniczną;
 średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h;
 średnia prędkość pojazdu przy likwidacji śliskości jezdni – 25 km/h;
 średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu z usuwaniem gołoledzi – 20 km/h;
 likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli oraz mieszanki piasku i soli, przy czym zawartość soli
w mieszance nie powinna być mniejsza niż 30%;
 szerokość posypywania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości
nawierzchni jezdni liczonej od osi jezdni;
 szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi,
skrzyżowaniami i chodnikami na obiektach mostowych (dotyczy części 1).
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy i SWZ.
c) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
d) Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu, składu i załadunku materiałów
do likwidacji gołoledzi.
e) Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.
f) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie
Gminy Krościenko Wyżne stanowiącą załącznik do SWZ.
5) Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności.
Zapewnienie dostępności dotyczy w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym
zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność
poprzez włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy
przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do spraw dostępności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres
realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia,
Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego
dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu
ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami, a w szczególności:
a) pługopiaskarką – minimum 1 szt.;
b) pojazdem do odśnieżania chodników o szerokości pługa ok. 1,2 m – minimum 1 szt.;
c) ciągnikiem z pługiem jednostronnym lub dwustronnym – minimum 1 szt.;
d) koparko-ładowarką – minimum 1 szt.;
e) samochodem samowyładowczym – minimum 1 szt.;
f) pojazdem z pługiem wirnikowym o szerokości minimum 130 cm;
g) pojazdem z pługiem wirnikowym o szerokości minimum 230 cm.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -
wg załącznika nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
§ 13
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów.
2. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
 w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
 powierzenie podwykonawcom innej części usługi niż wskazana w ofercie wykonawcy,
 zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
 powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo
niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa.
c) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko
kierownicze.
3. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
4. Forma zmian
Aneks do umowy pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-21 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 08:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20
Data składania ofert:
2021-12-21 08:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2021-12-13 21:28:00
PublikującyBogdan Zięba 2021-12-13 21:28:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-12-23 20:57:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 7.20 MBPlik pdf
2. Z1 Formularz oferty 96.00 KbPlik doc
3. Z2 Oświadczenia 21.03 KbPlik doc
4. Z3 Projekt umowy 40.93 KbPlik doc
5. Z4 Grupa Kapitałowa 28.50 KbPlik doc
6. Z5 Wykaz 111.50 KbPlik doc
7. Z6 Wykaz narzędzi 37.00 KbPlik doc
8. Z7 Informacja o zimowym utrzymaniu 43.00 KbPlik doc
9. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
10. Z9 Identyfikator postępowania 46.29 KbPlik pdf
11. Informacja o kwocie 30.00 KbPlik doc

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 13:22:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.