Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r." Część 1

ZMIANY:
2023-01-25 23:28:46: Dodano wynik do przetargu
2023-01-12 10:44:31: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2023-01-12 10:44:14: Dodano plik 3_Informacja o kwocie.pdf
2023-01-04 16:59:01: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2023-01-04 16:57:56: Dodano plik Z7 Infomacja o zimowym utrzymaniu.doc
2023-01-04 16:55:44: Dodano plik Z6 Wykaz narzędzi.doc
2023-01-04 16:54:21: Dodano plik Z5 Wykaz.doc
2023-01-04 16:53:15: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2023-01-04 16:51:39: Dodano plik Z3 Projekt umowy.docx
2023-01-04 16:50:33: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2023-01-04 16:49:41: Dodano plik Z1 Formularz cenowy.doc
2023-01-04 16:48:12: Dodano plik 08daee36-bff2-77fb-4fc7-20000d6cc70b.pdf
2023-01-04 16:47:08: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r." Część 1

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. CZĘŚĆ 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r. CZĘŚĆ 1
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aed352bb-8b51-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00008588
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015879/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aed352bb-8b51-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-aed352bb-8b51-11ed-94da-6ae0fe5e7159.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.”
CZĘŚĆ 1 „Odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i odśnieżanie z usuwaniem gołoledzi na drogach gminnych i powiatowych wraz
ich elementami oraz wywóz śniegu i błota pośniegowego” obejmująca:
1) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
nr 5 do SWZ.
2) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
3) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4) Usuwanie gołoledzi mieszanką piaskowo-solną z dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i powiatowych wraz z ich elementami z usuwaniem gołoledzi mieszanką
piaskowo-solną zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
6) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych, parkingów i placów z usuwaniem gołoledzi mieszanką piaskowo-solną
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7) Wywóz śniegu i błota pośniegowego z dróg gminnych i powiatowych – 20 h.
Elementami dróg gminnych i powiatowych są:
a) chodniki nieprzylegające bezpośrednio do nieruchomości stanowiących drogi publiczne powiatowe i gminne,
b) zatoki przystankowe,
c) chodniki pod wiatami przystankowymi.
2. Informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia:
1) Długość dróg i powierzchnia parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem:
a) długość dróg powiatowych wraz z ich elementami – 9,152 km,b) długość dróg gminnych publicznych wraz z ich
elementami – 8,497 km,
c) długość dróg gminnych wewnętrznych – 15,717 km,
d) powierzchnia parkingów i placów – 10 706 m2.
2) Szczegółowy wykaz dróg gminnych i powiatowych wraz z ich elementami objętych planem zimowego utrzymania w
Gminie Krościenko Wyżne w 2023 r. określony został w załączniku do SWZ.
3) Przewidywana częstotliwość świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy została określona w formularzu
ofertowym.
4) Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
a) Sposób i czas realizacji zamówienia:
 zadanie będzie realizowane każdorazowo po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy;
 czas rozpoczęcia pracy od wydania dyspozycji do 1 godziny;
 o wykonaniu zleconego zakresu usług w danym dniu Wykonawca każdorazowo powiadomi upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia drogą elektroniczną;
 średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu – 15 km/h;
 średnia prędkość pojazdu przy likwidacji śliskości jezdni – 25 km/h;
 średnia prędkość pojazdu przy odśnieżaniu z usuwaniem gołoledzi – 20 km/h;
 likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli oraz mieszanki piasku i soli, przy czym zawartość soli w mieszance nie powinna
być mniejsza niż 30%;
 szerokość posypywania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni liczonej od osi
jezdni;
 szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, skrzyżowaniami i chodnikami na
obiektach mostowych.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi, przepisami BHP, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, w
sposób nieutrudniający ruchu drogowego ponad miarę utrudnień wynikających i związanych z należytą starannością
przedmiotu umowy, i postanowieniami umowy i SWZ.
c) Szerokość i wielkość pojazdów używanych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinna być dostosowana do
parametrów dróg i chodników, które są objęte usługą, tj. do ich szerokości, rodzaju nawierzchni oraz ograniczeń
tonażowych.
d) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być wyposażony zgodnie z obowiązującymi
przepisami w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej.
e) Sprzęt używany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinien być sprawny technicznie i dopuszczony do
ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
f) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
g) Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zakupu, składu i załadunku materiałów do likwidacji gołoledzi.
h) Zamawiający może zrezygnować z polecenia wykonania danego rodzaju usługi.
i) Usługa będzie realizowana zgodnie z informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne
stanowiącą załącznik do SWZ.
5) Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy w
szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez
włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do
spraw dostępności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury/rachunku
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 200 000,00 zł
słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem
zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami, a w szczególności:
a) pojazdem z pługiem do odśnieżania dróg – minimum 1 szt.
b) piaskarką – minimum 1 szt.;
c) pojazdem z pługiem do odśnieżania chodników o szerokości pługa ok. 1,2 m – minimum 1 szt.;
d) koparko-ładowarką – minimum 1 szt.;
e) samochodem samowyładowczym – minimum 1 szt.;
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamaw. zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamaw. może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykon., którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie
określonej w Rozdziale XX SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykon.
5. Wykon. będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 454 - 455 Pzp zamaw. przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykon. w następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową:
a) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie
względem terminu rozpoczęcia terminu realizacji umowy,
2. Na pisemny wniosek Zamaw. lub Wykon. dopuszcza się, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po 6 miesiącu obowiązywania umowy, dokonania zmiany (korekty) kwoty wynagrodzenia określonej w § 7
ust. 4 w przypadku:
1) zmiany ceny paliwa o 25 % w stosunku do ceny obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej umowy lub dokonania jej
ostatniego aneksowania ze względu na wcześniejszą zmianę ceny paliwa (przy obliczaniu procentowej zmiany ceny paliwa
bierze się pod uwagę cenę hurtową paliwa, dostępną na stronie PKN Orlen www.orlen.pl, w dniu złożenia wniosku do ceny
hurtowej obowiązującej na dzień podpisania umowy).
3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa w ust. 2, Zamaw. dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, które
może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, o kwotę odpowiadającą zmianie ceny paliwa, o których mowa w ust. 2, z
zastrzeżeniem ust. 5. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zmianę z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy.
4. Strony w sytuacji, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do:
1) wzajemnego poinformowania się w formie pisemnego wniosku, o zaistnieniu przesłanki do zmiany postanowień umowy,
2) udowodnić, że zmiana o której mowa w ust. 2, ma wpływ na koszty wykonania realizowanego zamówienia przez
Wykonawcę oraz dołączyć do wniosku stosowne wyliczenia i analizy
- w oparciu o powyższe druga strona umowy przeanalizuje złożony wniosek i po akceptacji, Zamawiający sporządzi aneks
do umowy, który zweryfikuje wynagrodzenie Wykonawcy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
złożeniu wniosku.
5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania
waloryzacji nie może przekroczyć wartości 2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4 umowy, z dnia jej zawarcia.
6. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1,2,3 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-12 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-12
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Data składania ofert:
2023-01-12 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-01-04 16:45:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-01-04 16:45:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-01-25 23:28:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 7.87 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 133.70 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz cenowy 80.50 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.67 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 51.71 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 33.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz 114.00 KbPlik doc
8. Z6 Wykaz narzędzi 38.50 KbPlik doc
9. Z7 Informacja o zimowym utrzymaniu 43.50 KbPlik doc
10. Z8 Podwykonawcy 39.50 KbPlik doc
11. 3_Informacja o kwocie 70.93 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 185.42 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 września 2023r. 10:17:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.