Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych"

ZMIANY:
2023-03-27 09:20:56: Dodano wynik do przetargu
2023-03-20 09:12:11: Dodano plik 2.zip
Więcej >>>
2023-03-20 09:11:01: Dodano plik 1.zip
2023-03-17 12:38:08: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2023-03-16 12:45:34: Dodano plik Wyjaśnienia6.pdf
2023-03-16 11:07:56: Dodano plik Wyjaśnienia 5.pdf
2023-03-16 09:20:30: Dodano plik Wyjaśnienia 4.pdf
2023-03-14 12:47:08: Dodano plik RB-Z.pdf
2023-03-14 12:46:50: Dodano plik Opinia zadłużenie.pdf
2023-03-10 09:54:35: Dodano plik Opinia RIO.pdf
2023-03-10 09:54:13: Dodano plik Wyjaśnienia 3.pdf
2023-03-10 09:53:54: Dodano plik 08db2140-933b-c617-ca86-3d0011362271.pdf
2023-03-10 09:53:23: Dodano plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie oferty zmieniony.doc
2023-03-10 09:52:47: Usunięto plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie oferty.doc
2023-03-10 09:52:31: Dodano plik Wykonanie budżetu.pdf
2023-03-10 09:52:07: Dodano plik RB-NDS.pdf
2023-03-10 09:51:36: Dodano plik Opinia RIO.pdf
2023-03-10 09:51:15: Dodano plik Wyjaśnienia 2.pdf
2023-03-08 07:11:52: Dodano plik 08db1efc-a91d-6caf-72b1-c80012e32ec1.pdf
2023-03-07 13:32:28: Dodano plik Wyjaśnienia 1.pdf
2023-03-06 13:28:03: Dodano plik Roczne zestawienie usług objetych zamówieniem.pdf
2023-03-06 10:20:27: Dodano plik Z5 Zobowiązanie.doc
2023-03-06 10:20:03: Dodano plik Z4 Wykaz usług.doc
2023-03-06 10:19:18: Dodano plik Z3 Grupa Kapitałowa.doc
2023-03-06 10:18:45: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2023-03-06 10:18:18: Dodano plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie oferty.doc
2023-03-06 10:17:44: Dodano plik 08db1b21-0db3-5065-f37b-c50010ecdc81.pdf
2023-03-06 10:17:00: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:

"Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842093666
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Południowa
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@kroscienkowyzne.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.kroscienkowyzne.eu/
Zamawiający 3
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842545068
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sportowa
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gosir@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gosir.kroscienkowyzne.pl/
Zamawiający 4
1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842094424
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szkolna
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pspkw@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spkw.pl/
Zamawiający 5
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842574489
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Południowa
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkolekw@onet.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przedszkole.kroscienkowyzne.eu/
Zamawiający 6
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842157834
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Południowa
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@kroscienkowyzne.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biblioteka.kroscienkowyzne.eu/
1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne
1. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa pn.
„Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych” w całości przeprowadzi
Gmina Krościenko Wyżne.
2. Gmina Krościenko Wyżne odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o którym mowa w ust. 1, w szczególności za:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-286b837c-b8fb-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120638
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035512/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.5 Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-286b837c-b8fb-11ed-9236-36fed59ea7dd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: numer podany w Rozdziale I SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@kroscienkowyzne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek
organizacyjnych”.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Krościenko Wyżne są:
1) Urząd Gminy Krościenko Wyżne;
2) Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym;
5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym;
6) Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym.
Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne, która powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357) obejmuje:
1. Bieżącą obsługę bankową - szczegółowy opis w SWZ
2. Pozostałe usługi bankowe- szczegółowy opis w SWZ
3. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie
pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego w formie elektronicznej przez osoby upoważnione i nastąpi
najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu do banku oświadczenia.
4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych
rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym
objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie
PDF najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku
elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga
dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem
możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie
papierowej listem bez pobierania dodatkowych opłat. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu
niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
1) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
2) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
3) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełna nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach,
wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był
zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach
i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
4) na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o
godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.
5. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych - szczegółowy opis w SWZ
6. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez
stosowania prowizji.
7. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek nie objętych konsolidacją w oparciu o stawkę
WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być
niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych
rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez zamawiającego jako nie podlegające konsolidacji
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczą.
8. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę kasową
zamawiającego na warunkach wynikających z SIWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach i punktach kasowych
banku Wykonawcy,
9. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie) będzie obejmować - szczegółowy opis w SWZ
11. W ramach udostępnienia usługi elektronicznego systemu obsługi bankowej Wykonawca zapewni również - szczegółowy
opis w SWZ
12. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z
wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu overnight i
weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte
będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia,
w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej.
12. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy
Krościenko Wyżne do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego
budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z
niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie
odrębnych umów kredytowych każdorazowo na kolejne 12 miesięcy i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku.
Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu
zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć
500 000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i
koniec roku wynosi 0. Udostępnianie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu odbywa się według następujących zasad: - szczegółowy opis w SWZ.
14. Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje w
zakresie pomocy technicznej.
15. Dokonanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na
przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek
bankowy.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych:
1) od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wypłat gotówkowych (w tym również
dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach
kasowych wykonawcy.
2) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.
17. Za świadczenie usług bankowych, z wyjątkiem usługi udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym, Wykonawca
będzie pobierał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe odrębnie od Gminy Krościenko Wyżne i każdej jednostki
organizacyjnej gminy. Wynagrodzenie będzie pobierane przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez
Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę
organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie zasili rachunek bankowy wydatków
niezbędną kwotą środków.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu
przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo-księgowymi w przypadku zmiany u
Zamawiającego systemów finansowo-księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w
ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
19. Sprzedaż waluty obcej (Gmina sporadycznie będzie zakupywać walutę na obsługę służbowych podróży zagranicznych).
20. Wykonawca powinien dysponować siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie Gminy Krościenko
Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, lub utworzyć oddział, filię lub punkt kasowy na
terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego z możliwością obsługi
kasowej gotówkowej i bezgotówkowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek
organizacyjnych. Siedziba centrali, oddział, filia lub punkt kasowy powinny funkcjonować nie późnej niż od dnia 14 kwietnia
2023 r.
21. Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę musi spełniać wymogi dostępności. Zapewnienie dostępności dotyczy
w szczególności zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zapewnia dostępność poprzez
włączanie do zespołów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy przedstawicieli wykonawcy wyznaczonych do
spraw dostępności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66112000-8 - Usługi depozytowe
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 do 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTOWO
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku
określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 300 000,00 zł
– słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej oraz wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
którego wielkość wynosiła co najmniej 15 000 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
4.2. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia;
4.3. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert – wg załącznika nr 4 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub
części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności
Stron umowy;
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy;
c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na
termin realizacji umowy;
2) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów
informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będą korzystne dla Zamawiającego, bez
zmiany wynagrodzenia,
3) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
4) w przypadku pojawienia się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
bez zmiany wynagrodzenia.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w okresie jej obowiązywania. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegóły w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120638/01 z dnia 2023-03-03
2023-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-14 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Data składania ofert:
2023-03-17 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-03-03 14:15:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-03-03 14:15:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-03-27 09:20:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 11.90 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 171.04 KbPlik pdf
3. Z2 Oświadczenia 22.95 KbPlik doc
4. Z3 Grupa Kapitałowa 32.50 KbPlik doc
5. Z4 Wykaz usług 36.50 KbPlik doc
6. Z5 Zobowiązanie 41.50 KbPlik doc
7. Roczne zestawienie usług objetych zamówieniem 211.52 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienia 1 424.64 KbPlik pdf
9. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu 36.03 KbPlik pdf
10. Wyjaśnienia 2 2.72 MBPlik pdf
11. Opinia RIO 756.15 KbPlik pdf
12. Rb-NDS 593.83 KbPlik pdf
13. Wykonanie budżetu 287.88 KbPlik pdf
14. Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie oferty zmieniony 57.00 KbPlik doc
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 60.12 KbPlik pdf
16. Wyjaśnienia 3 1.75 MBPlik pdf
17. Opinia RIO 349.31 KbPlik pdf
18. Opinia zadłużenie 261.94 KbPlik pdf
19. Rb-Z 268.83 KbPlik pdf
20. Wyjaśnienia 4 557.10 KbPlik pdf
21. Wyjaśnienia 5 102.63 KbPlik pdf
22. Wyjaśnienia 6 102.72 KbPlik pdf
23. Informacja z otwarcia ofert 200.38 KbPlik pdf
24. Oferta 1 2.53 MBPlik zip
25. Oferta 2 426.54 KbPlik zip

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 19:07:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.