Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody z hydroforni w ramach zadania "Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne""

ZMIANY:
2023-10-30 21:30:58: Dodano wynik do przetargu
2023-09-01 10:17:34: Dodano plik Informacja o ofertach.pdf
Więcej >>>
2023-08-25 12:58:33: Dodano plik Hydrofornia - PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA.pdf
2023-08-23 10:43:45: Dodano plik 08dba3b3-7187-62aa-9fc8-170011dbec04.pdf
2023-08-09 23:07:45: Dodano plik Z11 STWiORB.7z
2023-08-09 23:07:14: Dodano plik Z10 Przedmiar robót.7z
2023-08-09 23:06:19: Dodano plik Z9 Dokumentacja techniczna.7z
2023-08-09 23:05:37: Dodano plik Z8 Gwarancja jakości.doc
2023-08-09 23:04:29: Dodano plik Z7 Podwykonawcy.doc
2023-08-09 23:03:55: Dodano plik Z6 Zobowiązanie.doc
2023-08-09 23:03:05: Dodano plik Z5 Wykaz osób.doc
2023-08-09 23:02:35: Dodano plik Z4 Wykaz robót.docx
2023-08-09 23:02:07: Dodano plik Z3 Grupa Kapitałowa.doc
2023-08-09 23:01:41: Dodano plik Z2 Projekt umowy.doc
2023-08-09 23:01:13: Dodano plik Z1 Oświadczenia.docx
2023-08-09 23:00:07: Dodano plik 08db9320-9a0a-4d20-df1d-1c0010499248.pdf
2023-08-09 22:59:36: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:
 

"Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody z hydroforni w ramach zadania "Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne""


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody
z hydroforni w ramach zadania „Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody
z hydroforni w ramach zadania „Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-592b1675-3065-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347458
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035512/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej
wody z hydroforni w ramach zadania „Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-592b1675-3065-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: numer podany w Rozdziale I SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@kroscienkowyzne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia
publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.5.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia
ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody z hydroforni” w ramach zadania „Budowa wodociągów w Gminie
Krościenko Wyżne”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
1) Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy 160 mm długości ogółem 1 320,81 km oraz
odcinków do 2 hydrantów p.poż z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 90mm o łącznej długości 2,55 m, łączonych metoda
zgrzewania, układanych na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypce warstwy ochronnej gr. 30 cm ponad rurę, w wykopach
wąskoprzestrzennych, umocnionych w gruncie nawodnionym (umocnienie pełnie) wypraskami stalowymi, z montażem 2 szt.
hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm sztywnych z zabezpieczeniem w przypadku złamania.
2) Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej Dn 160 mm PVC przyjęto w węźle W1 za pomocą trójnika żeliwnego
ciśnieniowego, kołnierzowego Dn 150/150 mm z montażem 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych Dn 150 mm.
3) Wykonanie próby ciśnieniowej, dezynfekcji i płukania rurociągów z pobraniem prób wody do analizy bakteriologicznej.
4) Roboty ziemne przyjęto z podziałem na mechaniczne i ręczne. Na odcinku od pkt. 30-32 przyjęto przewiert sterowany
rurą PE100SDR34 o średnicy 200 mm.
5) Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi: na istniejących kablach energetycznych i
telekomunikacyjnych przyjęto rury osłonowe dwudzielne z tworzywa sztucznego długości 3,0 m układane w obsypce z
piasku gr. 50 cm. Przyjęto roboty ziemne w rejonie skrzyżowań z kablami ręcznie 100%, oraz wykonanie konstrukcji
podwieszenia kabli w miejscu kolizji z wodociągiem.
6) Skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami nie wymagają zabezpieczenia rurą ochronna. Przyjęto roboty ziemne w rejonie
skrzyżowań z gazociągami ręcznie 100%, oraz wykonanie konstrukcji podwieszenia gazociągów w miejscu kolizji z
wodociągiem. Odkopane w miejscu kolizji odcinki gazociągów zabezpieczono warstwa piasku gr. 0,50 m oraz taśma
ostrzegawcza koloru żółtego z nadrukiem "gaz".
7) Budowa odcinka instalacji odprowadzającej wody z hydroforni do istniejącej studzienki kanalizacyjnej: z rur PVC-U SN4 o
średnicy 160mm długości ogółem 29,60 mb, o ściance litej, połączeniach kielichowych z uszczelka gumowa, układanych na
podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypce warstwy ochronnej gr. 30 cm ponad rurę, w wykopach wąskoprzestrzennych, wraz
z wykonaniem włączenia do istn. studni kanalizacyjnej i montażem 2 szt. studni kanalizacyjnych z gotowych elementów z
tworzywa sztucznego z rura trzonowa karbowana fi 315 mm, z zamknięciem rura teleskopowa z włazem żeliwnym A15 i
kineta rozgałęźna PP Fi 160 mm.
8) Budowa kontenerowej stacji hydroforowej: przygotowanie podłoża i wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod
kontener, dostawę i montaż kontenera wraz z pełnym wyposażeniem hydroforni, montaż opaski z kostki betonowej brukowej
szer. 0,50 m wokół kontenera oraz wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wysokości 1,50 m na słupkach stalowych i
osadzonych w gruncie z furtka z kształtowników stalowych.
9) Budowa zasilania obiektu hydroforni w energię elektryczną wraz z budową wewnętrznej instalacji zasilającej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących
załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 tygodni (70 dni)
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – suma gwarancyjna co najmniej 500 000,00
złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres
realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do
oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
a) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową wodociągu o wartości
minimum 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
b) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj. dysponuje co najmniej jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 1 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do
SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według
wzoru załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr rachunku 94 1240
1792 1111 0011 2475 1377 z dopiskiem "Wadium - WGOŚ.IV.271.3.5.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krościenko Wyżne.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 454-455 ustawy Pzp i art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową w przypadku:
a) opóźnienia w wyborze Wykonawcy w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – o taką ilość dni o jaką
nastąpiło opóźnienie względem terminu rozpoczęcia robót i przekazania terenu budowy,
b) braku lub wad dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że
zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie są przez niego
zawinione,
e) wystąpienia siły wyższej, zgodnie z definicją zawartą w § 17 ust. 2 i ust. 3,
f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności których Strony nie
mogły obiektywnie przewidzieć w momencie podpisywania umowy, o czas niezbędny do naniesienia zmian,
g) przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych
okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
2) wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3) personelu Wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją
na piśmie. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w przypadku podpisania umowy do skierowania do pracy osoby
wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiający zaakceptuje zmianę kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje
zawodowe proponowanego kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a
doświadczenie podlegające punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie wykonawcy. Wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego, po pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-01 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-01 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-02
Data składania ofert:
2023-09-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-09-01 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-08-09 22:55:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-08-09 22:55:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-10-30 21:30:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 9.99 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 144.54 KbPlik pdf
3. Z1 Oświadczenia 23.09 KbPlik doc
4. Z2 Projekt umowy 296.50 KbPlik doc
5. Z3 Grupa Kapitałowa 34.00 KbPlik doc
6. Z4 Wykaz robót 18.73 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz osób.doc 36.00 KbPlik doc
8. Z6 Zobowiązanie 42.00 KbPlik doc
9. Z7 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
10. Z8 Gwarancja jakości 37.00 KbPlik doc
11. Z9 Dokumentacja techniczna 7.82 MBPlik txt
12. Z10 Przedmiar robót 493.55 KbPlik txt
13. Z11 STWiORB 860.57 KbPlik txt
14. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 39.20 KbPlik pdf
15. Hydrofornia - PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA 33.25 KbPlik pdf
16. Informacja o ofertach 100.13 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 09:49:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.