Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Rejestr działalności regulowanej prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

W rejestrze zamieszcza się:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
  • numer rejestrowy.
Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.


WPIS DO REJESTRU

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.  
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.):
50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;
25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu)
17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Ponadto, przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w wyżej wskazanym terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru.


WYKREŚLENIE Z REJESTRU

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
5) przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 i 4 następuje w drodze decyzji.

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem.


ZAKAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WPISEM

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

Decyzja o zakazie wykonywania działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku wydania takiej decyzji - organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-11-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-03 14:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-06-11 21:45
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 19:51:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.