Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: "Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne"

ZMIANY:
2023-03-27 09:27:36: Dodano wynik do przetargu
2023-03-10 14:27:19: Dodano plik Ogłoszenie o odrzuceniu oferty.pdf
Więcej >>>
2023-03-06 11:11:25: Dodano plik OFERTY.7z
2023-03-03 09:59:29: Dodano plik Informacja z otwarcia.pdf
2023-03-01 19:01:22: Dodano plik Wyjaśnienia4.docx
2023-03-01 19:01:06: Dodano plik Wyjaśnienia3.docx
2023-02-28 12:51:04: Dodano plik Wyjaśnienia 2.pdf
2023-02-21 12:18:35: Dodano plik Wyjaśnienia 1.pdf
2023-02-17 12:08:05: Dodano plik 08db10bb-95be-6d4c-4397-590011f09e54.pdf
2023-02-17 12:07:11: Dodano plik ZADANIE NR 10 Zestawienie montażowe Krościenko Wyżne Szkolna A-B 1.pdf
2023-02-17 12:06:30: Dodano plik Zmiana SWZ 1.pdf
2023-02-16 10:29:43: Dodano plik Z10 Dokumentacja techniczna.7z
2023-02-14 23:59:51: Dodano plik Z13 Zestawienie materiałów.doc
2023-02-14 23:59:29: Dodano plik Z12 STWiORB.7z
2023-02-14 23:59:05: Dodano plik Z11 Przedmiar robót.7z
2023-02-14 23:58:40: Dodano plik Z9 Gwarancja jakości.doc
2023-02-14 23:58:19: Dodano plik Z8 Podwykonawcy.doc
2023-02-14 23:57:58: Dodano plik Z7 Zobowiązanie.doc
2023-02-14 23:57:32: Dodano plik Z6 Wykaz osób.doc
2023-02-14 23:57:08: Dodano plik Z5 Wykaz robót.docx
2023-02-14 23:56:45: Dodano plik Z4 Grupa Kapitałowa.doc
2023-02-14 23:56:21: Dodano plik Z3 Projekt umowy.doc
2023-02-14 23:55:55: Dodano plik Z2 Oświadczenia.docx
2023-02-14 23:55:34: Dodano plik Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie.doc
2023-02-14 23:55:01: Dodano plik 08db0e82-b6e1-3ae4-c54c-750011f278dc.pdf
2023-02-14 23:54:27: Dodano plik SWZ.pdf

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.:

"Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy
Krościenko Wyżne"

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne


 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krościenko Wyżne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Krościenko Wyżne
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-422
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroscienkowyzne.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienkowyzne.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy
Krościenko Wyżne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-992bf0b1-ac53-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094693
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035512/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie
Gminy Krościenko Wyżne
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-992bf0b1-ac53-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: numer podany w Rozdziale I SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@kroscienkowyzne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Kacper Sabik,
e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl , tel. 13 43151 90 wew. 23)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie zprzepisami archiwalnymi tj.
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego
terminu przechowywania.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (wprzypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia
drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
1) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna, Marynkowska, Krótka i Mostowa
obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
2) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Południowa, Szkolna i Kasztanowa obejmująca w
szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Grunwaldzka obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Sportowa obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
5) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Żwirowa obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
6) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna dz. nr ewid. 5380 obejmująca w
szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
7) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Kopalniana - II etap końcowy obejmująca w
szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
8) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna dz. nr ewid. 2429 obejmująca w
szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Polna obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
10) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Szkolna obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
11) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Południowa dz. nr 4048 obejmująca w
szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
12) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul. Centralna i Kościelna obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
13) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul. Dukielska obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
14) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul. Graniczna obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
15) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul Wspólna obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
16) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul. Księża - Etap II obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
17) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul Dukielska zasilanie z szafy SO-10/WO od ulicy Księżej
obejmująca w szczególności:
a) Budowę zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym - kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2
b) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących
załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112310-1 - Podsypywanie gleby
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314310-7 - Układanie kabli
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTOWO
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – suma gwarancyjna co najmniej 3 000 000,00
zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez zamawiającego w SWZ okres realizacji
zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty
oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu
polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
a) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową oświetlenia ulicznego o
wartości minimum 3 000 000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto.
b) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
 jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącego członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego;
oraz
- jednym elektrykiem z uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia do 1kV -
grupa E.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 2 do SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do
SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według
wzoru załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 77 1130
1105 0005 2490 0020 0004 z dopiskiem "Wadium - WGOŚ.IV.271.3.2.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krościenko Wyżne.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz wskazanych w § 16 umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac objętych umową w przypadku:
a) opóźnienia w wyborze Wykonawcy w procedurze przetargowej – o taką ilość dni o jaką nastąpiło opóźnienie względem
terminu rozpoczęcia robót i przekazania terenu budowy,
b) braku lub wad dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że
zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie są przez niego
zawinione,
e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności niewypały,
niewybuchy, wykopy archeologiczne itp.,
f) wystąpienia siły wyższej,
g) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności których strony nie
mogły obiektywnie przewidzieć w momencie zawierania umowy, o czas niezbędny do naniesienia zmian,
h) przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych
okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
2) zmiany personelu Wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednią akceptacją na piśmie. Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest w przypadku zawarcia umowy do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach
losowych Zamawiający zaakceptuje zmianę kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego
kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a doświadczenie podlegające
punktacji będzie nie mniejsze niż określone w ofercie Wykonawcy. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, po
pisemnym przedłożeniu dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112-117 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy.
Szczegółowy rodzaj, zakres zmian i warunki ich wprowadzenia określa projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-02 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-02 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-03
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Data składania ofert:
2023-03-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-03 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2023-02-14 23:51:00
PublikującyBogdan Zięba 2023-02-14 23:52:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2023-03-27 09:27:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 11.81 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie 144.53 KbPlik pdf
3. Z1 Formularz cenowy - uszczegółowienie 66.00 KbPlik doc
4. Z2 Oświadczenia 22.96 KbPlik doc
5. Z3 Projekt umowy 380.00 KbPlik doc
6. Z4 Grupa Kapitałowa 34.00 KbPlik doc
7. Z5 Wykaz robót 18.66 KbPlik doc
8. Z6 Wykaz osób 36.00 KbPlik doc
9. Z7 Zobowiązanie 41.50 KbPlik doc
10. Z8 Podwykonawcy 39.00 KbPlik doc
11. Z9 Gwarancja jakości 36.00 KbPlik doc
12. Z10 Dokumentacja techniczna 84.81 MBPlik txt
13. Z11 Przedmiar robót 816.10 KbPlik txt
14. Z12 STWiORB 1.53 MBPlik txt
15. Z13 Zestawienie materiałów 100.00 KbPlik doc
16. Zmiana SWZ 1 471.42 KbPlik pdf
17. Zadanie nr 10 Aktualne zestawienie montażowe 56.41 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 42.68 KbPlik pdf
19. Wyjaśnienia 1 365.77 KbPlik pdf
20. Wyjaśnienia 2 300.84 KbPlik pdf
21. Wyjaśnienia 3 34.50 KbPlik doc
22. Wyjaśnienia 4 33.55 KbPlik doc
23. Informacja z otwarcia 221.23 KbPlik pdf
24. Udostępnienie ofert na podstawie art. 291 ust. 1 pzp 4.36 MBPlik txt
25. Ogłoszenie o odrzuceniu oferty 1.08 MBPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 17:52:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.