Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwały - 2009 r.

 

Uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne - 2009 r.

 

1. UCHWAŁA NR XXII/150/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załączniki do Uchwały Nr XXII/150/2009:

- Przychody i rozchody w 2009 roku,

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2009 roku,

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2009 roku,

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011,

- Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

2. UCHWAŁA NR XXII/151/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/151/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.

3. UCHWAŁA NR XXII/152/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/152/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

4. UCHWAŁA NR XXII/153/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/153/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. 

5. UCHWAŁA NR XXII/154/2009  

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/154/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

6. UCHWAŁA NR XXII/155/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/155/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.  

7. UCHWAŁA NR XXII/156/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/156/2009 Rady Gminy Krościenko Wyne z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

8. UCHWAŁA NR XXII/157/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/157/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.

9. UCHWAŁA NR XXII/158/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXII/158/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

10. UCHWAŁA NR XXIII/159/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/159/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2008 rok.  

11. UCHWAŁA NR XXIII/160/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krościenku Wyżnym.

Załączniki do Uchwały Nr XXIII/160/2009:

- Akt założycielski,

- Statut.

12. UCHWAŁA NR XXIII/161/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/161/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

13. UCHWAŁA NR XXIII/162/2009

 Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/162/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

14. UCHWAŁA NR XXIII/163/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/163/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

15. UCHWAŁA NR XXIII/164/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIII/164/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały nr XXIII/164/2009:

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 1009 - 2011.

16. UCHWAŁA NR XXIV/165/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/165/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2008 rok.

17. UCHWAŁA NR XXIV/166/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/166/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko Wyżne - I etap".

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/166/2009:

- Porozumienie.

18. UCHWAŁA NR XXIV/167/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/167/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego: "Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

19. UCHWAŁA NR XXIV/168/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/168/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody.

20.  UCHWAŁA NR XXIV/169/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/169/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/164/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

21. UCHWAŁA XXIV/170/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIV/170/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok i podziału nadwyżki budżetowej z 2008 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/170/2009:

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011. 

22. UCHWAŁA NR XXV/171/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/171/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2008 rok.

23. UCHWAŁA NR XXV/172/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/172/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/172/2009:

- Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowptnej w Krościenku Wyżnym.

24. UCHWAŁA NR XXV/173/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/173/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/173/2009:

- Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym prowadzącej działalność w formie instytucji kultury.

25. UCHWAŁA NR XXV/174/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/174/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżbne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krościenko Wyżne środków stanowiących fundusz sołecki.

26. UCHWAŁA NR XXV/175/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/175/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie przejęcia do wykonanania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne".

Załącznik do Uchwały Nr XXV/175/2009:

- POROZUMIENIE

27. UCHWAŁA NR XXV/176/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/176/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne w latach 2010 - 2011 na realizacje projektu pn. "Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach" w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

28. UCHWAŁA NR XXV/177/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/177/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krościenku Wyżnym.

 29. UCHWAŁA NR XXV/178/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXV/178/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXII/150/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załączniki do Uchwały Nr XXV/178/2009:

- Przychody i rozchody w 2009 roku,

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2009 roku,

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2009 roku,

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011,

- Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

30. UCHWAŁA XXVI/179/09

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVI/179/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym prowadzonego przez Gminę Krościenko Wyżne.

31. UCHWAŁA XXVI/180/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVI/180/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pustyny.

32. UCHWAŁA NR XXVI/181/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVI/181/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.

33. UCHWAŁA NR XXVI/182/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVI/182/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pustyny.

34. UCHWAŁA NR XXVI/183/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVI/183/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/183/2009

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

35. UCHWAŁA NR XXVII/184/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/184/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Podkarpacka sieć szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie".

36. UCHWAŁA NR XXVII/185/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/185/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.

37. UCHWAŁA NR XXVII/186/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/186/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia jako partner do realizacji projektu "Przedszkole na dobry początek startu życiowego" Działanie nr 9.1 o nazwie "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie nr 9.1.1  "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowsezchniania edukacji przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

38. UCHWAŁA NR XXVII/187/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/187/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krościenko Wyżne w 2010 roku na realizację zadania pn. "Zakup samochodu - śmieciarki z systemem HDS na potrzeby zbiórki odpadów segregowanych z terenu gminy Krościenko Wyżne w ramach PROW na lata 2007-2013.

39. UCHWAŁA NR XXVII/188/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/188/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 rokuw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krościenko Wyżne.

40. UCHWAŁA NR XXVII/189/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/189/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/189/2009:

- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

41. UCHWAŁA NR XXVII/190/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/190/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/190/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/190/2009:

- Obwieszczenie Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku.

42. UCHWAŁA NR XXVII/191/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/191/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krośćienku Wyżnym.

43. UCHWAŁA NR XXVII/192/2009

Początek treści:  UCHWAŁA NR XXVIII193/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

44. UCHWAŁA NR XXVII/193/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVII/193/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.

45. UCHWAŁA NR XXVIII/194/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/194/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009 roku w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego - "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych".

46. UCHWAŁA NR XXVIII/195/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/195/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/195/2009

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

47. UCHWAŁA NR XXVIII/196/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/196/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/196/2009

- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

48. UCHWAŁA NR XXVIII/197/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/197/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

49. UCHWAŁA NR XXVIII/198/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/198/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

50. UCHWAŁA NR XXVIII/199/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXVIII/199/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżbe z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 2010 rok.

51. UCHWAŁA NR XXIX/200/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/200/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przewciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.

52. UCHWAŁA NR XXIX/201/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/201/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.

53. UCHWAŁA NR XXIX/202/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/202/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.

54. UCHWAŁA NR XXIX/203/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/203/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokośco wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.

55. UCHWAŁA NR XXIX/204/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/204/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.

56. UCHWAŁA NR XXIX/205/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/205/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkó prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

57. UCHWAŁA NR XXIX/206/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/206/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym.

58. UCHWAŁA NR XXIX/207/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXIX/207/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyzne na 2009 rok.

 59. UCHWAŁA NR XXX/208/2009

Początek treści: UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE NA ROK 2010 NR XXX/208/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok:

- planowane dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2010 roku,

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych,

- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.

60. UCHWAŁA NR XXX/209/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/209/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXX/209/2009:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

61. UCHWAŁA NR XXX/210/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/210/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXX/210/2009

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

62. UCHWAŁA NR XXX/211/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/211/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gminy Krościenko Wyżne.

63. UCHWAŁA NR XXX/212/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/212/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 64. UCHWAŁA NR XXX/213/2009

Początek treści:  UCHWAŁA NR XXX/213/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok.

65. UCHWAŁA NR XXX/214/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/214/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.

66. UCHWAŁA NR XXX/215/2009

Początek treści: UCHWAŁA NR XXX/215/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2009 rok.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-06-02
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 20:21:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.